Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ
V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace, s kterými se mohou žáci setkat a budou nuceni je někdy v životě nečekaně řešit. Příběh není dokončený a žákům není nabídnuta verze „ideálního“ řešení. Žáci z pozice hrdiny příběhu navrhují pokračování a řešení dilema-situace. Postupně objevují rizika, která se u každé zvolené strategie řešení vyskytují. Pracují a uvědomují si emoce, které riziková situace vyvolává a emoce, které ovlivňují jednání člověka ve stresovém okamžiku a nátlaku. V závěru celé práce dochází k identifikaci žáků s jednáním hrdiny a uvědoměním si vlastních vzorců chování v náročných životních situacích.

Dominantní průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova

Vztah k dalším průřezovým tématům: Výchova demokratického občana

Forma realizace: Aktivity realizované v rámci vzdělávacích oblastí: Člověk a zdraví, Člověk a společnost a Člověk a příroda

Ročník: 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Časový rámec: uvedeno u jednotlivých tematických listů

 

Metodický přehled

Klíčové kompetence: kompetence k učení, sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní, občanské a pracovní

Mezioborové vztahy: Výchova ke zdraví, Výchova k občanství

Výukové strategie: vyprávění, inscenace, výtvarné zpracování, panelová diskuze, hraní rolí, popis situace, projektová výuka

Co potřebujeme: uvedeno u jednotlivých aktivit

 

Rizikové faktory a související témata k výuce

Nepřiměřená rychlost v obci, ne/poskytnutí první pomoci, vztahy v rodině, mravní a etické zásady, křivé svědectví nebo zatajení informací, linky IZS a hovor s operátorem IZS, hodnota lidského života, sluchátka na uších v dopravním prostředí, reakce v šoku, legislativní opatření.

 

Příběh

 

Organizace výuky:

Učitel může příběh přečíst, vyprávět, popsat situaci jen v bodech.
Text mohou někteří žáci dostat předem a zpracovat jako komiks, fotopříběh.

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (1. a 2. aktivita)

 

Text

Po cestě domů jsem šel kolem parku, sluchátka v uších a těšil jsem se, až si doma sednu k počítači a dám pár her. Člověk potřebuje oraz po celým dni ve škole, je tam děsná nuda, a to by jeden vraždil.

Přes přechod zrovna přecházela Simča z osmičky. Všiml jsem si jí náhodou, ale ta růžová mikina Vás prostě uhodí do očí. Najednou se ze zatáčky vyřítilo auto. Nestihl jsem udělat absolutně nic. Pohnout, zakřičet, varovat ji… Ten zvuk z hlavy už asi nikdy nevymažu. Ani pohled na ni, jak leží na silnici pomačkaná jako kus papíru a z hlavy jí teče krev. Myslel bych si, že nejde od ní odtrhnout oči, ale to auto jsem znal… Chvíli stálo. Řidič byl očividně v šoku. Trhl jsem k němu pohledem a zalapal po dechu. Brácha… Šlápl na plyn, vycouval a odjel pryč. Stalo se to všechno tak rychle… Slyšel jsem, jak někdo volal záchranku a stál tam jako tvrdý y. Život už nikdy nebude stejnej. Pro Simonu ani pro mě. Možná… Možná bych ale mohl bráchu zachránit…

 

Dokončení příběhu

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si rizika rychlé jízdy v obci
 • zaujímají postoj k neposkytnutí první pomoci
 • zaujímají postoj k rodinným vztahům

 

Popis aktivity

Učitel s žáky navrhne pravidla pro bezpečnou diskuzi. Žáci ve skupinách navrhují různé strategie řešení situace, do které se chlapec dostal. Vyberou si jednu ze strategií a prezentují ji celé třídě.

Učitel sepisuje všechny návrhy řešení na flipchart.

Vhodné otázky:

 • Jak se příběh bude vyvíjet dál?
 • Jak se chlapec rozhodne situaci řešit?
 • Co udělá?
 • Jak budou reagovat ostatní účastníci události?

 

Analýza strategie a rizika

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • posuzují zodpovědnost viníka dopravní nehody
 • diskutují o mravních hodnotách ve vazbě na hodnotu života a hodnotu rodinných vztahů
 • hodnotí varianty řešení a úskalí jednotlivých řešení

 

Popis aktivity

Učitel zopakuje děj příběhu a pravidla pro bezpečnou diskuzi. Žáci ve skupinách hovoří o rizicích zvolené strategie. Vzájemně obhajují a oponují jednotlivé strategie.
Žáci s učitelem sepisují všechna rizika a následky, které jednotlivé strategie přináší.

Vhodné otázky:

 • Jak se chlapec v tvém příběhu rozhodl?
 • Jaká přináší jeho rozhodnutí rizika?
 • Jaké jsou další možné varianty řešení?
 • Jaká rizika každé řešení přináší?
 • Co vedlo chlapce k zvolené varietě řešení?
 • Z čeho měl strach?
 • Čemu chtěl předejít?
 • Čemu chtěl zabránit?
 • Měl z něčeho obavy?
 • Měl z něčeho radost?
 • Co je pro chlapce důležité?
 • Co je důležité pro jeho bratra?
 • Co je důležité pro Simču?

