VAŠE ŠKOLA 2015

 

Termín a místo: 

11. listopad 2015, Kongresové centrum Vavruška, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 – mapa

Parkování: nejbližší parkování je možné ve Václavských garážích

Cílová osoba:      

ředitelé a ředitelky základních a středních škol, jejich zástupci, výchovní poradci, školní poradenské pracoviště (školní speciální pedagogové, školní psychologové), asistenti pedagogů, pracovníci speciálně pedagogických center a další poradenská pracoviště

Cena:          

běžná cena 1 290 Kč, zvýhodněná cena 990 Kč (zvýhodněná cena platí pro předplatitele produktů RAABE, účastníky předchozích konferencí RAABE, studenty CŠM PedF UK, AKCE 1+1 = jeden za plnou cenu a druhý za zvýhodněnou cenu)

Speciální zvýhodnění pro členy AŘZŠ ČR – sleva pro jednoho účastníka 50 % z běžné ceny účastnického poplatku nebo pro dva účastníky akce 1+1 ZDARMA = první účastník má 50% slevu a druhý má vstup zdarma.

 

vs_anotace

vs_priogram

vs_lektori

klf_aktuality

 klf_registrace

  

Při příležitosti již pátého ročníku konference VAŠE ŠKOLA pro management škol a školských zařízení se 11. listopadu 2015 v prostorách Kongresového centra Vavruška na Karlově náměstí v Praze sešla více než stovka ředitelek a ředitelů českých škol a dalších pedagogických a poradenských pracovníků. Důvod zájmu byl zřejmý, ústředním tématem totiž byla integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pohledem běžné školy. Jde o téma, které řeší nebo budou muset řešit snad všechny základní a většina středních škol. V důsledku novely školského zákona bude docházet k rušení tříd základních škol speciálních a přesunu žáků s různými variantami postižení a specifických vzdělávacích potřeb do tříd hlavního vzdělávacího proudu. Nové nároky tak budou kladeny na všechny účastníky výchovně-vzdělávacího procesu těchto dětí – management škol, školní poradenská pracoviště a školní poradenská zařízení, učitele, rodiče i samotné děti. Inkluzivního vzdělávání, které je cílem těchto změn, má být dosaženo prostřednictvím podpůrných opatření, které definuje §16 novely. Jak je ale prakticky zavádět, aby bylo dosaženo žádoucího výsledku? A jak budou financovány? Nejen to byly otázky, které zaměstnávaly účastníky konference v sále, za řečnickým pultem i v kuloárech.

První blok příspěvků otevřel moderátor konference Václav Trojan, vedoucí katedry Centrum školského managementu při PedF UK, vlastním vystoupením na téma Ředitel jako manažer zavádění změn, jímž uvedl probírané otázky do obecnějšího společenského kontextu. Upozornil například na spojitost fenoménů imigrační krize v EU a potřeby inkluze ve školách a na snižující se míru tolerance vůči jinakosti v ČR a vyzval k otevřenosti. Poukázal také na příklady z polistopadového vývoje, kdy na začátku devadesátých let byla veřejností jako neřešitelná vnímána otázka integrace žáků s tělesným postižením, jež je dnes považována za spíše méně problematickou.  

Velmi očekávané a potřebné bylo vystoupení Jany Zapletalové, náměstkyně Sekce pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, školní a školské poradenské služby, prevenci a institucionální výchovu Národního ústavu pro vzdělávání. Jedním z cílů jejího příspěvku Nová koncepce podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v novele školského zákona totiž bylo i přesvědčit přítomné, že se zavádění podpůrných opatření uskuteční, že má smysl a že na něj budou finance.

Účastníci byli podrobně seznámeni s kontextem legislativně připravovaných změn. Úpravy se budou týkat i kurikulárních dokumentů, zejména RVP ZV, kterému bude odebrána příloha o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dojde ke změnám několika vyhlášek – o poradenství, o dokumentaci škol, o průběhu maturity aj.

