Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ

Svědek nehody - dopravní výchova na 2. stupni ZŠ
V článku jsou žákům předloženy dilema-situace, kdy se hlavní hrdina rozhoduje, jak vzniklou situaci řešit. Jedná se o situace, s kterými se mohou žáci setkat a budou nuceni je někdy v životě nečekaně řešit. Příběh není dokončený a žákům není nabídnuta verze „ideálního“ řešení. Žáci z pozice hrdiny příběhu navrhují pokračování a řešení dilema-situace. Postupně objevují rizika, která se u každé zvolené strategie řešení vyskytují. Pracují a uvědomují si emoce, které riziková situace vyvolává a emoce, které ovlivňují jednání člověka ve stresovém okamžiku a nátlaku. V závěru celé práce dochází k identifikaci žáků s jednáním hrdiny a uvědoměním si vlastních vzorců chování v náročných životních situacích.

Dominantní průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova

Vztah k dalším průřezovým tématům: Výchova demokratického občana

Forma realizace: Aktivity realizované v rámci vzdělávacích oblastí: Člověk a zdraví, Člověk a společnost a Člověk a příroda

Ročník: 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Časový rámec: uvedeno u jednotlivých tematických listů

 

Metodický přehled

Klíčové kompetence: kompetence k učení, sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní, občanské a pracovní

Mezioborové vztahy: Výchova ke zdraví, Výchova k občanství

Výukové strategie: vyprávění, inscenace, výtvarné zpracování, panelová diskuze, hraní rolí, popis situace, projektová výuka

Co potřebujeme: uvedeno u jednotlivých aktivit

 

Rizikové faktory a související témata k výuce

Nepřiměřená rychlost v obci, ne/poskytnutí první pomoci, vztahy v rodině, mravní a etické zásady, křivé svědectví nebo zatajení informací, linky IZS a hovor s operátorem IZS, hodnota lidského života, sluchátka na uších v dopravním prostředí, reakce v šoku, legislativní opatření.

 

Příběh

 

Organizace výuky:

Učitel může příběh přečíst, vyprávět, popsat situaci jen v bodech.
Text mohou někteří žáci dostat předem a zpracovat jako komiks, fotopříběh.

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (1. a 2. aktivita)

 

Text

Po cestě domů jsem šel kolem parku, sluchátka v uších a těšil jsem se, až si doma sednu k počítači a dám pár her. Člověk potřebuje oraz po celým dni ve škole, je tam děsná nuda, a to by jeden vraždil.

Přes přechod zrovna přecházela Simča z osmičky. Všiml jsem si jí náhodou, ale ta růžová mikina Vás prostě uhodí do očí. Najednou se ze zatáčky vyřítilo auto. Nestihl jsem udělat absolutně nic. Pohnout, zakřičet, varovat ji… Ten zvuk z hlavy už asi nikdy nevymažu. Ani pohled na ni, jak leží na silnici pomačkaná jako kus papíru a z hlavy jí teče krev. Myslel bych si, že nejde od ní odtrhnout oči, ale to auto jsem znal… Chvíli stálo. Řidič byl očividně v šoku. Trhl jsem k němu pohledem a zalapal po dechu. Brácha… Šlápl na plyn, vycouval a odjel pryč. Stalo se to všechno tak rychle… Slyšel jsem, jak někdo volal záchranku a stál tam jako tvrdý y. Život už nikdy nebude stejnej. Pro Simonu ani pro mě. Možná… Možná bych ale mohl bráchu zachránit…

 

Dokončení příběhu

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si rizika rychlé jízdy v obci
 • zaujímají postoj k neposkytnutí první pomoci
 • zaujímají postoj k rodinným vztahům

 

Popis aktivity

Učitel s žáky navrhne pravidla pro bezpečnou diskuzi. Žáci ve skupinách navrhují různé strategie řešení situace, do které se chlapec dostal. Vyberou si jednu ze strategií a prezentují ji celé třídě.

Učitel sepisuje všechny návrhy řešení na flipchart.

Vhodné otázky:

 • Jak se příběh bude vyvíjet dál?
 • Jak se chlapec rozhodne situaci řešit?
 • Co udělá?
 • Jak budou reagovat ostatní účastníci události?

 

Analýza strategie a rizika

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • posuzují zodpovědnost viníka dopravní nehody
 • diskutují o mravních hodnotách ve vazbě na hodnotu života a hodnotu rodinných vztahů
 • hodnotí varianty řešení a úskalí jednotlivých řešení

 

Popis aktivity

Učitel zopakuje děj příběhu a pravidla pro bezpečnou diskuzi. Žáci ve skupinách hovoří o rizicích zvolené strategie. Vzájemně obhajují a oponují jednotlivé strategie.
Žáci s učitelem sepisují všechna rizika a následky, které jednotlivé strategie přináší.

Vhodné otázky:

 • Jak se chlapec v tvém příběhu rozhodl?
 • Jaká přináší jeho rozhodnutí rizika?
 • Jaké jsou další možné varianty řešení?
 • Jaká rizika každé řešení přináší?
 • Co vedlo chlapce k zvolené varietě řešení?
 • Z čeho měl strach?
 • Čemu chtěl předejít?
 • Čemu chtěl zabránit?
 • Měl z něčeho obavy?
 • Měl z něčeho radost?
 • Co je pro chlapce důležité?
 • Co je důležité pro jeho bratra?
 • Co je důležité pro Simču?

