Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.

 

 

O současném školství se často říká, že klade stále větší nároky na své žáky a studenty. Zdůrazňuje se výkon žáků, dítě, které nastoupí do školy nedostatečně vyzrálé, musí často vynaložit mnoho energie, aby své vrstevníky dohnalo. Vedle nároků na žáky však bezesporu stoupají také nároky na jejich učitele. V současné době se pokládá za normu, že za nepříliš vysokou mzdu budou učitelé kromě předávání informací, znalostí a dovedností rovněž rozvíjet sociální dovednosti svých žáků, zabrání výskytu sociálně patologických jevů, nezřídka že budou suplovat i roli rodiny.

 

Ačkoli není v silách žádného pedagoga zachránit každého žáka a každou třídu, je rozhodně velmi důležité pracovat s kolektivem třídy průběžně a od jeho vzniku se záměrně snažit posilovat pevnou sociální síť ve třídě, rozvoj vzájemné komunikace, spolupráce a tolerance. V opačném případě se třída bude vyvíjet zcela nahodile a existuje přibližně stejná pravděpodobnost, že bude její kolektiv přátelský a spolupracující, nebo na druhou stranu agresivní a šikanující slabší jedince (jestliže je celkové klima školy spíš nepříznivé, je druhá uvedená varianta ještě častější).

 

 

Seznamovací kurzy – jak na ně?

 

Začátek školního roku. Před učitelem stojí noví žáci. Na obou stranách je alespoň trochu cítit nervozita. Jak vytvořit ze vzájemně se neznajících individuí sehraný kolektiv, kde vládnou dobré vztahy nejen mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a jejich učitelem? Nabízí se využít úvodní seznamovací kurzy. Konají se většinou na počátku školního roku, ale obvykle pouze ve třídách, které přestoupily na druhý stupeň, na osmileté gymnázium, na střední školu, případně byly sloučeny z více tříd v jednu. V současné době stále více škol odolává nabídkám externích organizací, pro které tato aktivita představuje lukrativní zdroj příjmů, a samostatně se snaží zorganizovat celou akci.

Cílem seznamovacích kurzů je vytvořit stabilní základy sociální skupiny ve třídě, pomoci žákům, aby se vzájemně rychleji seznámili a získali příležitost pracovat společně a poznat také svého učitele. Jinými slovy seznamovací kurzy nejsou ani sportovní výcviky, ani výtvarné dílny a v žádném případě adrenalinové zájezdy, na nichž jsou žáci nuceni chovat se nestandardně a překonávat sami sebe.

 

Všeobecnou představu o seznamovacích kurzech má patrně značné množství pedagogů. Jak je v praxi realizovat si však umí představit už pouze někteří. Zorganizovat kvalitní kurz, který splní svůj účel, je vcelku náročná práce, která do jisté míry přesahuje běžné pedagogické činnosti.

 

 

Jaké základní charakteristiky seznamovacích kurzů by měly být dodrženy, abychom dosáhli původního záměru?

 

 

• Většinu aktivit by měly jednotlivé třídy absolvovat samostatně, bez účasti dalších tříd, za přítomnosti třídního učitele. Žákům i učiteli se tak zpřehlední, kdo do třídy patří, a budou si o sobě pamatovat alespoň základní informace.

 

• Kurz by měl být vždy zahájen technikami, které umožní představit se a zapamatovat si jména všech přítomných.

 

• Program seznamovacího kurzu by měl být dostatečně pestrý z hlediska témat, kterým se bude věnovat pozornost, i z hlediska činností, které se budou konat. Každý žák je zdatnější v jiné oblasti, a pokud se má ostatním představit, měl by získat příležitost předvést své dovednosti. Z těchto důvodů je vhodné zařadit aktivity různého charakteru – sportovní, turistické, výtvarné, tvůrčí, s důrazem na verbální i neverbální vyjadřování apod.

 

• Pestrost aktivit by měla být zohledněna také z hlediska jejich cíle. Žáci by měli dostat příležitost prezentovat sami sebe, současně však také zjistit, co mají se svými spolužáky společného, v čem jsou si blízcí, a v neposlední řadě by si měli vyzkoušet vzájemnou spolupráci v různorodých skupinách.

