Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ
V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace, s kterými se mohou žáci setkat a budou nuceni je někdy v životě nečekaně řešit. Příběh není dokončený a žákům není nabídnuta verze „ideálního“ řešení. Žáci z pozice hrdiny příběhu navrhují pokračování a řešení dilema-situace. Postupně objevují rizika, která se u každé zvolené strategie řešení vyskytují. Pracují a uvědomují si emoce, které riziková situace vyvolává a emoce, které ovlivňují jednání člověka ve stresovém okamžiku a nátlaku. V závěru celé práce dochází k identifikaci žáků s jednáním hrdiny a uvědoměním si vlastních vzorců chování v náročných životních situacích.

Dominantní průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova

Vztah k dalším průřezovým tématům: Výchova demokratického občana

Forma realizace: Aktivity realizované v rámci vzdělávacích oblastí: Člověk a zdraví, Člověk a společnost a Člověk a příroda

Ročník: 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Časový rámec: uvedeno u jednotlivých tematických listů

 

Metodický přehled

Klíčové kompetence: kompetence k učení, sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní, občanské a pracovní

Mezioborové vztahy: Výchova ke zdraví, Výchova k občanství

Výukové strategie: vyprávění, inscenace, výtvarné zpracování, panelová diskuze, hraní rolí, popis situace, projektová výuka

Co potřebujeme: uvedeno u jednotlivých aktivit

 

Rizikové faktory a související témata k výuce

Nepřiměřená rychlost v obci, ne/poskytnutí první pomoci, vztahy v rodině, mravní a etické zásady, křivé svědectví nebo zatajení informací, linky IZS a hovor s operátorem IZS, hodnota lidského života, sluchátka na uších v dopravním prostředí, reakce v šoku, legislativní opatření.

 

Příběh

 

Organizace výuky:

Učitel může příběh přečíst, vyprávět, popsat situaci jen v bodech.
Text mohou někteří žáci dostat předem a zpracovat jako komiks, fotopříběh.

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (1. a 2. aktivita)

 

Text

Po cestě domů jsem šel kolem parku, sluchátka v uších a těšil jsem se, až si doma sednu k počítači a dám pár her. Člověk potřebuje oraz po celým dni ve škole, je tam děsná nuda, a to by jeden vraždil.

Přes přechod zrovna přecházela Simča z osmičky. Všiml jsem si jí náhodou, ale ta růžová mikina Vás prostě uhodí do očí. Najednou se ze zatáčky vyřítilo auto. Nestihl jsem udělat absolutně nic. Pohnout, zakřičet, varovat ji… Ten zvuk z hlavy už asi nikdy nevymažu. Ani pohled na ni, jak leží na silnici pomačkaná jako kus papíru a z hlavy jí teče krev. Myslel bych si, že nejde od ní odtrhnout oči, ale to auto jsem znal… Chvíli stálo. Řidič byl očividně v šoku. Trhl jsem k němu pohledem a zalapal po dechu. Brácha… Šlápl na plyn, vycouval a odjel pryč. Stalo se to všechno tak rychle… Slyšel jsem, jak někdo volal záchranku a stál tam jako tvrdý y. Život už nikdy nebude stejnej. Pro Simonu ani pro mě. Možná… Možná bych ale mohl bráchu zachránit…

 

Dokončení příběhu

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si rizika rychlé jízdy v obci
 • zaujímají postoj k neposkytnutí první pomoci
 • zaujímají postoj k rodinným vztahům

 

Popis aktivity

Učitel s žáky navrhne pravidla pro bezpečnou diskuzi. Žáci ve skupinách navrhují různé strategie řešení situace, do které se chlapec dostal. Vyberou si jednu ze strategií a prezentují ji celé třídě.

Učitel sepisuje všechny návrhy řešení na flipchart.

Vhodné otázky:

 • Jak se příběh bude vyvíjet dál?
 • Jak se chlapec rozhodne situaci řešit?
 • Co udělá?
 • Jak budou reagovat ostatní účastníci události?

 

Analýza strategie a rizika

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • posuzují zodpovědnost viníka dopravní nehody
 • diskutují o mravních hodnotách ve vazbě na hodnotu života a hodnotu rodinných vztahů
 • hodnotí varianty řešení a úskalí jednotlivých řešení

 

Popis aktivity

Učitel zopakuje děj příběhu a pravidla pro bezpečnou diskuzi. Žáci ve skupinách hovoří o rizicích zvolené strategie. Vzájemně obhajují a oponují jednotlivé strategie.
Žáci s učitelem sepisují všechna rizika a následky, které jednotlivé strategie přináší.

Vhodné otázky:

 • Jak se chlapec v tvém příběhu rozhodl?
 • Jaká přináší jeho rozhodnutí rizika?
 • Jaké jsou další možné varianty řešení?
 • Jaká rizika každé řešení přináší?
 • Co vedlo chlapce k zvolené varietě řešení?
 • Z čeho měl strach?
 • Čemu chtěl předejít?
 • Čemu chtěl zabránit?
 • Měl z něčeho obavy?
 • Měl z něčeho radost?
 • Co je pro chlapce důležité?
 • Co je důležité pro jeho bratra?
 • Co je důležité pro Simču?

