Pár dobrých rad k výuce češtiny žáka s SVP

Pár dobrých rad k výuce češtiny žáka s SVP
Kapitoly článku

V článku přinášíme tipy a rady k vzdělávání žáků s SVP podle naší novinky Nápravná cvičení - český jazyk a literatura od Jitky Kendíkové.

 

Starosti s literaturou

Hodiny literární výchovy považují mnozí za oddechové a zábavné, ale mnoha žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mohou činit různé obtíže. Do rozpaků může některé z nich přivádět hlasité čtení. Přestože „pro sebe“ čtou velmi dobře a někdy i rychle, při hlasitém čtení se mohou zadrhávat, potíže jim mohou dělat dlouhá nebo cizí slova apod. I v tomto případě doporučujeme pečlivě číst doporučení školského poradenského zařízení a konkrétní žáky, kterým z důvodu určité speciální vzdělávací potřeby (např. dyslexie) uvedená činnost činí problémy, při ní nevyvolávat.


Opět se vyplatí při vysvětlování pojmů z literární teorie vytvářet a používat tabulky a schémata, aby se žáci v dané problematice měli možnost zorientovat. Stejně tak se vyplatí připravit požadovanou strukturu referátů či zápisů do čtenářského deníku. Žáky je potřeba s ní seznámit a vysvětlit jednotlivé body. Pozor – někteří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (např. PAS) mohou mít problém s prezentací svých úkolů před celou třídou. Umožněte jim proto, pokud to jde, aby obdobný úkol splnili za upravených podmínek. Tedy např. předvedli svůj referát pouze vám.


Při koncipování povinné četby pečlivě vybírejte jednotlivé úkoly. Účelem hodin literární výchovy by mělo být, mimo jiné, přivést žáky k vlastní četbě. Nabízejte jim tedy zajímavé a aktuální tituly, umožněte též vlastní výběr. Dbejte na to, aby šlo o snadno dostupné knihy. Vybírejte i takové, které lze sehnat v audio podobě. Ukazuje se totiž, že pro některé žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je využití této podoby literárních děl zajímavou, často i klíčovou alternativou.

 

 

Slohová cvičení – mučení?

Také hodiny slohu mohou být pro mnohé žáky se speciálními vzdělávacími potřebami velmi náročné. Zejména jedincům s PAS činí někdy problémy vytvářet vlastní texty nebo psát o určitých tématech. Doporučujeme zprvu vytvářet opravdu krátké texty, bez citového zabarvení. Na začátku volte jednoduché slohové útvary − zprávy, inzeráty, úřední dopisy. Teprve poté je možno zvyšovat náročnost a také délku vytvářených textů. Někteří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají naopak obrovskou fantazii, jsou tvořiví a vytvářejí zajímavé, v některých případech i překvapivě neotřelé texty. Snažte se jim vyjít maximálně vstříc a podpořit je, i když se jejich výtvory v mnoha aspektech vymykají z běžného standardu.


 

Ukázka z praxe

Z praxe bohužel známe mnohé příklady, kdy takové literární pokusy narážejí na necitlivost a nepochopení ze strany čtenáře. Příkladem je žák sedmé třídy s PAS, který psal slohovou práci, a to slohový útvar „popis pracovního postupu“. Místo běžného receptu nebo popisu opravy rozbité zásuvky ale napsal práci s názvem Jak jednoduše udělat z koně jednorožce. Přestože se jednalo o velmi zajímavý text svědčící o chlapcově bohaté fantazii, který navíc vyhovoval požadovanému psanému útvaru, byl hodnocen jako nedostatečný. Jeho vyučující jej navíc donutila práci přepsat. Verze, v níž chlapec popisoval přeměnu dřevěného houpacího koně v dřevěného houpacího jednorožce, u učitelky češtiny prošla a byla hodnocena podstatně lepší známkou.


