UČITEL NENÍ LÍNÝ - lektoři

 

Termín a místo:12. 5. 2021, Praha
Cílová osoba:rodič, pedagog MŠ, ZŠ, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a další.
Cena:1 290 Kč

 

 

 

 

 

  

...abyste na svou školku a školu byli pyšní

 

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Pedagog, lektor, psycholog a didaktik si jako učitel prošel všemi úrovněmi školství, od zvláštní školy přes základní, střední až po univerzitu. Od roku 2000 lektoruje vzdělávání pro učitele i sborovny základních i středních škol a vzdělávací instituce. Mezi hlavní témata jeho seminářů patří alternativní výukové metody, třídní klima, hodnocení a sebehodnocení žáků a předávání strategie Líného učitele. Je autorem několika publikací pro učitele, především tří navazujících dílů "Líného učitele" a "Moderní didaktiky".
 
PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Je profesí speciální pedagog, v minulosti deset let pracoval v přímé práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, posléze působil v poradenství ve speciálně pedagogickém centru. Aktuálně se věnuje vysokoškolské přípravě studentů na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK, v programech na podporu pedagogických asistentů spolupracuje také s obecně prospěšnou společností Nová škola. Je autorem nebo spoluautorem několika monografií a řady článků zaměřených na práci asistentů pedagoga.
 
Mgr. Hana Splavcová

Absolvovala Střední zdravotnickou školu v Kladně, obor dětská sestra a následně vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku se zaměřením na rané dětství. V současné době je doktorandem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na předškolní pedagogiku.
Její profesní dráha je velmi rozmanitá. V počátku kariéry pracovala jako dětská sestra v jeslích a společném zařízení jeslí a mateřské školy. Po návratu z mateřské dovolené se profesně odklonila do oblasti finančního řízení. Po letech strávených mimo obor přijala nabídku uplatnit své zkušenosti jak z oblasti vzdělávání, tak finančního managementu a několik let vedla zařízení pro děti do tří let. Učitelskou dráhu ukončila v pozici zástupce ředitele mateřské školy. Nyní pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání, kde zastává pozici vedoucí oddělení preprimárního, primárního a společného vzdělávání a současně garantuje oblast předškolního vzdělávání. Zároveň je zapojena do projektu realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání: Podpora práce učitelů (PPUČ) v pozici manažera podpory učitelů a garanta stupně vzdělávání.

 Je místopředsedkyní výboru Asociace předškolní výchovy (www.asociacePV.cz).

   

Mgr. Lenka Špirochová a Mgr. Hana H. Vatalová
Lenka Špirochová * 26. 4. 1978, učitelka v mateřské škole od roku 2001.
Hana H. Vatalová * 6. 8. 1986, učitelka v mateřské škole od roku 2006.
Obě autorky publikací Knihrátky vystudovaly magisterský obor Pedagogika předškolního věku se specializací Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Nyní společně působí v Mateřské škole Thunská, kde se vzdělávají také děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová
Jaroslava Vatalová * 23. 6. 1962, učitelka v mateřské škole od roku 1981, ředitelka v mateřské škole od roku 2003, ministerský rada MŠMT pro předškolní vzdělávání od roku 2013.
 
 
Mgr. et Bc. Jan Uhlíř
Vystudoval výtvarnou výchovu na PedF UK v Praze, psychologii obor arteterapie na JU v Českých Budějovicích, specializační studium v oblasti speciální pedagogiky na TU v Liberci. Absolvoval řadu vzdělávacích aktivit v oblasti terapie, komunikace, sociálně-patologických jevů, protidrogové prevence, výtvarné výchovy a pedagogicko-psychologické problematiky.
Působil na základních a speciálních základních školách, v dětském domově a výchovných nebo poradenských zařízeních pro děti a mládež. V současnosti je zaměstnaný v PPP při ZŠ pro žáky se SPCH.
Jako lektor vede kurzy arteterapie, přednášel na TF JU v Českých Budějovicích, několik let předsedal komisi pro sociálně právní ochranu dětí na Praze 2. Dlouhodobě působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů, je jedním ze supervizorů arteterapie při ČAA. Publikoval v nakladatelství Portál, Raabe a odborných časopisech (Arteterapie, Prevence atd.).
aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150