 

Analýza emocí

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si emoce ve stresové (šokové) situaci
 • posuzují vliv emocí na jednání a na rozhodovací proces

 

Popis aktivity

Žáci ve skupinách popisují emoce, které chlapec prožívá: emoce v situaci, kdy má kamarádka vážný úraz; emoce v situaci, když si chlapec uvědomí, že viníkem nehody je bratr, který ujel bez poskytnutí pomoci; emoce při jednotlivých strategiích, které žáci navrhli.
Emoce mohou žáci vyjádřit vybranou vizualizací.
Žáci s učitelem sepisují emoce ke všem variantám řešení a ke všem rizikům.

Vhodné otázky:

 • Jak je chlapci v okamžiku, kdy vidí na silnici Simču?
 • Jaké cítí emoce, když uvidí bratra?
 • Co cítí, když bratr odjede?
 • Jak se chlapec cítí v tvé variantě řešení?
 • Vyvolává něco obavy nebo radost?
 • Jak tyto emoce prožívá?
 • Co cítí?

 

Identifikace

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si svůj vztah a postoj k členům rodiny, ke kamarádům
 • hodnotí svůj vztah k zodpovědnosti
 • poznávají své emoce a jejich vliv na své jednání

 

Popis aktivity

Žáci diskutují ve dvojicích (ve skupinách), zda se dostali někdy do situace, kdy věděli o přestupku svého kamaráda nebo příbuzného a tuto informaci zatajili nebo o ní s někým hovořili. Popisují své emoce, jak situaci prožívají nyní.

Vhodné otázky:

 • Dostal jsi se někdy do situace, kdy jsi chtěl chránit někoho blízkého (z rodiny, z přátel)?
 • Jak jsi situaci řešil?
 • Jak bys ji řešil nyní?
 • Jaké cítíš emoce?
 • Jaké cítíš emoce, když kolem tebe projíždí rychle nějaké vozidlo?
 • Co cítíš, když se dozvíš, že někdo ujel od nehody?

 

Doplňující aktivity

 

Aktivita č. 1: Účastníci příběhu

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si, že rychlá jízda ohrožuje zdraví a život dalších lidí
 • uvědomují si, že nezodpovědné chování (neposkytnutí pomoci) může ovlivnit fyzické i psychické zdraví jiným lidem

 

Popis aktivity

Žáci tvoří seznam přímých účastníků příběhu.
Žáci tvoří seznam účastníků příběhu, kteří by se pravděpodobně nacházeli na místě události.
Žáci tvoří seznam osob, které ovlivní následky nehody a následky toho, že bratr odjede od dopravní nehody

Vhodné otázky:

 • Které osoby zasáhne a na které bude mít vliv úraz Simči?
 • Které osoby zasáhne a na které bude mít vliv, že bratr odjel od dopravní nehody, kterou zavinil?

 

Aktivita č. 2: Rizika a emoce ostatních účastníků

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • hodnotí, jaký vliv má nezodpovědnost na život ostatních lidí

 

Popis aktivity

Žáci diskutují o rizicích a emocích všech vyjmenovaných osob. Hodnotí, co vedlo bratra k tomu, že z místa nehody odjel.
Žáci mohou situaci zpřítomnit pomocí experimentu a vcítit se do pocitů všech účastníků nehody a jejich příbuzných a přátel.

Vhodné otázky:

 • Jaký vliv má nehoda na ostatní?
 • Jaké má následky pro Simču, pro bratra, pro chlapce, pro příbuzné?
 • Jaké emoce prožívají bratr, svědkové, příbuzní?

 

Aktivita č. 3: Identifikace

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si, zda se někdo z jejich okolí chová ne/zodpovědně v krizových situacích a jak takové chování vnímají
 • uvědomují si dopad nezodpovědného chování jednotlivce na celou rodinu (nezodpovědné chování – rychlá jízda, neposkytnutí pomoci)

 

Popis aktivity

Žáci diskutují ve skupinkách o chování rodičů a dalších příbuzných a známých – rychlá jízda v obci, nezodpovědnost k druhým osobám.

Vhodné otázky:

 • Jezdí někdo z tvých známých v obci rychle?
 • Máš z něčeho obavy?
 • Co můžeš udělat pro to, aby jezdili opatrně?
 • Jak se cítíš teď, když si uvědomíš svoje možnosti nebo svoji bezmocnost?

 


 

Ukázka pochází z publikace Dopravní výchova, autorkami ukázky jsou Mgr. Jitka Heinrichová, HBH Projekt spol. s r. o., Brno, Alena Heinrichová, studentka FF MU, Brno (příběhy)

Jak hodnotit pokroky předškoláka? Toto jsou nejúčinnější metody!

