Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ
V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace, s kterými se mohou žáci setkat a budou nuceni je někdy v životě nečekaně řešit. Příběh není dokončený a žákům není nabídnuta verze „ideálního“ řešení. Žáci z pozice hrdiny příběhu navrhují pokračování a řešení dilema-situace. Postupně objevují rizika, která se u každé zvolené strategie řešení vyskytují. Pracují a uvědomují si emoce, které riziková situace vyvolává a emoce, které ovlivňují jednání člověka ve stresovém okamžiku a nátlaku. V závěru celé práce dochází k identifikaci žáků s jednáním hrdiny a uvědoměním si vlastních vzorců chování v náročných životních situacích.

Dominantní průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova

Vztah k dalším průřezovým tématům: Výchova demokratického občana

Forma realizace: Aktivity realizované v rámci vzdělávacích oblastí: Člověk a zdraví, Člověk a společnost a Člověk a příroda

Ročník: 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Časový rámec: uvedeno u jednotlivých tematických listů

 

Metodický přehled

Klíčové kompetence: kompetence k učení, sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní, občanské a pracovní

Mezioborové vztahy: Výchova ke zdraví, Výchova k občanství

Výukové strategie: vyprávění, inscenace, výtvarné zpracování, panelová diskuze, hraní rolí, popis situace, projektová výuka

Co potřebujeme: uvedeno u jednotlivých aktivit

 

Rizikové faktory a související témata k výuce

Nepřiměřená rychlost v obci, ne/poskytnutí první pomoci, vztahy v rodině, mravní a etické zásady, křivé svědectví nebo zatajení informací, linky IZS a hovor s operátorem IZS, hodnota lidského života, sluchátka na uších v dopravním prostředí, reakce v šoku, legislativní opatření.

 

Příběh

 

Organizace výuky:

Učitel může příběh přečíst, vyprávět, popsat situaci jen v bodech.
Text mohou někteří žáci dostat předem a zpracovat jako komiks, fotopříběh.

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (1. a 2. aktivita)

 

Text

Po cestě domů jsem šel kolem parku, sluchátka v uších a těšil jsem se, až si doma sednu k počítači a dám pár her. Člověk potřebuje oraz po celým dni ve škole, je tam děsná nuda, a to by jeden vraždil.

Přes přechod zrovna přecházela Simča z osmičky. Všiml jsem si jí náhodou, ale ta růžová mikina Vás prostě uhodí do očí. Najednou se ze zatáčky vyřítilo auto. Nestihl jsem udělat absolutně nic. Pohnout, zakřičet, varovat ji… Ten zvuk z hlavy už asi nikdy nevymažu. Ani pohled na ni, jak leží na silnici pomačkaná jako kus papíru a z hlavy jí teče krev. Myslel bych si, že nejde od ní odtrhnout oči, ale to auto jsem znal… Chvíli stálo. Řidič byl očividně v šoku. Trhl jsem k němu pohledem a zalapal po dechu. Brácha… Šlápl na plyn, vycouval a odjel pryč. Stalo se to všechno tak rychle… Slyšel jsem, jak někdo volal záchranku a stál tam jako tvrdý y. Život už nikdy nebude stejnej. Pro Simonu ani pro mě. Možná… Možná bych ale mohl bráchu zachránit…

 

Dokončení příběhu

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si rizika rychlé jízdy v obci
 • zaujímají postoj k neposkytnutí první pomoci
 • zaujímají postoj k rodinným vztahům

 

Popis aktivity

Učitel s žáky navrhne pravidla pro bezpečnou diskuzi. Žáci ve skupinách navrhují různé strategie řešení situace, do které se chlapec dostal. Vyberou si jednu ze strategií a prezentují ji celé třídě.

Učitel sepisuje všechny návrhy řešení na flipchart.

Vhodné otázky:

 • Jak se příběh bude vyvíjet dál?
 • Jak se chlapec rozhodne situaci řešit?
 • Co udělá?
 • Jak budou reagovat ostatní účastníci události?

 

Analýza strategie a rizika

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • posuzují zodpovědnost viníka dopravní nehody
 • diskutují o mravních hodnotách ve vazbě na hodnotu života a hodnotu rodinných vztahů
 • hodnotí varianty řešení a úskalí jednotlivých řešení

 

Popis aktivity

Učitel zopakuje děj příběhu a pravidla pro bezpečnou diskuzi. Žáci ve skupinách hovoří o rizicích zvolené strategie. Vzájemně obhajují a oponují jednotlivé strategie.
Žáci s učitelem sepisují všechna rizika a následky, které jednotlivé strategie přináší.

Vhodné otázky:

 • Jak se chlapec v tvém příběhu rozhodl?
 • Jaká přináší jeho rozhodnutí rizika?
 • Jaké jsou další možné varianty řešení?
 • Jaká rizika každé řešení přináší?
 • Co vedlo chlapce k zvolené varietě řešení?
 • Z čeho měl strach?
 • Čemu chtěl předejít?
 • Čemu chtěl zabránit?
 • Měl z něčeho obavy?
 • Měl z něčeho radost?
 • Co je pro chlapce důležité?
 • Co je důležité pro jeho bratra?
 • Co je důležité pro Simču?