 

Analýza emocí

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si emoce ve stresové (šokové) situaci
 • posuzují vliv emocí na jednání a na rozhodovací proces

 

Popis aktivity

Žáci ve skupinách popisují emoce, které chlapec prožívá: emoce v situaci, kdy má kamarádka vážný úraz; emoce v situaci, když si chlapec uvědomí, že viníkem nehody je bratr, který ujel bez poskytnutí pomoci; emoce při jednotlivých strategiích, které žáci navrhli.
Emoce mohou žáci vyjádřit vybranou vizualizací.
Žáci s učitelem sepisují emoce ke všem variantám řešení a ke všem rizikům.

Vhodné otázky:

 • Jak je chlapci v okamžiku, kdy vidí na silnici Simču?
 • Jaké cítí emoce, když uvidí bratra?
 • Co cítí, když bratr odjede?
 • Jak se chlapec cítí v tvé variantě řešení?
 • Vyvolává něco obavy nebo radost?
 • Jak tyto emoce prožívá?
 • Co cítí?

 

Identifikace

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si svůj vztah a postoj k členům rodiny, ke kamarádům
 • hodnotí svůj vztah k zodpovědnosti
 • poznávají své emoce a jejich vliv na své jednání

 

Popis aktivity

Žáci diskutují ve dvojicích (ve skupinách), zda se dostali někdy do situace, kdy věděli o přestupku svého kamaráda nebo příbuzného a tuto informaci zatajili nebo o ní s někým hovořili. Popisují své emoce, jak situaci prožívají nyní.

Vhodné otázky:

 • Dostal jsi se někdy do situace, kdy jsi chtěl chránit někoho blízkého (z rodiny, z přátel)?
 • Jak jsi situaci řešil?
 • Jak bys ji řešil nyní?
 • Jaké cítíš emoce?
 • Jaké cítíš emoce, když kolem tebe projíždí rychle nějaké vozidlo?
 • Co cítíš, když se dozvíš, že někdo ujel od nehody?

 

Doplňující aktivity

 

Aktivita č. 1: Účastníci příběhu

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si, že rychlá jízda ohrožuje zdraví a život dalších lidí
 • uvědomují si, že nezodpovědné chování (neposkytnutí pomoci) může ovlivnit fyzické i psychické zdraví jiným lidem

 

Popis aktivity

Žáci tvoří seznam přímých účastníků příběhu.
Žáci tvoří seznam účastníků příběhu, kteří by se pravděpodobně nacházeli na místě události.
Žáci tvoří seznam osob, které ovlivní následky nehody a následky toho, že bratr odjede od dopravní nehody

Vhodné otázky:

 • Které osoby zasáhne a na které bude mít vliv úraz Simči?
 • Které osoby zasáhne a na které bude mít vliv, že bratr odjel od dopravní nehody, kterou zavinil?

 

Aktivita č. 2: Rizika a emoce ostatních účastníků

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • hodnotí, jaký vliv má nezodpovědnost na život ostatních lidí

 

Popis aktivity

Žáci diskutují o rizicích a emocích všech vyjmenovaných osob. Hodnotí, co vedlo bratra k tomu, že z místa nehody odjel.
Žáci mohou situaci zpřítomnit pomocí experimentu a vcítit se do pocitů všech účastníků nehody a jejich příbuzných a přátel.

Vhodné otázky:

 • Jaký vliv má nehoda na ostatní?
 • Jaké má následky pro Simču, pro bratra, pro chlapce, pro příbuzné?
 • Jaké emoce prožívají bratr, svědkové, příbuzní?

 

Aktivita č. 3: Identifikace

 

Specifické kompetence

Žáci:

 • uvědomují si, zda se někdo z jejich okolí chová ne/zodpovědně v krizových situacích a jak takové chování vnímají
 • uvědomují si dopad nezodpovědného chování jednotlivce na celou rodinu (nezodpovědné chování – rychlá jízda, neposkytnutí pomoci)

 

Popis aktivity

Žáci diskutují ve skupinkách o chování rodičů a dalších příbuzných a známých – rychlá jízda v obci, nezodpovědnost k druhým osobám.

Vhodné otázky:

 • Jezdí někdo z tvých známých v obci rychle?
 • Máš z něčeho obavy?
 • Co můžeš udělat pro to, aby jezdili opatrně?
 • Jak se cítíš teď, když si uvědomíš svoje možnosti nebo svoji bezmocnost?

 


 

Ukázka pochází z publikace Dopravní výchova, autorkami ukázky jsou Mgr. Jitka Heinrichová, HBH Projekt spol. s r. o., Brno, Alena Heinrichová, studentka FF MU, Brno (příběhy)

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Kreslení je důležitou neverbální aktivitou, ve které děti využívají grafického zobrazení k vyjádření svých poznatků,…

Hrajeme si s říkadly

Hrajeme si... Mlsné myšky, Račí procházka, Nešikovná veverka

Líný učitel: Co je to strategie win-win?