Chceme-li adekvátně rozvíjet osobnost dítěte a připravit jej na školní docházku, musíme ho nejprve dobře poznat. K tomu…

Jak učit cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení a chování?

Znalost cizích jazyků se stává naléhavou potřebou takřka pro celou společnost. Proto je výuka cizích jazyků jednou z priorit…

Lednové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Co s předškoláky v zimě? Tipy na aktivity rozvíjející jejich vztah k přírodě!

Pomáhat dětem vytvářet vztah k přírodě je v dnešní době snad ještě důležitější, než dřív. Zmizet na celé odpoledne…

Když je učení peklo: šikana pedagoga ze strany žáků. Jak se bránit?

Stali jste se někdy obětí šikany jako děti? A co teprve, když se s ní setkáte v dospělosti? Co dělat a jak…

Jemná motorika – co by mělo umět předškolní dítě?

O tom, co by mělo umět předškolní dítě z jemné motoriky, píše v naší novince Rozpovídej se Mgr. Lucie Krejčová.…

Deset pravidel pro správný rozvoj řeči u předškoláků

Jak rozmluvit předškoláka? Deset pravidel přináší naše zbrusu nová publikace Činnosti k rozvoji řečových dovedností dětí…

Alternativní přístupy ve výchově a odklady školní docházky. Jak spolu souvisí?

V tomto článku se zaměříme na citlivá a komplikovaná místa dnešní doby, která souvisí se školní zralostí a nástupem…

Metody, aktivity a formy výuky podle Líného učitele

Jak učí Líný učitel? Přece s minimální námahou! V článku Vám Robert Čapek, autor knihy Líný učitel: Cesta pedagogického…

Jak na vztahy ve třídě očima třídního učitele

Školní třída představuje specifickou skupinu dětí. Jak jako učitel zvládat třídní kolektiv? Text pochází z publikace…

Co s předškoláky i malými školáky dělat o adventu?

Přemýšlíte, co dělat dětmi ve školce, doma, nebo v družině během adventu - radostného očekávání Vánoc? Nemusíte si lámat…

Činnosti a aktivity na Mikuláše

Přinášíme Vám skvělé nápady a náměty na rozvíjející činnosti pro děti předškolního i mladšího školního věku, které…

Prosincové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Líný učitel: Co je podporující hodnocení žáků a jak na něj?

Pedagog učící moderně nemá rád písemky. Mnohem raději má podporující hodnocení! Co to je a jak na něj, Vám poradí Robert…

Webinář Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny – otázky a odpovědi

Při webináři 16. listopadu na téma knihy „Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny“ padlo mnoho ohlasů a otázek, neboť…

Návod od odborníků: Jak má vypadat práce učitele a asistenta pedagoga s předškolákem s SVP?

Učitel mateřské školy potřebuje pro svou práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jak teoretické zázemí, tak…

Komunikujete jako učitel správně? Toto jsou nejčastější chyby!

Základní činností, kterou učitel při své práci provádí, je komunikace. Ale ne vždy je komunikace snadná. Navíc i učitel…

Řeč podle věku: co by děti měly umět a jak je rozpovídat?

Mluví dítě málo? Jak ho rozmluvit? A jak rozšířit jeho slovní zásobu? Dozvíte se v článku!

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Tipy na aktivity s předškoláky - tajuplný ostrov

Vstupte spolu s autorkami publikace Aktivity pro dobrodruhy - Tajuplný ostrov na palubu našeho pirátského škuneru a vyzkoušejte…

Listopadové webináře zdarma, aneb Líný učitel pomáhá (nejen) s distanční výukou

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Úsměv a smích jako nástroj komunikace

Pacienti nebo klienti jsou citliví na mimoslovní komunikaci. Výraz tváře a držení těla zdravotníka nebo sociálního pracovníka…

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat, hýbat se můžeme – uvnitř!…

Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Nikoli! Spektrum…

Metody práce s rýmy a obrázky, které předškoláka budou bavit

Jaké aktivity děti správným způsobem rozmluví? Jak děti bavit a zároveň s nimi řeč trénovat? A co všechno lze…

Jak koučovat žáka? Naučme ho myslet a hledejme řešení!

"Koučování se týká pochopení myšlení. Díky koučování můžeme kultivovat jak sama sebe, tak hlavně žáky ve třídě. Pokud koučujeme…

Náměty na tvořivé aktivity - jablíčka

Přinášíme Vám inspiraci na zajímavé činnosti a aktivity, tentokrát související s jablky. Autorkou všech aktivit…

Den české státnosti - hry a aktivity v MŠ

Svátek svatého Václava je v mateřské škole zasazen do doby, kdy se dokončuje adaptace dětí, které nastoupily v září.…

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

KuliFerda inspiruje - podzimní aktivity pro předškoláky

Pracovní sešity KuliFerda již 8. rokem pomáhají připravovat předškoláky na zápis a vstup do školy. Součástí sady pracovních…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 6125

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 9
Starší článkyPoslední stránka