Při slohových pracích dávejte dobrý pozor na přesnost zadání a výběr jednotlivých témat. Naučte žáky formulovat úvodní a závěrečné pasáže. Při samotném psaní jim umožněte využívat osnovu, kterou můžete dopředu připravit. Dopřejte těmto žákům dostatek času, nebo jim jej naopak zkracujte. V tomto ohledu se řiďte zejména doporučením školského poradenského zařízení. Ve třídě by vždy měly být k dispozici příslušné pomůcky, zejména pravidla pravopisu, slovník synonym, mluvnice.

 

 

Pár tipů na závěr

V rámci vzdělávání žáků s SVP je dobré:

• dodržování postupů stanovených v doporučení školského poradenského zařízení;

• dodržování postupů stanovených v IVP či PLPP;

• spolupráce s odborníky;

• dodržování struktur hodin;

• používání pomůcek − tabulky, schémata, obrázky;

• vizualizace − zejména zápisy na tabuli − přehledné, stručné, strukturované;

• důkladné procvičování − různé způsoby a formy;

• tvořivost;

• využívání různých metod práce − projekty, skupinová práce;

• vyhledávání a používání aktuálních informací;

• empatie a nadhled;

• spolupráce s asistenty pedagoga a ostatními učiteli;

• sebehodnocení a sebekritika; • vzdělávání a sebevzdělávání

Bylo by ideální, kdyby jmenované zásady používali při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i těmi tzv. běžnými všichni učitelé. Domníváme se, že v tomto ohledu se v českém školství skutečně blýská na lepší časy. Objevuje se stále více učitelů, kteří umí pracovat s uvedenými žáky a jejich práce je baví.

 

Text pochází z nové publikace Nápravná cvičení - český jazyk a literatura. Autorkou je Jitka Kendíková. Redakčně upraveno.

 

 

 

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

Nápravná cvičení - český jazyk a literaturaRozvoj učitele a péče o sebeRozšiřující nápravná cvičení - český jazyk a literatura

 

Zveme Vás k Pohádkovému čarování!

Druhý ročník výtvarné soutěže Pohádkové čarování s KuliFerdou už odstartoval. Jaké je téma, jak se přihlásit a spoustu…

Tři typy pedagogického asistenta aneb aktivní pomocníci ve vzdělávacím procesu

Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga, osobním asistentem a školním asistentem? Možná větší, než si myslíte! Přečtěte…

Dárky pod stromeček nadělujeme už teď!

Přemýšlíte, čím udělat na Vánoce radost sobě nebo svých blízkým? A co třeba publikacemi nebo sešity s opravdu štědrou…

Integrace… nebo tedy vlastně inkluze. In… CO?

O individualizaci ve vzdělávání, inkluzi a podobných tématech se poslední dobou hovoří často. Ale co to znamená? A kdo…

Tři prasátka – pohádkou k rozvoji komunikačních schopností dětí

Cílem aktivity je poskytnout takové náměty pro práci s dětmi, které by co nejvíce podpořily rozvoj komunikačních schopností.…

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Kreslení je důležitou neverbální aktivitou, ve které děti využívají grafického zobrazení k vyjádření svých poznatků,…

Konference nakladatelství Pasparta: Na co se ptáte, na to odpovídáme!

 Dne 26. 10. 2017 proběhne v prostorách ČSOB na Jungmannově náměstí 767, Praha 1 konference s názvem Na co…

Činnosti a náměty pro rozvoj hudebních a tvořivých dovedností

Tento příspěvek je zaměřen na praktické tipy na činnosti pro rozvoj základních hudebních, hudebně pohybových a hudebně…

Druhý ročník Pohádkového čarování s KuliFerdou klepe na dveře

Registrace do druhého ročníku výtvarné soutěže Pohádkové čarování s KuliFerdou byla zahájena! Přečtěte si, jaké je letos…

Ing. Miloš Rathouský, odborný garant publikace Strojírenství a strojírenská výroba

Soumrak učebnic (po půl roce)

V průběhu dubna a května 2017 proběhla série odborných seminářů zaměřených na vzdělávání na středních odborných školách.…

Činnosti a hry venku i uvnitř k rozvíjení (nejen) přírodovědné gramotnosti

V následujícím článku Vám přinášíme tipy a náměty na hry s dětmi v mateřských školách i doma.

