O prevenci rizik ve školách

O prevenci rizik ve školách
28. duben je Mezinárodním dnem pro bezpečnost a zdraví při práci. V tomto článku se tedy zaměříme na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „BOZ“) dětí a žáků ve školách.

Podle údajů České školní inspekce bývá pravidelně každoročně evidováno 50 tisíc školních úrazů. Důležité je však poznamenat, že základ výchovy dětí k BOZ je v rodině. Rodina musí děti od nejútlejšího věku až k dospělosti vést k péči o vlastní BOZ, ke kázni, pořádku a dodržování pravidel bezpečného chování vůči sobě i vůči ostatním. Na tento základ pak navazují školy a školská zařízení, ve kterých děti, žáci a studenti tráví významnou část svého života. Škola pak musí tyto základní návyky získané v rodině rozvíjet.

 

Obecně panuje přesvědčení, že prevence rizik je ve školách podceňována. Je to dáno tím, že:

  • řada škol nemá osobu odborně způsobilou v prevenci rizik, která by měla s touto metodou zkušenosti a uměla ji ve školách aplikovat do praxe.
  • učitelé jsou vystaveni obrovské psychické zátěži, která jim neumožňuje často správně předvídat možná rizika poškození zdraví žáků a provádět každodenní prevenci rizik v praxi. Jinak by inspekce nezdokumentovala například případy, kdy si děti hrály pod dráty elektrického vedení nebo kdy na zahradě mateřské školy byly nalezeny při kontrole injekční stříkačky.

 

Prevence rizik je podrobně rozpracována v zákoníku práce. Tato legislativní úprava této oblasti je výsledkem harmonizace našeho práva s právem zemí Evropských společenství a také z ní vyplývá, že prevencí rizik se rozumějí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

 

 

Co je to riziko?

 
Pokud si uvědomíme, že rizikem je velice zjednodušeně řečeno každá činnost, která by mohla způsobit žákovi úraz nebo jiné poškození zdraví, pak pod prevencí rizik se nám objeví veškerá činnost školy a ředitele školy jako statutárního zástupce zaměstnavatele směřující k tomu, aby úrazů a jiných poškození na zdraví bylo ve škole co nejméně. Ani školský zákon ani Metodický pokyn MŠMT k BOZ ve školách nestanoví přesně (a ani nemůže) jakým způsobem si má ředitel školy počínat při zajišťování bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího prostředí ve školách. To odvisí především od specifických podmínek jedné každé školy a ty se zobecnit nedají.

 

Metodický pokyn správně v této souvislosti připomíná, že se přihlíží zejména k možnému ohrožení žáků:

  • při vzdělávání v jednotlivých předmětech
  • při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání
  • při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou.

 

Zároveň se přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Z toho důvodu za vytváření podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující školní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a přijímáním opatření k prevenci rizik odpovídá výhradně škola a jako její statutární zástupce ředitel školy, stejně jako za zajištění BOZ žáků obecně.

 

Žádným zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem nelze postihnout všechny způsoby vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů. Z toho důvodu je v zákoníku práce uložena zaměstnavateli povinnost vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění. To je celý proces, jehož cílem je optimalizace rizika a tento proces se nazývá hodnocení a řízení rizik.

 
První část procesu, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální míru. Návod, jak by měl zaměstnavatel postupovat při hodnocení a řízení rizik, je rozpracován v ustanovení § 102 odst. 3 ZP.

 

V pracovním právu si každý zaměstnavatel musí sám zjistit všechny předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k činnostem u něj vykonávaným a na jejich základě si musí sám stanovit metodu hodnocení a řízení rizik. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Zákon přímo neukládá ani zaměstnavateli, jakým způsobem má vyhodnocování rizik provádět. Záleží proto na zaměstnavateli samotném, jakou formu zvolí. To vše bude záviset mimo jiné i na velikosti zaměstnavatele, rizikovosti jeho pracovních činností a také na jeho potřebách. Školské předpisy takový podrobný návod neobsahují a o to je postavení ředitele každé školy v prevenci rizik obtížnější. Musí si pak často vypomáhat předpisy pracovněprávními, neboť tam, kde zajišťuje BOZP zaměstnanců školy (tedy pedagogických a ostatních pracovníků školy) jako zaměstnavatel, zajišťuje i BOZ zdraví žáků. Z toho důvodu se i v této souvislosti ukládá řediteli školy povinnost vydat školní řád a řediteli školského zařízení vydat vnitřní řád a sem tyto zásady zapracovat.

 
Velký problém ale vzniká například u mateřských škol a u ZUŠ. Tyto školy s ohledem na počet zaměstnanců nemají osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a pak je veškerá odpovědnost za zajištění BOZ dětí na ředitelce školy. Ředitelka mateřské školy nebo ředitel ZUŠ si ale musí zajistit, aby jí s touto náročnou činností pomáhaly všechny učitelky každý den.

 
Chcete se dozvědět více? Kapitolu o povinnostech a poučení žáků v rámci BOZP můžete zdarma získat >>zde<<.

 
V článku byla použita ukázka z publikace VÝBĚR ze školské legislativy, autorka Eva Dandová

Jak hodnotí učitel sám sebe?

Každý z nás se občas nevyhne hodnocení druhých. Je to přirozené a je to součást sociální komunikace a obecně…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám další inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Na kávičku s Raabe č. 1

První číslo magazínu Raabe k vytištění - metodické tipy, inspirace, aktuality ze školství.

