O prevenci rizik ve školách

O prevenci rizik ve školách
28. duben je Mezinárodním dnem pro bezpečnost a zdraví při práci. V tomto článku se tedy zaměříme na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „BOZ“) dětí a žáků ve školách.

Podle údajů České školní inspekce bývá pravidelně každoročně evidováno 50 tisíc školních úrazů. Důležité je však poznamenat, že základ výchovy dětí k BOZ je v rodině. Rodina musí děti od nejútlejšího věku až k dospělosti vést k péči o vlastní BOZ, ke kázni, pořádku a dodržování pravidel bezpečného chování vůči sobě i vůči ostatním. Na tento základ pak navazují školy a školská zařízení, ve kterých děti, žáci a studenti tráví významnou část svého života. Škola pak musí tyto základní návyky získané v rodině rozvíjet.

 

Obecně panuje přesvědčení, že prevence rizik je ve školách podceňována. Je to dáno tím, že:

  • řada škol nemá osobu odborně způsobilou v prevenci rizik, která by měla s touto metodou zkušenosti a uměla ji ve školách aplikovat do praxe.
  • učitelé jsou vystaveni obrovské psychické zátěži, která jim neumožňuje často správně předvídat možná rizika poškození zdraví žáků a provádět každodenní prevenci rizik v praxi. Jinak by inspekce nezdokumentovala například případy, kdy si děti hrály pod dráty elektrického vedení nebo kdy na zahradě mateřské školy byly nalezeny při kontrole injekční stříkačky.

 

Prevence rizik je podrobně rozpracována v zákoníku práce. Tato legislativní úprava této oblasti je výsledkem harmonizace našeho práva s právem zemí Evropských společenství a také z ní vyplývá, že prevencí rizik se rozumějí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

 

 

Co je to riziko?

 
Pokud si uvědomíme, že rizikem je velice zjednodušeně řečeno každá činnost, která by mohla způsobit žákovi úraz nebo jiné poškození zdraví, pak pod prevencí rizik se nám objeví veškerá činnost školy a ředitele školy jako statutárního zástupce zaměstnavatele směřující k tomu, aby úrazů a jiných poškození na zdraví bylo ve škole co nejméně. Ani školský zákon ani Metodický pokyn MŠMT k BOZ ve školách nestanoví přesně (a ani nemůže) jakým způsobem si má ředitel školy počínat při zajišťování bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího prostředí ve školách. To odvisí především od specifických podmínek jedné každé školy a ty se zobecnit nedají.

 

Metodický pokyn správně v této souvislosti připomíná, že se přihlíží zejména k možnému ohrožení žáků:

  • při vzdělávání v jednotlivých předmětech
  • při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání
  • při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou.

 

Zároveň se přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Z toho důvodu za vytváření podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující školní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a přijímáním opatření k prevenci rizik odpovídá výhradně škola a jako její statutární zástupce ředitel školy, stejně jako za zajištění BOZ žáků obecně.

 

Žádným zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem nelze postihnout všechny způsoby vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů. Z toho důvodu je v zákoníku práce uložena zaměstnavateli povinnost vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění. To je celý proces, jehož cílem je optimalizace rizika a tento proces se nazývá hodnocení a řízení rizik.

 
První část procesu, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální míru. Návod, jak by měl zaměstnavatel postupovat při hodnocení a řízení rizik, je rozpracován v ustanovení § 102 odst. 3 ZP.

 

V pracovním právu si každý zaměstnavatel musí sám zjistit všechny předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k činnostem u něj vykonávaným a na jejich základě si musí sám stanovit metodu hodnocení a řízení rizik. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Zákon přímo neukládá ani zaměstnavateli, jakým způsobem má vyhodnocování rizik provádět. Záleží proto na zaměstnavateli samotném, jakou formu zvolí. To vše bude záviset mimo jiné i na velikosti zaměstnavatele, rizikovosti jeho pracovních činností a také na jeho potřebách. Školské předpisy takový podrobný návod neobsahují a o to je postavení ředitele každé školy v prevenci rizik obtížnější. Musí si pak často vypomáhat předpisy pracovněprávními, neboť tam, kde zajišťuje BOZP zaměstnanců školy (tedy pedagogických a ostatních pracovníků školy) jako zaměstnavatel, zajišťuje i BOZ zdraví žáků. Z toho důvodu se i v této souvislosti ukládá řediteli školy povinnost vydat školní řád a řediteli školského zařízení vydat vnitřní řád a sem tyto zásady zapracovat.

 
Velký problém ale vzniká například u mateřských škol a u ZUŠ. Tyto školy s ohledem na počet zaměstnanců nemají osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a pak je veškerá odpovědnost za zajištění BOZ dětí na ředitelce školy. Ředitelka mateřské školy nebo ředitel ZUŠ si ale musí zajistit, aby jí s touto náročnou činností pomáhaly všechny učitelky každý den.

 
Chcete se dozvědět více? Kapitolu o povinnostech a poučení žáků v rámci BOZP můžete zdarma získat >>zde<<.

 
V článku byla použita ukázka z publikace VÝBĚR ze školské legislativy, autorka Eva Dandová

Počítáme s předškoláky: předmatematické aktivity, které budou děti bavit

Předškoláci mají skvělou možnost poznávat svět matematiky prostřednictvím hry a zábavy - tak by to mělo být. Jaké aktivity…

Vztah a pomoc namísto trestů jako metoda skvělého učitele

Klíčem pro správnou výuku žáků je vhodná komunikace. Ale jak na ni? A jak na ni v případě, že je s žákem těžké…

Přejeme Veselé Vánoce, aneb Co jste o Vánocích možná nevěděli!

