Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu
Kapitoly článku
  • 1. Úvod
  • 2. Třídnické hodiny
V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.

 

Třídnické hodiny

 

I velmi kvalitní adaptační kurz znamená především příjemný začátek společného života třídy, avšak jeho efekt nedokáže přetrvat po celou dobu školního roku. Třída představuje poměrně velkou sociální skupinu a podpora a vedení třídního učitele (i dalších pedagogů) jsou pro rozvoj sociálních dovedností žáků zcela zásadní. Prostředkem k posílení soudržnosti kolektivu třídy se mohou stát třídnické hodiny, na které se v mnoha školách často zapomíná, případně se konají nepravidelně a mají převážně organizační charakter. Efektivně využité a pravidelně konané třídnické hodiny (v ideálním případě zakomponované do rozvrhu od počátku školního roku) přitom představují jednu z nejvýznamnějších forem prevence rozvoje negativních vztahů ve třídě až šikany.

 


Jak takovou třídnickou hodinu koncipovat?

 

 

Kromě zmíněných organizačních záležitostí do ní lze zařadit kteroukoli z diagnosticko-intervenčních metod. Rozhodně by měla zahrnovat jednu až dvě aktivity, které posílí vzájemnou spolupráci a diskusi žáků, umožní jim vzájemně se poznávat, vyjadřovat své názory a dojmy, ale také je naučí tolerovat různé odlišnosti spolužáků. Třída si podobný typ práce vždy osvojuje postupně, veškeré zařazené metody by se měly vyvíjet od zcela konkrétních zážitků a poznatků k více abstraktním a náročnějším na přemýšlení o celém kolektivu či jednotlivých spolužácích.

 

 

Děti (zejména mladší) se budou postupně učit pracovat tímto způsobem a někdy jim může trvat i velmi dlouho, než dokážou sami pojmenovat a uvědomit si celkový efekt zvolené techniky. To by však nemělo třídní učitele odrazovat, pouze by dále měli hledat vhodné a věku třídy přiměřené aktivity. V třídnických hodinách získávají žáci příležitost předvést schopnosti a dovednosti, které nejsou tradičně výukové. Současně představují cennou zkušenost pro třídního učitele, který poznává své žáky z mnoha různých úhlů pohledu, na které není v běžné výuce dostatek času. Součástí třídnické hodiny by měl být také dostatek času a prostoru pro reflektování života ve třídě všemi jejími členy (včetně třídního učitele). Ačkoli to pro žáky zpočátku představuje náročný úkol, zpravidla se pod vedením zkušeného pedagoga záhy naučí pojmenovávat své dojmy a pocity a vyjádřit, co se jim ve třídě líbí nebo nelíbí a co by chtěli změnit.

 


Pedagog by měl rovněž zvažovat i fyzický prostor, v němž se třídnická hodina odehrává, a uspořádání třídy. Žáci se zpravidla lépe a snadněji vyjadřují, pokud nemusí sedět tradičně v lavicích (vhodné je například umístění židlí do kruhu) a pedagog se zařadí mezi ně. Jakákoli práce ve skupinách či dvojicích by měla být vždy realizována v náhodně vzniklých uskupeních, která různými způsoby určí pedagog. Touto cestou mají žáci opakovanou příležitost přijít do kontaktu se spolužáky, s nimiž tráví méně času a v běžné výuce jsou jejich vzájemné interakce méně frekventované. Tímto způsobem strukturovaná třídnická hodina, která se pravidelně opakuje, klade větší nároky na zkušenosti a znalosti učitele, zejména na jeho sociální dovednosti a schopnost práce se skupinou.

 

 

 
Práce učitele se třídou by měla být přínosem pro celou skupinu, měla by zahrnovat různorodé aktivity, při nichž získají příležitostně možnost projevit své schopnosti všichni žáci. Veškeré aktivity by měly mít svůj význam, neměly by být nahodilé, měla by jim věnovat pozornost celá třída a v závěru by měla zaznít reflexe, jíž se rovněž všichni účastní. V případě, že se ve třídě vyskytnou negativní vztahy a náznaky šikany, je nutné intervenovat. Kromě individuální práce s agresory a oběťmi lze využít činnosti středisek výchovné péče, která nabízejí specializované intervenční programy. V každém případě by měl pedagog klást důraz na prevenci, případně včasnou intervenci. V opačném případě je pak často jedinou možností celý kolektiv rozptýlit a promísit se žáky z paralelních tříd, což znamená mnoho komplikací. Čím problematičtější skupina, tím hůř probíhá běžná výuka a tím méně znalostí se daří předat.