 

Analýza emocí

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si emoce ve stresové (šokové) situaci
 • posuzují vliv emocí na jednání a na rozhodovací proces

 

Popis aktivity

Žáci ve skupinách popisují emoce, které chlapec prožívá: emoce v situaci, kdy má kamarádka vážný úraz; emoce v situaci, když si chlapec uvědomí, že viníkem nehody je bratr, který ujel bez poskytnutí pomoci; emoce při jednotlivých strategiích, které žáci navrhli.
Emoce mohou žáci vyjádřit vybranou vizualizací.
Žáci s učitelem sepisují emoce ke všem variantám řešení a ke všem rizikům.

Vhodné otázky:

 • Jak je chlapci v okamžiku, kdy vidí na silnici Simču?
 • Jaké cítí emoce, když uvidí bratra?
 • Co cítí, když bratr odjede?
 • Jak se chlapec cítí v tvé variantě řešení?
 • Vyvolává něco obavy nebo radost?
 • Jak tyto emoce prožívá?
 • Co cítí?

 

Identifikace

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si svůj vztah a postoj k členům rodiny, ke kamarádům
 • hodnotí svůj vztah k zodpovědnosti
 • poznávají své emoce a jejich vliv na své jednání

 

Popis aktivity

Žáci diskutují ve dvojicích (ve skupinách), zda se dostali někdy do situace, kdy věděli o přestupku svého kamaráda nebo příbuzného a tuto informaci zatajili nebo o ní s někým hovořili. Popisují své emoce, jak situaci prožívají nyní.

Vhodné otázky:

 • Dostal jsi se někdy do situace, kdy jsi chtěl chránit někoho blízkého (z rodiny, z přátel)?
 • Jak jsi situaci řešil?
 • Jak bys ji řešil nyní?
 • Jaké cítíš emoce?
 • Jaké cítíš emoce, když kolem tebe projíždí rychle nějaké vozidlo?
 • Co cítíš, když se dozvíš, že někdo ujel od nehody?

 

Doplňující aktivity

 

Aktivita č. 1: Účastníci příběhu

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si, že rychlá jízda ohrožuje zdraví a život dalších lidí
 • uvědomují si, že nezodpovědné chování (neposkytnutí pomoci) může ovlivnit fyzické i psychické zdraví jiným lidem

 

Popis aktivity

Žáci tvoří seznam přímých účastníků příběhu.
Žáci tvoří seznam účastníků příběhu, kteří by se pravděpodobně nacházeli na místě události.
Žáci tvoří seznam osob, které ovlivní následky nehody a následky toho, že bratr odjede od dopravní nehody

Vhodné otázky:

 • Které osoby zasáhne a na které bude mít vliv úraz Simči?
 • Které osoby zasáhne a na které bude mít vliv, že bratr odjel od dopravní nehody, kterou zavinil?

 

Aktivita č. 2: Rizika a emoce ostatních účastníků

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • hodnotí, jaký vliv má nezodpovědnost na život ostatních lidí

 

Popis aktivity

Žáci diskutují o rizicích a emocích všech vyjmenovaných osob. Hodnotí, co vedlo bratra k tomu, že z místa nehody odjel.
Žáci mohou situaci zpřítomnit pomocí experimentu a vcítit se do pocitů všech účastníků nehody a jejich příbuzných a přátel.

Vhodné otázky:

 • Jaký vliv má nehoda na ostatní?
 • Jaké má následky pro Simču, pro bratra, pro chlapce, pro příbuzné?
 • Jaké emoce prožívají bratr, svědkové, příbuzní?

 

Aktivita č. 3: Identifikace

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si, zda se někdo z jejich okolí chová ne/zodpovědně v krizových situacích a jak takové chování vnímají
 • uvědomují si dopad nezodpovědného chování jednotlivce na celou rodinu (nezodpovědné chování – rychlá jízda, neposkytnutí pomoci)

 

Popis aktivity

Žáci diskutují ve skupinkách o chování rodičů a dalších příbuzných a známých – rychlá jízda v obci, nezodpovědnost k druhým osobám.

Vhodné otázky:

 • Jezdí někdo z tvých známých v obci rychle?
 • Máš z něčeho obavy?
 • Co můžeš udělat pro to, aby jezdili opatrně?
 • Jak se cítíš teď, když si uvědomíš svoje možnosti nebo svoji bezmocnost?