Cílem připravovaných změn je funkční integrace žáků, která by měla znamenat, že škola má pro integraci funkční podmínky a školené pedagogy, že bude zachována a pozvednuta kvalita vzdělávání dětí v jejich různorodosti. I tak bude existovat mechanismus, který umožní dítěti s výrazným handicapem vzdělávat se v rámci stávající sítě speciálního vzdělávání. Výhodou připravovaných opatření ve vztahu k pedagogům je, že to, co v zásadě již pedagogičtí pracovníci na většině škol běžně praktikovali bez nároku na finanční ohodnocení, bude nyní financováno a dalším způsobem legislativně i materiálně podporováno.

Přínosem bylo také vystoupení výchovného poradce a pedagoga Miroslava Vosmika, jenž v příspěvku Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami konkretizoval, jak se podpůrná opatření promítnou do fungování a komunikace pedagogických a poradenských týmů. Uvedl například několik klíčových předpokladů úspěšné spolupráce – škola musí být inkluzi otevřená, klíčovou osobou koordinující začleňující proces by měl být nejlépe výchovný poradce nebo metodik prevence, je nezbytné, aby změna legislativy byla následována změnou financování a personálního zajištění činností (úvazky asistentů pedagoga, speciálních pedagogů apod.). V případě role výchovného poradce upozornil na nedostatečnost připravované koncepce, neboť výchovný poradce mimo vykonávání poradenské činnosti má i povinnost vyučovací, v jeho pedagogické činnosti se však při koordinaci inkluze žáků s SVP žádné ulehčení nechystá.

I on ve svém vystoupení poukázal na to, že řada z podpůrných opatření, která jsou nově uzákoněna, už na školách, kde se inkluzivní vzdělávání stalo běžným, fungují, byť v náročnějších (státem nepodpořených) podmínkách. Tam, kde vzájemně dobře spolupracuje rodina, školní poradenské pracoviště a školní poradenské zařízení, v zásadě není nutno zavádět nové formální kroky. Jako osobu s významným vlivem na úspěšné vzdělávání žáka s SVP vyzdvihl asistenta pedagoga, ten je však dosud velmi podceňovanou, nedostatečně financovanou a leckdy i nedostatečně vzdělanou postavou edukačního procesu, ač je jeho role velice náročná.

Dopolední program završila a v mnohém doplnila panelová diskuze moderovaná Jitkou Kendíkovou, ředitelkou ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, školy, která má s inkluzí zejména žáků s poruchou autistického spektra mnohaleté zkušenosti. Diskutující přišli s řadou zajímavých postřehů. Co se týče obav a rizik zmínili například, že obavy na straně učitelů leckdy nevznikají na základě neřešitelnosti problému, ale ze strachu z vlastního selhání. Změny při zavádění podpůrných opatření budou probíhat dlouhodobě, a tedy není třeba mít obavu z nezvládnutelného nárazu na nová opatření. Všichni učitelé by měli být nově trénovaní a vzdělávání v dovednostech, které budou ve změněných vzdělávacích podmínkách potřebovat. Jde například o nácvik komunikace s rodiči.

Mezi výzvami a přednostmi nových opatření můžeme například uvést, že tam, kde již byla v nějakém rozsahu zavedena, mají obvykle velmi kladný dopad i na ostatní žáky ve třídě (tedy nejen na ty, již jsou integrováni). Nové pojetí inkluzivního vzdělávání by mělo všem dětem bez rozdílu zajistit určitou úroveň podpory, ta ze strany rodičů někdy chybí a škola ji bude moci alespoň doplnit. Bylo opakovaně zmíněno, že peníze od září 2016 na podpůrná opatření budou (do roku 2017 se má jednat o miliardové částky).