 

  • Nepovažuje se naopak za vhodné zařazovat do programu větší množství výkonově a soutěživě orientovaných činností, které mohou zbytečně zdůraznit nedostatky a nezdary některých žáků.

 

  • Účelem seznamovacích kurzů rovněž není zprostředkovat žákům hraniční zážitky. Naopak jejich hlavním cílem je umožnit žákům zažít čas strávený v kolektivu, v jehož závěru vědí základní informace o svých spolužácích, mají společné zážitky a je posílena stabilita nově vzniklé skupiny.

 

 

Posilování vztahů ve třídě je důležitou součástí úspěšné práce učitele se žáky.

 

 

 Třídnické hodiny

 

I velmi kvalitní adaptační kurz znamená především příjemný začátek společného života třídy, avšak jeho efekt nedokáže přetrvat po celou dobu školního roku. Třída představuje poměrně velkou sociální skupinu a podpora a vedení třídního učitele (i dalších pedagogů) jsou pro rozvoj sociálních dovedností žáků zcela zásadní. Prostředkem k posílení soudržnosti kolektivu třídy se mohou stát třídnické hodiny, na které se v mnoha školách často zapomíná, případně se konají nepravidelně a mají převážně organizační charakter. Efektivně využité a pravidelně konané třídnické hodiny (v ideálním případě zakomponované do rozvrhu od počátku školního roku) přitom představují jednu z nejvýznamnějších forem prevence rozvoje negativních vztahů ve třídě až šikany.

 

 


Jak takovou třídnickou hodinu koncipovat? Kromě zmíněných organizačních záležitostí do ní lze zařadit kteroukoli z diagnosticko-intervenčních metod. Rozhodně by měla zahrnovat jednu až dvě aktivity, které posílí vzájemnou spolupráci a diskusi žáků, umožní jim vzájemně se poznávat, vyjadřovat své názory a dojmy, ale také je naučí tolerovat různé odlišnosti spolužáků. Třída si podobný typ práce vždy osvojuje postupně, veškeré zařazené metody by se měly vyvíjet od zcela konkrétních zážitků a poznatků k více abstraktním a náročnějším na přemýšlení o celém kolektivu či jednotlivých spolužácích.

 

Děti (zejména mladší) se budou postupně učit pracovat tímto způsobem a někdy jim může trvat i velmi dlouho, než dokážou sami pojmenovat a uvědomit si celkový efekt zvolené techniky. To by však nemělo třídní učitele odrazovat, pouze by dále měli hledat vhodné a věku třídy přiměřené aktivity. V třídnických hodinách získávají žáci příležitost předvést schopnosti a dovednosti, které nejsou tradičně výukové. Současně představují cennou zkušenost pro třídního učitele, který poznává své žáky z mnoha různých úhlů pohledu, na které není v běžné výuce dostatek času. Součástí třídnické hodiny by měl být také dostatek času a prostoru pro reflektování života ve třídě všemi jejími členy (včetně třídního učitele). Ačkoli to pro žáky zpočátku představuje náročný úkol, zpravidla se pod vedením zkušeného pedagoga záhy naučí pojmenovávat své dojmy a pocity a vyjádřit, co se jim ve třídě líbí nebo nelíbí a co by chtěli změnit.

 

 


Pedagog by měl rovněž zvažovat i fyzický prostor, v němž se třídnická hodina odehrává, a uspořádání třídy. Žáci se zpravidla lépe a snadněji vyjadřují, pokud nemusí sedět tradičně v lavicích (vhodné je například umístění židlí do kruhu) a pedagog se zařadí mezi ně. Jakákoli práce ve skupinách či dvojicích by měla být vždy realizována v náhodně vzniklých uskupeních, která různými způsoby určí pedagog. Touto cestou mají žáci opakovanou příležitost přijít do kontaktu se spolužáky, s nimiž tráví méně času a v běžné výuce jsou jejich vzájemné interakce méně frekventované. Tímto způsobem strukturovaná třídnická hodina, která se pravidelně opakuje, klade větší nároky na zkušenosti a znalosti učitele, zejména na jeho sociální dovednosti a schopnost práce se skupinou.