 

 

 

Práce s kolektivem třídy vyžaduje specifické dovednosti a znalosti a neznamená pouhé společné posezení. Tak jako někteří učitelé téměř intuitivně dokážou podporovat vztahy ve třídě a během tradičních vyučovacích hodin mimoděk zakomponovat do výuky vhodné postupy práce, jiní se mohou cítit bezradní. Je zcela oprávněné v takové situaci požádat o spolupráci výchovného poradce, metodika prevence nebo školské poradenské zařízení. Velmi výhodná je pro pedagogy také možnost dalšího vzdělávání v dané oblasti, která nejen posílí jejich kompetence při práci se třídou, ale mívá také významný psychohygienický efekt.V článku byl použit text z publikace 
Problémy se třídou? Autory kapitoly jsou David Čáp a Lenka Krejčová, redakčně upraveno.

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

Tipy na seznamovací hry na začátek školního roku (nejen) v mateřské škole

Začátek školního roku bývá nejen pro předškoláky velkou životní událostí. Nové prostředí, nová pravidla a hlavně noví…

Rozvíjíme manuální zručnost dětí: Papírové obláčky

Aktivitu z publikace Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí můžeme zařadit například na jaře či na podzim,…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Hledáme draka

Ukázka z publikace Není drak jako drak je zaměřena na procvičení základních útvarů v rovině a pojmů, které…

Dnešním dětem chybí manuální zručnost

Jak upozorňují mnozí učitelé základních škol, ale i středních odborných škol a učilišť, v posledních letech…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Drak

Vyzkoušejte si ukázku z publikace Není drak jako drak, která je zaměřena na práci s literárním textem – básní. Jsou…

Uvedení asistenta do chodu mateřské školy - jak na to?

Podle statistik ministerstva školství jen mezi lety 2016 a 2017 vzrostl počet asistentů pedagoga v mateřských školách…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Školní třída se žákem s SVP - adaptace žáka s SVP v kolektivu

To, jak je žák začleněn do kolektivu školní třídy, je třeba sledovat průběžně. Využívat lze pozorování (i o přestávkách),…

Školní třída se žákem s SVP - příprava třídního kolektivu

Třída musí být na přijetí spolužáka/spolužačky připravena ve smyslu: „Je normální být různí.“

5 letních aktivit, kterými u předškoláků zabodujete!

Stejně jako v jiných ročních obdobích, i v létě Vás zásobujeme množstvím nápadů a inspirace nejen pro…

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku?

Pro každé dítě, ale i celou jeho rodinu je vstup do základní školy velmi důležitým životním mezníkem. Jak rozumět některým…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Letní aktivity pro předškoláky - mravenci

V létě je spousta možností, co s dětmi dělat. Co se třeba poučit o zajímavém životě mravenců? Přinášíme Vám inspiraci…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Tematický blok Voda kolem nás - 3. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Tematický blok Voda kolem nás - 2. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Učitel v roli diagnostika

Každý učitel je svébytnou osobností. Je jedinečnou osobností. Zjistilo se, že i přesto je možné u určitých skupin…

Tematický blok Voda kolem nás - 1. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 3. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Zamrzlá malotřídka

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Pracovní sešity KuliFerda pro rozvoj předškoláků v mateřských školách

Už jste slyšeli o KuliFerdovi? Jsou to pracovní sešity pro předškoláky, které hravou formou připravují na školní docházku.…

Edukační sextant

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 2. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Cesta je cílem

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Každý jsme jiný

Začátek května je spjat s Evropou a Evropskou unií. 9. května se slaví Den Evropy a 5. května vznik Rady Evropy.…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 1. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 4033

Volejte+421 232661850
Zobrazuji stranu 1 z 8
Starší článkyPoslední stránka