Další článek z Líného učitele od Roberta Čapka, tentokrát na téma strategie win-win. Už jste o ní slyšeli? Nebo…

Rozhovor s Jiřím Brédou: Učitelé se stále ještě bojí učit moderně

Jiří Bréda, autor populární publikace Učitel jako kouč, hovoří o zásadách koučingu a jeho využití ve škole. „Učitel…

Jarní aktivity a činnosti pro KuliFerdovy školky

Nakladatelství Raabe společně s KuliFerdou Vám přináší pět jarních aktivit pro děti, které chceme nejen zabavit, ale…

Výtvarné činnosti pro předškoláky a mladší školáky, aneb 3x žába

Jaro je obdobím probouzení přírody po dlouhém zimním odpočinku. Ze zimního spánku se probouzejí i žáby, důležitá a zároveň…

Vynášení Morany a vítání jara - e-book zdarma

E-book s aktivitami pro práci s předškoláky pro vás připravily Veronika Růžičková a Klára Krejcárková

Líný učitel radí: Přeformulujte své cíle a prospějete sobě i svým žákům

Cesta ke změně z normálního v pedagoga v toho "líného" bývá trnitá, ale přináší mnoho dobrého! V článku…

Nejčastější dotazy rodičů při odkladech školní docházky: co se vyplatí vědět?

Učitelky mateřských škol v současnosti zaznamenávají, že současní rodiče budoucích prvňáčků se o problematiku školní…

Dubnové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Péče o hlas učitele

Hlas pro učitele důležitý. Učitel jako hlasový profesionál má skoro povinnost chránit si hlas a pečovat o něj. Proto…

Inspirujte se jarními aktivitami s bylinkami!

Jaro je krásné období, kdy se probouzí příroda. Poslední sníh roztává a z půdy se začínají klubat zelené rostlinky.…

Líný učitel: Soft skills

V další ukázce z publikace Líný učitel: Jak učit dobře a efektivně vysvětluje Robert Čapek pojem "soft skills" a jeho…

Činnosti a hry venku i uvnitř k rozvíjení (nejen) přírodovědné gramotnosti

V následujícím článku Vám přinášíme tipy a náměty na hry s dětmi v mateřských školách i doma.

Tři typy pedagogického asistenta aneb aktivní pomocníci ve vzdělávacím procesu

Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga, osobním asistentem a školním asistentem? Možná větší, než si myslíte! Přečtěte…

Březnové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Vývojová specifika dvouletých dětí aneb Proč jsou dvouleté děti jiné

Období mezi druhým a třetím rokem je v životě dítěte velmi důležitým a významným obdobím, ve kterém dochází…

Líný učitel: "Pygmalion efekt" ve třídě - jak jej využít?

Přinášíme Vám další zajímavou ukázku z úspěšné publikace Líný učitel od Roberta Čapka! Staňte se "líným učitelem" - nejlepším…

Mateřská a základní škola: Jak spolupracovat a efektivně komunikovat?

Spolupráce mateřské a základní školy by měla být přirozenou součástí preprimárního a primárního vzdělávání a provázanost…

Únorové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Já a moje pocity

Ukázka z publikace k nácviku emočních a sociálních dovedností dětí v předškolním a mladším školním…

Jak hodnotit pokroky předškoláka? Toto jsou nejúčinnější metody!

Chceme-li adekvátně rozvíjet osobnost dítěte a připravit jej na školní docházku, musíme ho nejprve dobře poznat. K tomu…

Jak učit cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení a chování?

Znalost cizích jazyků se stává naléhavou potřebou takřka pro celou společnost. Proto je výuka cizích jazyků jednou z priorit…

Lednové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Co s předškoláky v zimě? Tipy na aktivity rozvíjející jejich vztah k přírodě!

Pomáhat dětem vytvářet vztah k přírodě je v dnešní době snad ještě důležitější, než dřív. Zmizet na celé odpoledne…

Když je učení peklo: šikana pedagoga ze strany žáků. Jak se bránit?

Stali jste se někdy obětí šikany jako děti? A co teprve, když se s ní setkáte v dospělosti? Co dělat a jak…

Jemná motorika – co by mělo umět předškolní dítě?

O tom, co by mělo umět předškolní dítě z jemné motoriky, píše v naší novince Rozpovídej se Mgr. Lucie Krejčová.…

Deset pravidel pro správný rozvoj řeči u předškoláků

Jak rozmluvit předškoláka? Deset pravidel přináší naše zbrusu nová publikace Činnosti k rozvoji řečových dovedností dětí…

Alternativní přístupy ve výchově a odklady školní docházky. Jak spolu souvisí?

V tomto článku se zaměříme na citlivá a komplikovaná místa dnešní doby, která souvisí se školní zralostí a nástupem…

Metody, aktivity a formy výuky podle Líného učitele

Jak učí Líný učitel? Přece s minimální námahou! V článku Vám Robert Čapek, autor knihy Líný učitel: Cesta pedagogického…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 9
Starší článkyPoslední stránka