 

Analýza emocí

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si emoce ve stresové (šokové) situaci
 • posuzují vliv emocí na jednání a na rozhodovací proces

 

Popis aktivity

Žáci ve skupinách popisují emoce, které chlapec prožívá: emoce v situaci, kdy má kamarádka vážný úraz; emoce v situaci, když si chlapec uvědomí, že viníkem nehody je bratr, který ujel bez poskytnutí pomoci; emoce při jednotlivých strategiích, které žáci navrhli.
Emoce mohou žáci vyjádřit vybranou vizualizací.
Žáci s učitelem sepisují emoce ke všem variantám řešení a ke všem rizikům.

Vhodné otázky:

 • Jak je chlapci v okamžiku, kdy vidí na silnici Simču?
 • Jaké cítí emoce, když uvidí bratra?
 • Co cítí, když bratr odjede?
 • Jak se chlapec cítí v tvé variantě řešení?
 • Vyvolává něco obavy nebo radost?
 • Jak tyto emoce prožívá?
 • Co cítí?

 

Identifikace

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si svůj vztah a postoj k členům rodiny, ke kamarádům
 • hodnotí svůj vztah k zodpovědnosti
 • poznávají své emoce a jejich vliv na své jednání

 

Popis aktivity

Žáci diskutují ve dvojicích (ve skupinách), zda se dostali někdy do situace, kdy věděli o přestupku svého kamaráda nebo příbuzného a tuto informaci zatajili nebo o ní s někým hovořili. Popisují své emoce, jak situaci prožívají nyní.

Vhodné otázky:

 • Dostal jsi se někdy do situace, kdy jsi chtěl chránit někoho blízkého (z rodiny, z přátel)?
 • Jak jsi situaci řešil?
 • Jak bys ji řešil nyní?
 • Jaké cítíš emoce?
 • Jaké cítíš emoce, když kolem tebe projíždí rychle nějaké vozidlo?
 • Co cítíš, když se dozvíš, že někdo ujel od nehody?

 

Doplňující aktivity

 

Aktivita č. 1: Účastníci příběhu

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si, že rychlá jízda ohrožuje zdraví a život dalších lidí
 • uvědomují si, že nezodpovědné chování (neposkytnutí pomoci) může ovlivnit fyzické i psychické zdraví jiným lidem

 

Popis aktivity

Žáci tvoří seznam přímých účastníků příběhu.
Žáci tvoří seznam účastníků příběhu, kteří by se pravděpodobně nacházeli na místě události.
Žáci tvoří seznam osob, které ovlivní následky nehody a následky toho, že bratr odjede od dopravní nehody

Vhodné otázky:

 • Které osoby zasáhne a na které bude mít vliv úraz Simči?
 • Které osoby zasáhne a na které bude mít vliv, že bratr odjel od dopravní nehody, kterou zavinil?

 

Aktivita č. 2: Rizika a emoce ostatních účastníků

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • hodnotí, jaký vliv má nezodpovědnost na život ostatních lidí

 

Popis aktivity

Žáci diskutují o rizicích a emocích všech vyjmenovaných osob. Hodnotí, co vedlo bratra k tomu, že z místa nehody odjel.
Žáci mohou situaci zpřítomnit pomocí experimentu a vcítit se do pocitů všech účastníků nehody a jejich příbuzných a přátel.

Vhodné otázky:

 • Jaký vliv má nehoda na ostatní?
 • Jaké má následky pro Simču, pro bratra, pro chlapce, pro příbuzné?
 • Jaké emoce prožívají bratr, svědkové, příbuzní?

 

Aktivita č. 3: Identifikace

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si, zda se někdo z jejich okolí chová ne/zodpovědně v krizových situacích a jak takové chování vnímají
 • uvědomují si dopad nezodpovědného chování jednotlivce na celou rodinu (nezodpovědné chování – rychlá jízda, neposkytnutí pomoci)

 

Popis aktivity

Žáci diskutují ve skupinkách o chování rodičů a dalších příbuzných a známých – rychlá jízda v obci, nezodpovědnost k druhým osobám.

Vhodné otázky:

 • Jezdí někdo z tvých známých v obci rychle?
 • Máš z něčeho obavy?
 • Co můžeš udělat pro to, aby jezdili opatrně?
 • Jak se cítíš teď, když si uvědomíš svoje možnosti nebo svoji bezmocnost?

