VÝVOJ DÍTĚTE OD 3 DO 6 LET – část II. – Kresba a řeč

VÝVOJ DÍTĚTE OD 3 DO 6 LET – část II.

Ing. Iva Fínová

 

1.            KRESBA, ŘEČ

 

1.1        ŘEČ

Také řeč se vyvíjí velmi rychle. Obecně platí, že tříleté dítě opakuje slova, postupně rozšiřuje slovní zásobu a v šesti letech při nástupu do školy je schopno souvisle mluvit v jednoduchých i rozvitých větách. Předškoláci mezi sebou mluví, ale jde o rozhovor, který se mnohdy skládá z monologů. Jedno dítě čeká, až druhé domluví, ale neodpoví mu, vede si svůj monolog ke své potřebě, jde o takzvanou egocentrickou řeč.
Při učení se a rozšiřování slovní zásoby pomáhají říkanky, písničky a jednoduché pohádky, které je dítě schopno posléze opakovat a převyprávět.
Předškolnímu věku se říká také období fantazie. Dítě je schopno představivosti, ale jeho fantazie je mnohem omezenější než u dospělých. Rádo si vymýšlí a sní, oživuje neživé věci, dává jim lidské vlastnosti. Magicky vysvětluje jevy.
Řeč se dítě učí na základě rozvoje vnímání.
 
Vývoj řeči
Přiměřeně rozvinutá řeč je předpokladem pro zvládnutí požadavků školy. V expresivní řeči sledujeme:
Ø artikulaci (správnou výslovnost),
Ø slovní zásobu a její rozšiřování,
Ø správnou gramatiku (skloňování a časování),
Ø mluvní pohotovost,
Ø tempo a plynulost řeči,
Ø tvoření a používání různých druhů vět (tázací, oznamovací atd.) a později i souvětí,
Ø formálně a obsahově správné vyjadřování myšlenky (přání, pocity atd).
 
Vývoj výslovnosti
Od 3 let začíná dítě více používat a vyslovovat slova obsahující sykavky „s, c, z, š, č, ž“, ale ne vždy je vyslovuje správně. V období předškolního věku se postupně jejich správné výslovnosti učí spontánně, a pokud se nedaří, i cíleně. 
V předškolním věku se učí rozlišovat od sebe jednotlivé zvukově podobné hlásky, např. „s – š“.
Nejpozději pak zvládnou hlásky, které jsou typické pouze pro jejich mateřský jazyk „r, ř“.
 
V řeči je více než v kterékoli jiné oblasti patrná výrazná variabilita vývoje mezi jednotlivci. Je třeba si uvědomit, že některé děti začínají mluvit velice brzy, jiné naopak později, ovšem v průběhu jejich dalšího vývoje se úroveň řeči jednotlivců zpravidla vyrovná.
 
VÝVOJ ŘEČI
3 ROKY
Ø Opakuje krátkou pohádku.
Ø Výslovnost bývá nedokonalá.
4 ROKY
Ø Výslovnost dítěte se zdokonaluje.
Ø Zná až 900 slov.
Ø Opouští dětský žargon.
Ø Používá minulý čas.
Ø Stále se ptá.
Ø Vede dlouhé monology.
Ø Začíná užívat podřadná souvětí.
Ø Vydrží naslouchat krátkým povídkám i ve skupince dětských posluchačů.
Ø Mnohé děti dovedou zazpívat písničku.
Ø Užívají předložky „na“, „v“ a „pod“.
Ø Umějí použít přivlastňovací zájmena a tvary jmen (její, jejich atd.).
Ø Odpovídají na otázky typu: „Čí?“, „Kdo?“, „Proč?“.
Ø Umějí už recitovat některé básničky.
5 LET
Ø Slovní zásoba již zahrnuje téměř 2000 slov.
Ø Neplete si pojmy „včera“ a „zítra“.
Ø Opakuje dvanáctislabičný verš.
Ø Jeho řeč je skladbou a artikulací podobná dospělým.
Ø Používá správně zájmena, časuje a užívá slovesné časy.
Ø Začíná se zcela vytrácet dětská patlavost.
Ø Dítě tvoří dlouhé věty.
Ø Neustále klade otázky.
Ø Podá jednoduchou definici známých věcí, většinou prostřednictvím charakteristiky materiálu, tvaru, účelu.
6 LET
Ø Slovní zásoba již zahrnuje téměř 2500 slov.
Ø Vyjadřuje se gramaticky správně.
Ø Umí delší básničku.
Ø Řeč je stále podobnější dospělým.
Ø Dítě se ptá na význam slov.
Ø Mluví zřetelně a správně.
Ø Začíná užívat řeči k regulaci svého chování.
 
