O prevenci rizik ve školách

O prevenci rizik ve školách
28. duben je Mezinárodním dnem pro bezpečnost a zdraví při práci. V tomto článku se tedy zaměříme na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „BOZ“) dětí a žáků ve školách.

Podle údajů České školní inspekce bývá pravidelně každoročně evidováno 50 tisíc školních úrazů. Důležité je však poznamenat, že základ výchovy dětí k BOZ je v rodině. Rodina musí děti od nejútlejšího věku až k dospělosti vést k péči o vlastní BOZ, ke kázni, pořádku a dodržování pravidel bezpečného chování vůči sobě i vůči ostatním. Na tento základ pak navazují školy a školská zařízení, ve kterých děti, žáci a studenti tráví významnou část svého života. Škola pak musí tyto základní návyky získané v rodině rozvíjet.

 

Obecně panuje přesvědčení, že prevence rizik je ve školách podceňována. Je to dáno tím, že:

  • řada škol nemá osobu odborně způsobilou v prevenci rizik, která by měla s touto metodou zkušenosti a uměla ji ve školách aplikovat do praxe.
  • učitelé jsou vystaveni obrovské psychické zátěži, která jim neumožňuje často správně předvídat možná rizika poškození zdraví žáků a provádět každodenní prevenci rizik v praxi. Jinak by inspekce nezdokumentovala například případy, kdy si děti hrály pod dráty elektrického vedení nebo kdy na zahradě mateřské školy byly nalezeny při kontrole injekční stříkačky.

 

Prevence rizik je podrobně rozpracována v zákoníku práce. Tato legislativní úprava této oblasti je výsledkem harmonizace našeho práva s právem zemí Evropských společenství a také z ní vyplývá, že prevencí rizik se rozumějí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

 

 

Co je to riziko?

 
Pokud si uvědomíme, že rizikem je velice zjednodušeně řečeno každá činnost, která by mohla způsobit žákovi úraz nebo jiné poškození zdraví, pak pod prevencí rizik se nám objeví veškerá činnost školy a ředitele školy jako statutárního zástupce zaměstnavatele směřující k tomu, aby úrazů a jiných poškození na zdraví bylo ve škole co nejméně. Ani školský zákon ani Metodický pokyn MŠMT k BOZ ve školách nestanoví přesně (a ani nemůže) jakým způsobem si má ředitel školy počínat při zajišťování bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího prostředí ve školách. To odvisí především od specifických podmínek jedné každé školy a ty se zobecnit nedají.

 

Metodický pokyn správně v této souvislosti připomíná, že se přihlíží zejména k možnému ohrožení žáků:

  • při vzdělávání v jednotlivých předmětech
  • při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání
  • při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou.

 

Zároveň se přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Z toho důvodu za vytváření podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující školní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a přijímáním opatření k prevenci rizik odpovídá výhradně škola a jako její statutární zástupce ředitel školy, stejně jako za zajištění BOZ žáků obecně.

 

Žádným zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem nelze postihnout všechny způsoby vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů. Z toho důvodu je v zákoníku práce uložena zaměstnavateli povinnost vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění. To je celý proces, jehož cílem je optimalizace rizika a tento proces se nazývá hodnocení a řízení rizik.

 
První část procesu, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální míru. Návod, jak by měl zaměstnavatel postupovat při hodnocení a řízení rizik, je rozpracován v ustanovení § 102 odst. 3 ZP.

 

V pracovním právu si každý zaměstnavatel musí sám zjistit všechny předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k činnostem u něj vykonávaným a na jejich základě si musí sám stanovit metodu hodnocení a řízení rizik. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Zákon přímo neukládá ani zaměstnavateli, jakým způsobem má vyhodnocování rizik provádět. Záleží proto na zaměstnavateli samotném, jakou formu zvolí. To vše bude záviset mimo jiné i na velikosti zaměstnavatele, rizikovosti jeho pracovních činností a také na jeho potřebách. Školské předpisy takový podrobný návod neobsahují a o to je postavení ředitele každé školy v prevenci rizik obtížnější. Musí si pak často vypomáhat předpisy pracovněprávními, neboť tam, kde zajišťuje BOZP zaměstnanců školy (tedy pedagogických a ostatních pracovníků školy) jako zaměstnavatel, zajišťuje i BOZ zdraví žáků. Z toho důvodu se i v této souvislosti ukládá řediteli školy povinnost vydat školní řád a řediteli školského zařízení vydat vnitřní řád a sem tyto zásady zapracovat.