 


 

Ukázka pochází z publikace Dopravní výchova, autorkami ukázky jsou Mgr. Jitka Heinrichová, HBH Projekt spol. s r. o., Brno, Alena Heinrichová, studentka FF MU, Brno (příběhy)

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 3. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Zamrzlá malotřídka

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Pracovní sešity KuliFerda pro rozvoj předškoláků v mateřských školách

Už jste slyšeli o KuliFerdovi? Jsou to pracovní sešity pro předškoláky, které hravou formou připravují na školní docházku.…

Edukační sextant

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 2. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Cesta je cílem

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Každý jsme jiný

Začátek května je spjat s Evropou a Evropskou unií. 9. května se slaví Den Evropy a 5. května vznik Rady Evropy.…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 1. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Jak profesně nevyhořet? Pomůže Vám dodržování těchto šesti bodů!

Pro výkon učitelského povolání, které je nepochybně jednou z nejrizikovějších profesí vzhledem k vyhoření, je důležité…

Užitečné tipy pro zdravý spánek

Schopnost spát máme sice vrozenou, ale i tak je užitečné se v tomto směru zdokonalit. Přečtěte si rady od odborníka…

Rozvíjíme jemnou motoriku a grafomotoriku správně?

Pro rozvoj grafomotoriky dětí je třeba vytvářet dostatek příležitostí ke kreslení, využívat všech vhodných spontánně vzniklých…

Rizikové emoce a jejich smysl

Rizikové emoce působí stres a zhoršují sebeovládání i rozumové schopnosti. Neměli bychom je ale chápat jako nějakou…

Správné držení těla dítěte - teorie i praxe

Učit děti postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly – tedy zachovávat správné držení těla…

Péče o hlas učitele

Hlas pro učitele důležitý. Učitel jako hlasový profesionál má skoro povinnost chránit si hlas a pečovat o něj. Proto…

Jak pracovat s hyperaktivním jedincem - prostorová práce s kartonem

Metoda prostorové práce s kartonem má potenciál dohnat deficity a nasměrovat dítě s ADHD pozitivním směrem.…

Jak čelit stresu aneb První pomoc pro učitele

V ukázce z publikace Rozvoj učitele a péče o sebe si uvedeme některé nápady, jak se odreagovat a uvolnit…

Pořádek – základ úspěchu učitele

Přeplněný pracovní stůl, bez viditelného prázdného místa není důkazem vysokého pracovního nasazení a pracovitosti, ale…

Den Země - inspirace pro předškoláky i školáky

Víte, co se slaví 22. 4.? Přece Den Země! Snad nikdy není lepší příležitost si připomenout, jak důležité je dobře se o naši…

Dobré plány – základ úspěchu učení

S úspěchem při učení souvisí také dobrá příprava. Musíme si nejprve vyjasnit, co chceme sebe či ostatní naučit, a pak…

Filipojakubská noc - kouzelné aktivity

Co nás fascinuje na čarodějnicích? Kouzla, tajemno, pohádkové motivy? Vyzkoušejte si s dětmi předškolního a mladšího…

Zabavte o Velikonocích i dvouleté děti s našimi aktivitami!

Co podniknout s dvouletými dětmi o velikonočních svátcích? Přinášíme Vám inspiraci z publikace Dvouleté děti…

E-book ke stažení zdarma: Může být učitel líný?

Náš v pořadí pátý e-book je složený z textů tzv. Líného učitele alias Mgr. Roberta Čapka, Ph.D. Pročtením získáte…

3 hry a aktivity na velikonoční téma

Pohybová hra, výtvarný námět nebo rytmická aktivita? To vše lze vyzkoušet s předškoláky a mladšími školáky (nejen)…

Velikonoce - jak o nich mluvit a co s předškoláky vyrobit?

Blíží se Velikonoce, významný celosvětový svátek. Oslavují zmrtvýchvstání Krista po jeho ukřižování. Jak si o nich vyprávět…

Model nástupu afektu u dítěte s ADHD

Nástup afektu může být modelován jako pohyb po stráni směrem k vrcholu. Vrchol hory symbolizuje vyhrocení situace, tedy…

Děti a příběhy – proč využívat příběhy (nejen) v mateřské škole

Přinášíme Vám článek s ukázkami z publikace Malé příběhy o velkých věcech, jejíž autorkou je Dana Tvrďochová.…

Konflikty ve škole

Cílem publikace Otevřená komunikace a řešení problémů je představit možnosti, jak lze na konflikt nahlížet, jak s ním…

Charakteristika vývoje dítěte s SVP v předškolním věku - deficity dílčích funkcí

U dětí předškolního věku můžeme zaznamenávat některé projevy, deficity, které mohou být rizikovými faktory z hlediska…

Příprava předškoláka na čtení

Dítě má při čtení za úkol správně přiřadit odpovídající hlásku k přečtenému písmenu, to vše v rychlém sledu za sebou.…

Výtvarné činnosti pro předškoláky a mladší školáky, aneb 3x žába

Jaro je obdobím probouzení přírody po dlouhém zimním odpočinku. Ze zimního spánku se probouzejí i žáby, důležitá a zároveň…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 4244

Volejte601 543 150
První stránkaNovější články
Zobrazuji stranu 2 z 8
Starší článkyPoslední stránka