 

 

 
Práce učitele se třídou by měla být přínosem pro celou skupinu, měla by zahrnovat různorodé aktivity, při nichž získají příležitostně možnost projevit své schopnosti všichni žáci. Veškeré aktivity by měly mít svůj význam, neměly by být nahodilé, měla by jim věnovat pozornost celá třída a v závěru by měla zaznít reflexe, jíž se rovněž všichni účastní. V případě, že se ve třídě vyskytnou negativní vztahy a náznaky šikany, je nutné intervenovat. Kromě individuální práce s agresory a oběťmi lze využít činnosti středisek výchovné péče, která nabízejí specializované intervenční programy. V každém případě by měl pedagog klást důraz na prevenci, případně včasnou intervenci. V opačném případě je pak často jedinou možností celý kolektiv rozptýlit a promísit se žáky z paralelních tříd, což znamená mnoho komplikací. Čím problematičtější skupina, tím hůř probíhá běžná výuka a tím méně znalostí se daří předat.

 

 

 

 Závěrem

 

Práce s kolektivem třídy vyžaduje specifické dovednosti a znalosti a neznamená pouhé společné posezení. Tak jako někteří učitelé téměř intuitivně dokážou podporovat vztahy ve třídě a během tradičních vyučovacích hodin mimoděk zakomponovat do výuky vhodné postupy práce, jiní se mohou cítit bezradní. Je zcela oprávněné v takové situaci požádat o spolupráci výchovného poradce, metodika prevence nebo školské poradenské zařízení. Velmi výhodná je pro pedagogy také možnost dalšího vzdělávání v dané oblasti, která nejen posílí jejich kompetence při práci se třídou, ale mívá také významný psychohygienický efekt.

 


V článku byly použity úryvky z kapitoly Diagnostika školní třídy a její praktické využití při práci se žáky z publikace
Problémy se třídou? Autory kapitoly jsou David Čáp a Lenka Krejčová.


 

 

Mohlo by Vás zajímat

 

 

Diety ve školních jídelnáchJak být dobrý učitel?Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků

 

 

 

Kam dál? O tom, jak jako učitel pomoct žákovi, který je svědkem domácího násilí, se dozvíte zde, 6 tipů, jak jako učitel podporovat žáka s SVP můžete odhalit zde a legislativní okénko, tentokrát o mimoškolních akcích a výletech, si můžete přečíst tady.

Konference nakladatelství Pasparta: Na co se ptáte, na to odpovídáme!

 Dne 26. 10. 2017 proběhne v prostorách ČSOB na Jungmannově náměstí 767, Praha 1 konference s názvem Na co…

Jdete s dětmi na exkurzi? Tipy, jak to zvládnout na jedničku

Chození s dětmi ven je důležité pro rozšiřování jejich obzorů. Tipy, na co pamatovat a co nezapomenout v případě,…

Děti a příběhy – proč využívat příběhy (nejen) v mateřské škole

Přinášíme Vám článek s ukázkami z publikace Malé příběhy o velkých věcech, jejíž autorkou je Dana Tvrďochová.…

Činnosti a náměty pro rozvoj hudebních a tvořivých dovedností

Tento příspěvek je zaměřen na praktické tipy na činnosti pro rozvoj základních hudebních, hudebně pohybových a hudebně…

Druhý ročník Pohádkového čarování s KuliFerdou klepe na dveře

Registrace do druhého ročníku výtvarné soutěže Pohádkové čarování s KuliFerdou byla zahájena! Přečtěte si, jaké je letos…

Činnosti a hry venku i uvnitř k rozvíjení (nejen) přírodovědné gramotnosti

 V následujícím článku Vám přinášíme tipy a náměty na hry s dětmi v mateřských školách i doma.

Vyšel Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen

Dietní stravování bylo součástí školního stravování od jeho začátků, neboť léčebná strava ke společnému stravování neodmyslitelně…

Příprava na školu hravou formou s pracovními sešity Kuliferda

Co jsou to pracovní sešity KuliFerda? Pojďme se s nimi seznámit trochu blíže.

Mimoškolní akce - rady z Výběru ze školské legislativy

Několik užitečných rad pro organizaci školních výletů a škol(ek) v přírodě.

autorka knihy Dvouleté děti v předškolním vzdělávání, Hana Splavcová

Dvouletí a předškolní vzdělávání?