Vyplatí se vědět: Jaké jsou povinnosti rodičů dle platné legislativy?

Úkolem ředitele školy je kromě jiného též znalost platné legislativy. O povinnostech školy se hovoří velmi často. Ale…

Pozvánka na konferenci: Mateřská škola v aktuálních otázkách a odpovědích

Jste aktivní pedagog, asistent pedagoga, či se zajímáte o oblast pedagogiky? Chcete znát novinky v oboru? Rádi…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

Jak rozvíjet sociální dovednosti předškoláků?

Pedagožka Veronika Vysekalová napsala recenzi na oblíbenou publikaci Rozumím sobě, poznávám ostatní. Ta se zaměřuje na rozvoj…

Tipy na seznamovací hry na začátek školního roku (nejen) v mateřské škole

Začátek školního roku bývá nejen pro předškoláky velkou životní událostí. Nové prostředí, nová pravidla a hlavně noví…

Motivace pro práci ve školství, aneb Je to vše jen o penězích?

Říká se, že učitelské povolání je poslání. Nebo se na to alespoň často vymlouvají ti, kteří rozhodují o výši platu pedagogů.…

Dramatické činnosti s předškoláky aneb Nebojte se hrát divadlo!

Dramatické činnosti pomáhají rozvíjet řadu dovedností předškoláka. Inspirujte se v článku, jak si mohou předškoláci s aktivitami…

Návod od odborníků: Jak má vypadat práce učitele a asistenta pedagoga s předškolákem s SVP?

Učitel mateřské školy potřebuje pro svou práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jak teoretické zázemí,…

Pracovní sešity KuliFerda pro rozvoj předškoláků v mateřských školách

Už jste slyšeli o KuliFerdovi? Jsou to pracovní sešity pro předškoláky, které hravou formou připravují na školní docházku.…

Jdete s dětmi na exkurzi? Tipy, jak to zvládnout na jedničku

Chození s dětmi ven je důležité pro rozšiřování jejich obzorů. Tipy, na co pamatovat a co nezapomenout v případě,…

Jak koučovat žáka? Naučme ho myslet a hledejme řešení!

"Koučování se týká pochopení myšlení. Díky koučování můžeme kultivovat jak sama sebe, tak hlavně žáky ve třídě. Pokud koučujeme…

5 letních aktivit, kterými u předškoláků zabodujete!

Stejně jako v jiných ročních obdobích, i v létě Vás zásobujeme množstvím nápadů a inspirace nejen pro…

Nácvik čtenářské gramotnosti podle věku aneb Naučte děti milovat knihy!

Podle některých průzkumů dopadají české děti v testech čtenářské gramotnosti stále hůře. Pojďme to změnit! Přinášíme…

Aktivity ke Dni otevírání studánek (31.5.)

Den otevírání studánek nám připomíná, jak je důležitá správná péče o vodní zdroje. Původně lidový zvyk postupně upadal…

Umíte správně používat hlas? Zkuste pravidla hlasové hygieny (nejen) pro učitele!

Hlas je pro pedagoga velmi důležitý. Máme tím na mysli jeho hlas, který využívá v komunikaci se svým okolím. Komunikační…

Zlobí Vaše děti? Možná necítí dost lásky!

Své děti milují rodiče většinou více než sami sebe. Děti jsou pro nás smyslem života. Jak je pak ale možné, že učitelé konstatují,…

Raabe rozdává dárky k oslavě 3000 fanoušků facebookové stránky KuliFerda a jeho svět!

Zdá se, že brzy budeme mít na stránce KuliFerda a jeho svět 3000 fanoušků, což nezůstane bez oslavy! Podívejte se, co…

Aktivity pro předškoláky z Knihrátek s Dvojpohádkou

Čtenářská gramotnost je v dnešní době velmi důležitá. Proto je fajn začíst se čtením co nejdříve. Publikace Knihrátky…

Recenze ediční řady Rozpovídej se!

Přečtěte si recenzi od Lenky Štveráčkové, tentokrát na ediční řadu Rozpovídej se, která obsahuje praktická cvičení pro rozvoj…

Den matek - jak téma využít ve školce?

Den matek slavíme 13. května. O tom, jak si o Dni matek ve školce povídat a co s dětmi podniknout za…

Den Země - inspirace pro předškoláky i školáky

Víte, co se slaví 22. 4.? Přece Den Země! Snad nikdy není lepší příležitost si připomenout, jak důležité je dobře se o naši…

Jak na zlobivé dítě? Desatero pro rodiče

I to nejhodnější dítě čas od času zlobí. Jak si poradit se zlobivým dítětem? Přinášíme Vám konkrétní rady a tipy přímo…

Komunikujete jako učitel správně? Toto jsou nejčastější chyby!

Základní činností, kterou učitel při své práci provádí, je komunikace. Ale ne vždy je komunikace snadná. Navíc i učitel…

Činnosti venku a v přírodě: Projekt voda

Oslavte světový den vody (22. 3.) spolu s předškoláky i školáky s tematickými pracovními listy!

Inspirujte se jarními aktivitami s bylinkami!

Jaro je krásné období, kdy se probouzí příroda. Poslední sníh roztává a z půdy se začínají klubat zelené rostlinky.…

Metody, aktivity a formy výuky podle Líného učitele

Jak učí Líný učitel? Přece s minimální námahou! V článku Vám Robert Čapek, autor knihy Líný učitel: Cesta pedagogického…

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 2183

Volejte284 028 940
Zobrazuji stranu 1 z 6
Starší článkyPoslední stránka