Vyšel Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen

Dietní stravování bylo součástí školního stravování od jeho začátků, neboť léčebná strava ke společnému stravování neodmyslitelně…

Příprava na školu hravou formou s pracovními sešity Kuliferda

Co jsou to pracovní sešity KuliFerda? Pojďme se s nimi seznámit trochu blíže.

6 tipů, jak jako třídní učitel podporovat žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Třídní učitel by mohl být klíčovým pracovníkem při vzdělávání žáků s SVP a mohl by rozvíjet týmovou spolupráci při…

Mimoškolní akce - rady z Výběru ze školské legislativy

Několik užitečných rad pro organizaci školních výletů a škol(ek) v přírodě.

autorka knihy Dvouleté děti v předškolním vzdělávání, Hana Splavcová

Dvouletí a předškolní vzdělávání?

Přinášíme rozhovor s Hanou Splavcovou, spoluautorkou úspěšných publikací Dvouleté děti v předškolním vzdělávání.…

Pozvánka na konferenci PASPARTA: Zamotaná hlava II

Odborná konference určená pro asistenty pedagoga, vedení škol a další zájemce: Zamotaná hlava II., aneb další příspěvky…

Vyšel manuál dietního stravování ve školních jídelnách

Nakladatelství Raabe vydalo v roce 2017 publikaci s názvem Diety ve školních jídelnách. Jedním z impulzů pro…

Pozvánka na konferenci PASPARTA: Na co se ptáte, na to odpovídáme!

Konference s příspěvky a workshopy pro praktické využití v mateřských školách.

Nakladatelství Raabe na jaře pořádalo semináře pro učitele mateřských a středních odborných škol

V průběhu měsíců dubna a května nakladatelství Raabe uspořádalo celkem pět seminářů pro pedagogy mateřských škol a pedagogy…

Rozhovor s Jiřím Brédou: Učitelé se stále ještě bojí učit moderně

Jiří Bréda, autor populární publikace Učitel jako kouč, která vyšla v Nakladatelství Raabe v samostatné edici, hovoří…

Metody práce s textem: čtení s předvídáním

V tomto článku se zaměříme na učitele a jejich výukové metody při práci s textem.

Co přinášejí pracovní sešity KuliFerda?

Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti…

Náměty na hry a činnosti na Světový den dětství

Dne 11. 12. slavíme Světový den dětství. U jeho příležitosti Vám přinášíme tipy, co s dětmi na tento den dělat.…

Co jsou pracovní sešity Kuliferda?

KuliFerda představuje řadu šesti pracovních sešitů, přičemž každý je zastřešen jedním tématem. Přehled témat dáváme k dispozici…

Ochrana osobních údajů (nejen) pro ředitele ZUŠ – problémy z praxe a doporučená organizační opatření

Tématu ochrany osobních údajů je věnována jedna kapitola v publikaci Ředitel moderní ZUŠ. My Vám z ní přinášíme…

Tipy na činnosti s předškoláky podle Kuliferdy

V tomto článku Vám přinášíme tipy na aktivity s předškolními dětmi, které rozvíjí dětské schopnosti a dovednosti.…

Venkovní aktivity (nejen) s dvouletými dětmi v předškolním vzdělávání

Co podnikat s dvouletými dětmi v květnu ve školce? Co třeba jít ven? Tento měsíc pro to zpravidla poskytuje ideální…

Leadership v základním uměleckém vzdělávání

Uplatňování leadershipu ve školství je v současnosti aktuálním tématem, které se objevuje především při hodnocení kvality…

Jak rozumět dvouleté dětské osobnosti aneb dvouleté děti v předškolním vzdělávání

Osobnost bývá nejčastěji definována jako celek duševního života, v hovorovém pojetí se jedná o uznávaného jedince.…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 1433

Volejte+421 232661850
První stránkaNovější články
Zobrazuji stranu 7 z 8
Starší článkyPoslední stránka