 
Velký problém ale vzniká například u mateřských škol a u ZUŠ. Tyto školy s ohledem na počet zaměstnanců nemají osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a pak je veškerá odpovědnost za zajištění BOZ dětí na ředitelce školy. Ředitelka mateřské školy nebo ředitel ZUŠ si ale musí zajistit, aby jí s touto náročnou činností pomáhaly všechny učitelky každý den.

 
Chcete se dozvědět více? Kapitolu o povinnostech a poučení žáků v rámci BOZP můžete zdarma získat >>zde<<.

 
V článku byla použita ukázka z publikace VÝBĚR ze školské legislativy, autorka Eva Dandová

Úsměv a smích jako nástroj komunikace

Pacienti nebo klienti jsou citliví na mimoslovní komunikaci. Výraz tváře a držení těla zdravotníka nebo sociálního pracovníka…

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat, hýbat se můžeme – uvnitř!…

Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Nikoli! Spektrum…

Metody práce s rýmy a obrázky, které předškoláka budou bavit

Jaké aktivity děti správným způsobem rozmluví? Jak děti bavit a zároveň s nimi řeč trénovat? A co všechno lze…

Jak koučovat žáka? Naučme ho myslet a hledejme řešení!

"Koučování se týká pochopení myšlení. Díky koučování můžeme kultivovat jak sama sebe, tak hlavně žáky ve třídě. Pokud koučujeme…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace,…

Den české státnosti - hry a aktivity v MŠ

Svátek svatého Václava je v mateřské škole zasazen do doby, kdy se dokončuje adaptace dětí, které nastoupily v září.…

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.…

Tipy na seznamovací hry na začátek školního roku (nejen) v mateřské škole

Začátek školního roku bývá nejen pro předškoláky velkou životní událostí. Nové prostředí, nová pravidla a hlavně noví…

Rozvíjíme manuální zručnost dětí: Papírové obláčky

Aktivitu z publikace Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí můžeme zařadit například na jaře či na podzim,…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Hledáme draka

Ukázka z publikace Není drak jako drak je zaměřena na procvičení základních útvarů v rovině a pojmů, které…

Dnešním dětem chybí manuální zručnost

Jak upozorňují mnozí učitelé základních škol, ale i středních odborných škol a učilišť, v posledních letech…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Drak

Vyzkoušejte si ukázku z publikace Není drak jako drak, která je zaměřena na práci s literárním textem – básní. Jsou…

Uvedení asistenta do chodu mateřské školy - jak na to?

Podle statistik ministerstva školství jen mezi lety 2016 a 2017 vzrostl počet asistentů pedagoga v mateřských školách…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Školní třída se žákem s SVP - adaptace žáka s SVP v kolektivu

To, jak je žák začleněn do kolektivu školní třídy, je třeba sledovat průběžně. Využívat lze pozorování (i o přestávkách),…

Školní třída se žákem s SVP - příprava třídního kolektivu

Třída musí být na přijetí spolužáka/spolužačky připravena ve smyslu: „Je normální být různí.“

5 letních aktivit, kterými u předškoláků zabodujete!

Stejně jako v jiných ročních obdobích, i v létě Vás zásobujeme množstvím nápadů a inspirace nejen pro…

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku?

Pro každé dítě, ale i celou jeho rodinu je vstup do základní školy velmi důležitým životním mezníkem. Jak rozumět některým…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Letní aktivity pro předškoláky - mravenci

V létě je spousta možností, co s dětmi dělat. Co se třeba poučit o zajímavém životě mravenců? Přinášíme Vám inspiraci…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Tematický blok Voda kolem nás - 3. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Tematický blok Voda kolem nás - 2. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Učitel v roli diagnostika

Každý učitel je svébytnou osobností. Je jedinečnou osobností. Zjistilo se, že i přesto je možné u určitých skupin…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 5133

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 8
Starší článkyPoslední stránka