Štědrý den už pomalu klepe na dveře a my se už moc těšíme! Ve vánočně laděném článku Vám přinášíme několik informací…

Komunikace mezi učitelem a žáky - jak na ni?

Ze všech stran slýcháme, jak je komunikace důležitá. Tím spíš ve škole. Žáci by samozřejmě měli komunikovat slušně a s respektem…

Táhněme za jeden provaz! Zveme Vás na konferenci Raabe 2020

6. května 2020 proběhne v Praze každoroční konference Nakladatelství Raabe. Tentokrát se zaměříme na týmovou spolupráci…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Tipy na aktivity s předškoláky - tajuplný ostrov

Vstupte spolu s autorkami publikace Aktivity pro dobrodruhy - Tajuplný ostrov na palubu našeho pirátského škuneru a vyzkoušejte…

Zimní e-book 2019 ke stažení zdarma: inspirujte se na vánoční besídku!

Představujeme již druhý e-book, tentokrát se zimní tematikou, do nějž jsme pro Vás poskládali zajímavé články s mořem…

Aktivita nejen k 17. listopadu: Sedm přikázání s využitím Orwellovy Farmy zvířat

17. listopad je nejen Mezinárodním dnem studenstva, ale rovněž Dnem boje za svobodu a demokracii. Připomínat si Sametovou…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Podzimní e-book 2019 s praktickými články ke stažení zdarma!

Představujeme podzimní e-book, do nějž jsme pro Vás poskládali zajímavé články s mořem inspirace pro práci pedagoga v mateřské…

Pár dobrých rad k výuce češtiny žáka s SVP

V článku přinášíme tipy a rady k vzdělávání žáků s SVP podle naší novinky Nápravná cvičení - český jazyk a literatura…

Řeč podle věku: co by děti měly umět a jak je rozpovídat?

Mluví dítě málo? Jak ho rozmluvit? A jak rozšířit jeho slovní zásobu? Dozvíte se v článku!

Tipy na aktivity (nejen) na vánoční besídku v MŠ aneb Tančíme s radostí!

Dětské tanečky vzbuzují v dětech radost z pohybu a spolupráce, vedou k rozvoji pohybových schopností dětí…

Jak hodnotit pokroky předškoláka? Toto jsou nejúčinnější metody!

Chceme-li adekvátně rozvíjet osobnost dítěte a připravit jej na školní docházku, musíme ho nejprve dobře poznat. K tomu…

Riziko učitelské profese: stres. Jak ho zvládnout během pracovní doby?

Podle nejrůznějších průzkumů je učitelské povolání jedním z nejvíce stresujících, a to kvůli řadě faktorů. Způsoby…

Jak hodnotí učitel sám sebe?

Každý z nás se občas nevyhne hodnocení druhých. Je to přirozené a je to součást sociální komunikace a obecně…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám další inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Na kávičku s Raabe č. 1

První číslo magazínu Raabe k vytištění - metodické tipy, inspirace, aktuality ze školství.

Vyplatí se vědět: Jaké jsou povinnosti rodičů dle platné legislativy?

Úkolem ředitele školy je kromě jiného též znalost platné legislativy. O povinnostech školy se hovoří velmi často. Ale…

Pozvánka na konferenci: Mateřská škola v aktuálních otázkách a odpovědích

Jste aktivní pedagog, asistent pedagoga, či se zajímáte o oblast pedagogiky? Chcete znát novinky v oboru? Rádi…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

Jak rozvíjet sociální dovednosti předškoláků?

Pedagožka Veronika Vysekalová napsala recenzi na oblíbenou publikaci Rozumím sobě, poznávám ostatní. Ta se zaměřuje na rozvoj…

Tipy na seznamovací hry na začátek školního roku (nejen) v mateřské škole

Začátek školního roku bývá nejen pro předškoláky velkou životní událostí. Nové prostředí, nová pravidla a hlavně noví…

Motivace pro práci ve školství, aneb Je to vše jen o penězích?

Říká se, že učitelské povolání je poslání. Nebo se na to alespoň často vymlouvají ti, kteří rozhodují o výši platu pedagogů.…

Dramatické činnosti s předškoláky aneb Nebojte se hrát divadlo!

Dramatické činnosti pomáhají rozvíjet řadu dovedností předškoláka. Inspirujte se v článku, jak si mohou předškoláci s aktivitami…

Návod od odborníků: Jak má vypadat práce učitele a asistenta pedagoga s předškolákem s SVP?

Učitel mateřské školy potřebuje pro svou práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jak teoretické zázemí,…

Pracovní sešity KuliFerda pro rozvoj předškoláků v mateřských školách

Už jste slyšeli o KuliFerdovi? Jsou to pracovní sešity pro předškoláky, které hravou formou připravují na školní docházku.…

Jdete s dětmi na exkurzi? Tipy, jak to zvládnout na jedničku

Chození s dětmi ven je důležité pro rozšiřování jejich obzorů. Tipy, na co pamatovat a co nezapomenout v případě,…

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 3300

Volejte284 028 940
Zobrazuji stranu 1 z 7
Starší článkyPoslední stránka