V tomto období, i když se vám zdá, že je vaše dítě, co se řeči týče, napřed před ostatními dětmi, nemějte na ně zbytečně přehnané požadavky. Rozhodně dítě v tomto období nebude mluvit stejně jako vy.
V případě rychlého osvojování řeči se u dítěte může například objevit koktání, zadrhávání či používání slov s nesprávným významem. Většinou se však jedná o nedostatečnou plynulost řeči, která je pouze přechodná. Myšlenky dítěte jsou někdy prostě rychlejší než slova, takže dojde k tomu, že se dítě zkrátka „zasekne“.
 

1.2        VNÍMÁNÍ A MYŠLENÍ

Vnímání patří mezi důležité procesy pro dítě předškolního věku. V tomto období je dítě hodně zvědavé, všímá si detailů a rádo se směje. Mezi pátým a šestým rokem už dítě pozná skoro všechny barvy, rozezná barevné odstíny. Sluchové vnímání se zdokonaluje. Dítě dokáže lépe rozlišit zvuky, které k němu doléhají, a snaží se je napodobit. Při vnímání prostoru dítě nedokáže odhadnout vzdálenost. Přeceňuje bližší objekty na úkor vzdálených. Časem se nezabývá. Žije přítomností a pomocí opakujících se dějů. Hodiny, týdny, měsíce se mu zdají delší než dospělým.
S rozvojem řeči se rozvíjí také myšlení dítěte. Myšlení je názorné, ovlivněno aktuálním děním. Dítě zkoumá vztahy a jejich vzájemné souvislosti. Před nástupem do školy je dítě relativně samostatné, rozezná delší vzdálenosti, učí se souvislostem.
 
VÝVOJ SMYSLŮ A VNÍMÁNÍ
3 ROKY
Ø Neustále se ptá, zajímá ho: „Proč?“, „Kde?“, „Jak?“, „Co?“.
Ø Dokáže stavět ze stavebnic složitější stavby.
Ø Dovede oblékat své panenky, rádo hraje náročnější hry.
Ø Pamatuje si překvapivě mnoho věcí z minulosti.
Ø Umí zapnout i rozepnout knoflíky, zvládne se samo svléknout a obléknout.
Ø Je schopno pracovat s nůžkami.
Ø Zdokonaluje se v oblékání, samo se obuje, rozezná levou a pravou botu.
4 ROKY
Ø Z kostek či stavebnic staví trojrozměrné stavby, které pojmenuje.
Ø Umí používat nůžky, dovede rovně stříhat.
Ø Umí napsat velkými písmeny své jméno, poznat písmenka, která obsahuje.
Ø Dovede si složit oblečení, špinavé oblečení vyhazuje do prádla.
Ø Dojde si samo na záchod, často při tom vyžaduje soukromí.
Ø Dovede počítat do deseti až dvaceti, dovede správně spočítat tři předměty.
Ø Dovede rozlišit různé předměty – například najít největší, nejdelší, nejtěžší atd.
Ø Dokáže pojmenovat barvy.
Ø Dovede navlékat korálky.
5 LET
Ø Rádo soutěží.
Ø Při společné hře respektuje pravidla.
Ø Chápe pojmy jako „stejný tvar“ nebo „stejná velikost“.
Ø Chápe pojmy jako „tma“, „světlo“, „brzy“, „pozdě“.
Ø Rozumí vztahu hodiny a denního programu.
Ø Hodně dětí zná celou abecedu, velká i malá písmena.
Ø Chápe jednoduché vtipy, samo si je vymýšlí.
6 LET
Ø Rádo hraje společenské hry a hry diferencované podle pohlaví.
Ø Navíjí nit na cívku.