Přinášíme rozhovor s Hanou Splavcovou, spoluautorkou úspěšných publikací Dvouleté děti v předškolním vzdělávání.…

Dietní stravování ve škole – dlouhá cesta se šťastným koncem?

Když se řekne školní jídelna, nám dospělým se často vybaví knedlíky či rýže s UHO (univerzální hnědá omáčka) a blíže…

Pozvánka na konferenci PASPARTA: Na co se ptáte, na to odpovídáme!

Konference s příspěvky a workshopy pro praktické využití v mateřských školách.

Jak hovořit ve školce o sociálních rozdílech? Praktické tipy a náměty

S nástupem dětí do mateřské školy se pro ně mění spousta věcí. Především se socializují v rámci třídy, musí se naučit…

Nakladatelství Raabe na jaře pořádalo semináře pro učitele mateřských a středních odborných škol

V průběhu měsíců dubna a května nakladatelství Raabe uspořádalo celkem pět seminářů pro pedagogy mateřských škol a pedagogy…

Jak vybrat vhodné písně pro děti?

21. 6. je Světový den hudby. Ideální příležitost si s dětmi zazpívat nějakou písničku, nebo je nějakou naučit. Ale jakou?…

Co přinášejí pracovní sešity KuliFerda?

Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti…

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku?

Pro každé dítě, ale i celou jeho rodinu je vstup do základní školy velmi důležitým životním mezníkem. Jak rozumět některým…

Náměty na hry a činnosti na Den dětí

Mezinárodní den dětí se v ČR slaví každoročně 1. června. U jeho příležitosti jsou připravovány různé společenské…

Co jsou pracovní sešity Kuliferda?

KuliFerda představuje řadu šesti pracovních sešitů, přičemž každý je zastřešen jedním tématem. Přehled témat dáváme k dispozici…

Tipy na činnosti s předškoláky podle Kuliferdy

V tomto článku Vám přinášíme tipy na aktivity s předškolními dětmi, které rozvíjí dětské schopnosti a dovednosti.…

Venkovní aktivity (nejen) s dvouletými dětmi v předškolním vzdělávání

Co podnikat s dvouletými dětmi v květnu ve školce? Co třeba jít ven? Tento měsíc pro to zpravidla poskytuje ideální…

Nedostatek lásky se u dětí projevuje zlobením

Své děti milují rodiče většinou více než sami sebe. Děti jsou pro nás smyslem života. Jak je pak ale možné, že učitelé konstatují,…

Jak rozumět dvouleté dětské osobnosti aneb dvouleté děti v předškolním vzdělávání

Osobnost bývá nejčastěji definována jako celek duševního života, v hovorovém pojetí se jedná o uznávaného jedince.…

Evaluační nástroj ukáže, co dětem chybí

Příprava dítěte ke vstupu do základní školy patřila do předškolního vzdělávání i tehdy, když se hovořilo spíš o předškolní…

Výtvarná soutěž Pohádkové čarování s Kuliferdou bude již brzy znát svého vítěze!

První ročník výtvarné soutěže Pohádkové čarování s Kuliferdou, kterou pořádá nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. právě…

Náměty na činnosti s dětmi ve školce, doma i v družině

Inspirativních námětů pro činnost s dětmi v interiérech není nikdy dost, ať už jde o činnost s mnoha dětmi…

Jak na ekologická témata - inspirace pro MŠ i ZŠ

Víte, co se slaví 22. 4.? Přece Den Země! Snad nikdy není lepší příležitost si připomenout, jak důležité je dobře se o naši…

Všichni jsme tu kamarádi aneb nácvik sociálních dovedností

Vytváření sociálních dovedností patří k nejvýznamnějším úkolům práce učitelky mateřské školy...

Činnosti venku a v přírodě: Projekt voda

Oslavte světový den vody (22. 3.) spolu se svými předškoláky projektem z publikace Činnosti venku a v přírodě…

Jak si pohrát s říkadlem aneb Oslavte s námi světový den poezie

Ukázka z publikace Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršů - jak pracovat s předškolákem v MŠ -…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 1091

Volejte284 028 940
Zobrazuji stranu 1 z 2
Starší článkyPoslední stránka