V odpoledním bloku dále vystoupil viceprezident Asociace ředitelů základních škol Pravoslav Němeček s příspěvkem Společné vzdělávání: Dopad a aplikace novely školského zákona do praxe ředitelů škol. Jako důležitou vyzdvihl potřebu rozptylování obav jak směrem od MŠMT k učitelům škol, tak směrem od učitelů k rodičům. Pedagogové budou totiž dle jeho názoru podporovat inkluzi rozumnou a kvalitní, zatímco špatně provedená inkluze může vést až k exkluzi části žáků (např. do soukromých škol). Co školy umí a co je bez pochyby přínosem, je integrace zdravotně postižených žáků. Problém je spatřován spíše v inkluzi dětí s mentálním postižením. Vedle nezbytných financí bude tedy třeba nově školit všechny pedagogy a zajistit jim dostatečnou podporu ze strany poradenských pracovníků. Jako problém autor referátu vidí třídní kolektivy malých škol, které při zvýšené zátěži na pedagogy nelze dělit, upozornil také na nebezpečí formalizmu v celém inkluzivním procesu.

Odbornou část konference uzavřela Jitka Kendíková s vystoupením Výběr střední školy a přijímací řízení na střední školu u žáků s SVP, v němž upozornila na potřebu komplexnosti vzdělávání – myslet zejména na budoucí uplatnění žáků, nejen na jejich srovnávání v testech. Střední školy s inkluzí spíše začínají, proto je vhodné před přijímacím řízením u žáků s SVP zodpovědět si několik otázek, například: Vzdělává již škola nějakého žáka s IVP? Je ve škole ochota k inkluzi? Má škola zkušenost s maturitou u žáka s SVP? Škola, na níž by měl žák maturovat, totiž musí mít maturitního zkoušejícího, který byl speciálně proškolen u CERMATu. (Neslevuje se z požadavků, ale upravují se pracovní, materiální a časové podmínky.) Je vhodné, aby žák před svým rozhodnutím o zvolené střední škole podstoupil profesní vyšetření, které poradenská zařízení poskytují. Pro přijímací řízení musí žák také předložit zprávu ze školního poradenského zařízení s uvedenými doporučenými úpravami přijímacího řízení.

Příjemnou tečkou za společným setkáním byl křest nové publikace moderátora konference Václava Trojana, která se jistě trefila do noty většině zúčastněným. Jak napovídá název Ředitel současné školy: Pět aktuálních situací a jejich řešení, je určena zejména managementu škol, jemuž by měla umožnit dobrou orientaci v aktuální roli ředitele školy s jejími specifiky, problémy a kompetencemi a možným vývojem v pojetí pozice samotné. Přináší také řadu návrhů na řešení situací a úkolů, které k ředitelské profesi náleží, včetně managementu zavádění změn.

Co přesně přinesou podpůrná opatření v inkluzivním vzdělávání po září 2016 můžeme nyní stále jen odhadovat. Čím si však můžeme být jisti, je to, že konference napomohla k alespoň částečnému rozptýlení tolik zmiňovaných obav ze začlenění většiny speciálně vzdělávaných žáků do škol hlavního proudu, a to vyložením tohoto procesu z více hledisek, upozorněním nejen na jeho rizika, ale i výhody, a nabídkou příkladů vhodných řešení. Ředitelky a ředitelé a další pedagogičtí a poradenští pracovníci měli dále prostor probrat své názory mezi sebou, ale i s pozvanými odborníky. Konference tak účastníkům nabídla vše, co se o dané problematice dnes nechá říci a co se v ní nechá podniknout.

Děkujeme Vám všem za účast.

Na šestý ročník konference Vaše škola se už nyní těší

nakladatelství RAABE

   

PREZENTACE Z ÚVODNÍ ČÁSTI:

Mgr. Stanislava Andršová ZDE

 

PREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH:

PhDr. Václav Trojan, Ph.D. ZDE
Mgr. Miroslav Vosmik ZDE
Mgr. Pravoslav Němeček ZDE
PhDr. Jitka Kendíková ZDE
 

VIDEO ZÁZNAM PANELOVÉ DISKUZE

na YouTube Nakladatelství Dr. Josef Raabe

 

FOTOGRAFIE

na Facebooku RAABE v albu Konference VAŠE ŠKOLA 2015 
  

  

vs_anotace

vs_priogram

vs_lektori

klf_aktuality

 klf_registrace


 Partnerem konference je Asociace ředitelů základních škol ČR a Centrum školského managementu:

          

 

 

   

Doporučujeme Vám také shrnutí z odborné konference KuliFerda a jeho svět 2015:

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150