 

 

1.3        KRESBA

Jemná motorika není důležitá jen pro rozvoj pohybových aktivit. Jemná motorika je důležitá také pro rozvoj schopnosti kresby dítěte. V kresbě se odráží rozumový růst dítěte. Pro dítě je kresba hrou, ale i nejpřirozenějším vyjadřovacím prostředkem. Dítě kreslí stejně samozřejmě, jako my mluvíme. Je důležité si nechat od dítěte jeho kresbu interpretovat, kresbou řekne mnohdy více, než by dokázalo nebo se odvážilo říci slovy.
Grafomotorika je ovlivněna úrovní vývoje jemné a hrubé motoriky, pohybovou koordinací, senzomotorickou koordinací a psychickou úrovní dítěte.
 
VÝVOJ KRESBY
3 ROKY
Ø Dokáže napodobit různý směr čáry (vertikální, horizontální, kruhové), může kreslit čáry izolované i klikaté.
Ø Kresba ještě připomíná čmáranice, které dítě pojmenovává, výtvor se předmětu nepodobá.
Ø Rádo kreslí křídou.
Ø Začíná používat pravidelné kontinuální pohyby při kreslení.
Ø Zlepšuje tvarové variace.
Ø Používá příčný úchop s nataženým ukazováčkem.
Ø Může provádět pohyby orientované určitým směrem, takže vznikají různě orientované tvary.
Ø Korektury a linie jsou diferencovanější.
Ø Pohyby může cíleně vracet k výchozímu bodu.
Ø Začíná pojmenovávat obrázky.
Ø Umí obkreslit/kreslit kruh, umí vymalovat kruh.
Ø Oznámí, že kreslí pejska, a po dokončení oznámí, že je to ptáček, apod.
Ø Důležitým námětem kresby je lidská postava.
4 ROKY
Ø Ovládá kresbu křížku a kresbu hlavonožce.
Ø Nakreslí lidskou postavu a kolo.
Ø Nejdůležitější částí obličeje jsou ústa  a oči.
Ø Obrázky, které nakreslí, jsou rozpoznatelné.
Ø Kresby se začínají podobat více skutečným postavám.
Ø Zvětšuje rozmanitost forem, grafické formy uspořádává tak, že dávají smysl.
Ø Dovede uchopit štětec.
Ø Spojuje dva body čarou.
Ø U dítěte je možné dosáhnout vědomé změny směru při pohybu tužkou.
Ø Jsou možné nepřetržité, nazpět směřující pohyby.
5 LET
Ø Kresba již odpovídá stanovené představě.
Ø Kresba je detailnější, ukazuje lepší motorickou koordinaci.
Ø Nakreslí postavu cca s deseti detaily. Postava má hlavu, trup, nohy, ruce, ústa, oči, nos. Paže jsou dosud znázorňovány pouhými čarami a jsou spíše nahodilé. 
Ø Při kresbě postavy nakreslí jen hlavní části trupu.    
Ø Postavu kreslí velmi realisticky.
Ø Dokáže dobře zacházet s tužkou a fixem, má rádo omalovánky.       
Ø Umí obkreslit/kreslit čtverec.
Ø Dítě umí obkreslit a také namalovat velké postavy.
Ø Kreslí správně uchopenou tužkou.
6 LET
Ø Kresba by měla odpovídat požadavkům pro vstup do školy.
Ø Umí velmi dobře kreslit – používá detaily a nakreslené postavy obléká.
Ø Dítě kreslí se správným držením tužky.
Ø Kreslí dům, strom, slunce a podobné obrázky.
Ø Umí obkreslit/kreslit trojúhelník.
 
 

Zdroj:

BAJGAROVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, H., TÁBORSKÁ, H.: Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku, 2011, dostupné na http://www.vemeste.cz
KOVÁŘOVÁ, M.: Rozvíjíme řeč a komunikační schopnosti dítěte, IV. díl: od 3 do 6 let
MICHALOVÁ, Z.: Vývoj dítěte v některých oblastech od narození do zahájení školní docházky, Metodický portál – inspirace a zkušenosti učitelů, dostupné na http://clanky.rvp.cz, 2007
Význam předškolního období pro správný vývoj dítěte, autor neznámý, dostupné na http://www.psychoporadna.cz
 
 
 

Zpět na KuliFerdí BLOG zde.

 

Připravili jsme pro vás shrnutí celé konference o předškolním vzdělávání KuliFerda a jeho svět včetně odkazů na prezentace a video záznam z panelové diskuze. 


 

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940