 


 

Ukázka pochází z publikace Dopravní výchova, autorkami ukázky jsou Mgr. Jitka Heinrichová, HBH Projekt spol. s r. o., Brno, Alena Heinrichová, studentka FF MU, Brno (příběhy)

Jak rozumět dvouleté dětské osobnosti aneb dvouleté děti v předškolním vzdělávání

Osobnost bývá nejčastěji definována jako celek duševního života, v hovorovém pojetí se jedná o uznávaného jedince.…

Evaluační nástroj ukáže, co dětem chybí

Příprava dítěte ke vstupu do základní školy patřila do předškolního vzdělávání i tehdy, když se hovořilo spíš o předškolní…

Výtvarná soutěž Pohádkové čarování s Kuliferdou bude již brzy znát svého vítěze!

První ročník výtvarné soutěže Pohádkové čarování s Kuliferdou, kterou pořádá nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. právě…

O prevenci rizik ve školách

28. duben je Mezinárodním dnem pro bezpečnost a zdraví při práci. V tomto článku se tedy zaměříme na problematiku…

Náměty na činnosti s dětmi ve školce, doma i v družině - podzim a zima

Inspirativních námětů pro činnost s dětmi v interiérech není nikdy dost, ať už jde o činnost s mnoha dětmi…

Všichni jsme tu kamarádi aneb nácvik sociálních dovedností

Vytváření sociálních dovedností patří k nejvýznamnějším úkolům práce učitelky mateřské školy...

Proč hodnotit žákův posun?

Hodnocení je jedním ze zásadních témat týkajících se vzdělávání. Přinášíme ukázku z publikace VÝBĚR z aktuálních…

Nadchází soumrak učebnic?

Pokud jste učiteli odborných předmětů na střední škole, můžete si udělat jeden rychlý test. Zkuste odpovědět na otázku, jak…

Jak si pohrát s říkadlem aneb Oslavte s námi světový den poezie

Ukázka z publikace Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršů - jak pracovat s předškolákem v MŠ -…

Vývojová specifika dvouletých dětí aneb Proč jsou dvouleté děti jiné

Období mezi druhým a třetím rokem je v životě dítěte velmi důležitým a významným obdobím, ve kterém dochází…

Pomoc pro obor Strojírenství

Přinášíme rozhovor s Ing. Milošem Rathouským, někdejším středoškolským učitelem a odborným pracovníkem NÚOV, který…

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání,…

Tři důvody, proč se zapojit do výtvarné soutěže pro školáky a předškoláky

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. vyhlásilo soutěž pro všechny šikovné výtvarnice a výtvarníky s názvem Pohádkové…

Já a moje pocity

Ukázka z publikace k nácviku emočních a sociálních dovedností dětí v předškolním a mladším školním…

Odborné semináře nakladatelství Raabe pro pedagogy MŠ a SŠ

Nakladatelství Raabe pořádá jako novinku sérii odborných seminářů pro učitele. Semináře jsou orientovány na vyučující v mateřských…

Už máte svého metodického pomocníka?

V našem e-shopu máme nyní skladem zvýhodněné balíčky publikací z oblíbené ediční řady Komplexní metodiky předškolního…

Chcete připravovat děti na školu snadno, efektivně a hravě?

Už žádné další hledání pracovních materiálů. Nakladatelství Raabe nabízí odborníky vytvořenou koncepci přípravy na vstup do…

Sejdeme se na konferenci Aktuální otázky předškolního vzdělávání?

Rádi byste se dozvěděli novinky a strategie v oblasti předškolního vzdělávání? Ve dnech 13. a 14. ledna 2017…

Výtvarná soutěž pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ: Pohádkové čarování s KuliFerdou

Podpořte kreativitu a tvůrčí přístup dítěte a rozvíjejte tak jeho dovednosti pro život - (před)matematickou gramotnost,…

Světový den počítačové gramotnosti

Jak rozvíjet počítačovou gramotnost u dětí různých věkových kategorií? Podívejte se spolu s námi do publikací nakladatelství…

Jak se člověk setkává člověkem?

20. 11. slavíme Světový den dětí, který můžeme znát také pod názvem Výročí Úmluvy o právech dítěte. Jaké činnosti mohou…

Klikyháky třesky plesky, zase bude trochu ČESKY…

Odborná recenze publikace Činnosti k svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání od Mgr. H. Švejdové.

Naučte žáky se SVP anglicky!

Představujeme publikaci Anglický jazyk z nové ediční řady Vzděláváme žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na 2.…

Nakladatelství Dr. Raabe se zapojilo do akce organizace Rytmus Týden pro inkluzi

Více než 10 let mnoho českých učitelů vzdělává děti společně v běžných školách. Na jejich podporu realizuje organizace…

Legislativa, inspirace a příklady dobré praxe pro ředitele a jejich zástupce

Čtvrtletník pro ředitele základních a mateřských škol nyní mezi novinkami manažerských publikací.

Praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny pro předškoláky s SVP

Příručka – soubor pracovních listů – je zdrojem nápadů a inspirací pro mnohé činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími…

Novinka na českém trhu

Metodika pomůže učitelkám a ředitelkám mateřských škol zorientovat se v aktuálních otázkách předškolního vzdělávání,…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 1483

Volejte601 543 150
První stránkaNovější články
Zobrazuji stranu 8 z 8