ADHD 2019 - lektoři

 

Termín a místo:24. duben 2019, HOTEL DUO, Teplická 492, Praha 9 (u stanice metra C – Střížkov) - mapa
Cílová osoba:rodič, pedagog MŠ, ZŠ, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a další.
Cena:

ZDARMA

 

 

 

 

 

  

Lektoři

Mgr. Jaroslava Budíková

Na univerzitě v Hradci Králové absolvovala magisterské studium pedagogiky. Učila na základní i praktické škole. V současnosti působí v pedagogicko-psychologické poradně. Absolvovala četné výcviky v oblasti psychoterapie (SUR, psychosyntéza, Cesta …). Jako lektorka se věnuje RWCT a odbornému vzdělávání DVPP, např. ve společnosti Člověk v tísni. Dlouhá léta působila jako místopředsedkyně v organizaci DYS-centrum Praha. Je spoluautorkou knihy Je vaše dítě připraveno do první třídy?

 

 

 

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Vlastními slovy „všestranný pedagog, aktivní psycholog, ostřílený lektor, nadšený didaktik“ završil svá studia speciální pedagogiky, školského managementu, rodinné výchovy aj. doktoráty z pedagogiky a pedagogické psychologie. Po praxi učitele na různých typech škol (od zvláštní školy přes základní, střední až po Univerzitu v Hradci Králové) pracuje jako školní psycholog. Od roku 2000 lektoruje semináře pro učitele základních i středních škol a vzdělávací instituce. Mezi hlavní témata jeho zájmu patří alternativní výukové metody, třídní klima, hodnocení a sebehodnocení žáků, odměny a tresty ve školní praxi, rozhovor s rodičem. Kromě vedení seminářů se věnuje i další odborné činnosti, jako je účast na edukačních projektech, expertní činnost pro ČŠI, práce pro neziskové organizace v oblasti prevence rizikového chování. Je autorem publikací Odměny a tresty ve školní praxi (2008, druhé vydání 2014), Třídní klima a školní klima (2010), Učitel a rodič: spolupráce, třídní schůzka, komunikace (2013) a hlavně Moderní didaktika (2015), která je nezbytnou sbírkou metod a návodů pro každého moderního učitele.

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Působí jako vysokoškolský pedagog na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK, kde vyučuje předměty zaměřené na speciálněpedagogickou diagnostiku a poradenství, podporu vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, inkluzivní pedagogiku a dále předměty v rámci programů Erasmus+ . V minulosti působila na MŠMT v oddělení speciálního vzdělávání. Je členkou Odborné skupiny pro podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Národního ústavu pro vzdělávání a Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro komplexní řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra. Působila a nadále působí v pracovních skupinách MŠMT a Úřadu vlády ČR zřizovaných k přípravě strategických a legislativních dokumentů zaměřených na problematiku rovných příležitostí ve vzdělávání. Je autorkou standardizovaného diagnostického nástroje zaměřeného na zhodnocení zrakové percepce u dětí. Podílela se na tvorbě Katalogů podpůrných opatření vytvořených v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Působí jako lektorka kurzů celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti školské legislativy, speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství a inkluzivní pedagogiky.

 

 

 

 

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor Pedagogika předškolního věku, a doktorské studium v oboru Pedagogika - primární pedagogika. Na Pedagogické fakultě UK nyní působí na katedře preprimární a primární pedagogiky. Odborně se věnuje otázkám inkluzivního vzdělávání a komparativní pedagogice. Vyučuje předškolní pedagogiku v bakalářském a magisterském studijním programu. Spolupracuje s organizací META o.p.s. na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a tvorbě metodických materiálů zaměřených na podporu vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ. V projektu WELCOME, koordinovaném Nakladatelství Dr. Josef Raabe, působí jako editor a spoluautor projektových výstupů.

Linda Malenovská

Přednáší a vede semináře o praktickěm využití emoční inteligence u dětí a dospělých v každodenním životě. V posledních dvou letech spolu s kolegyní Mgr. Jaroslavou Budíkovou přednáší pro rodiče ZŠ a MŠ v rámci projektu Varianty o tom, jak pracovat s vlastními emocemi a s emoční stránkou dítěte a jak podpořit komunikaci, aby obě strany lépe spolupracovaly.
Od roku 2012 pracuje jako akreditovaný terapeut metody Cesta (Brandon Bays) s klienty v oblasti emočních bloků. Absolvovala výcvik Vědomý kouč ICF. Především je však mámou dvou dětí ve věku 12 a 9 let, které ji inspirují k celé její práci.
Je iniciátorkou a propagátorkou projektu AHA rodičovství.
Knihy AHA rodičovství jsou českým překladem knih klinické psycholožky dr. Laury Markham. Ústředním tématem knihy je emoční inteligence: praktické tipy jak zpracovávat emoce rodičů a našich dětí, empatické hranice a blízký vztah s dítětem jako klíč k tomu, aby děti CHTĚLY spolupracovat, a podpora dítěte v jeho „mistrovství.“
www.aharodicovstvi.cz

 

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Je speciálním pedagogem, v minulosti deset let pracoval v přímé práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, posléze další tři roky působil v poradenství ve speciálně pedagogickém centru.
Aktuálně se věnuje vysokoškolské přípravě studentů na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK, v programech na podporu pedagogických asistentů spolupracuje také s obecně prospěšnou společností Nová škola.

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK a psychologii se specializací na klinickou psychologii na Filozofické fakultě UK. Na PedF UK ukončila doktorátem postgraduální studium školní psychologie. Absolvovala psychoterapeutický výcvik a další specializované kurzy (zaměřené na reedukaci specifických poruch učení a chování, relaxační techniky atp.). Jako pedagog působila na základní i speciální škole. Získala zkušenosti z praxe školního psychologa i z poradenské činnosti v pedagogicko-psychologických poradnách. Je členkou několika asociací, věnuje se lektorské činnosti, přispívá do odborných periodik a spolupracovala na řadě knižních publikací. Externě vyučuje psychologii na katedře etiky a psychosociálních studií Husitské teologické fakulty UK.

 

 

PhDr. Jitka Kendíková

Na PedF UK v Praze vystudovala obor Český jazyk – Dějepis. Po ukončení studia pracovala jako učitelka na Základní škole a Gymnáziu J. Gutha-Jarkovského v Praze. Na uvedené ZŠ vykonávala od roku 2002 funkci výchovného poradce a od stejného roku působila jako zástupce ředitele gymnázia. Od roku 2006 je ředitelkou obou uvedených škol.

Dlouhodobě se zabývá integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami autistického spektra, do běžných škol. Věnuje se také vzdělávání českých žáků, kteří studují nebo studovali v zahraničí, i problematice jejich adaptace na český vzdělávací systém. Na školách, které vede, realizuje ve spolupráci s MHMP nostrifikační zkoušky. Napsala několik statí, v nichž se soustřeďuje na zmiňovaná a mnohá další aktuální témata, vyvíjí lektorskou a přednáškovou činnost, aktivně spolupracuje s MZV ČR, Českými centry, PedF UK a mnoha pobočkami České školy bez hranic a různými odbornými a neziskovými organizacemi.

PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Vystudovala obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK v Praze. Absolvovala celou řadu specializovaných kurzů (rodinná terapie, reedukace SPU aj.). Cenné zkušeností získávala jako učitelka na základní škole ve třídě pro žáky s poruchou školní přizpůsobivosti (dnešní ADHD), ale i jako matka dvou - dnes již dospělých - synů s ADHD. Pracuje v pedagogicko-psychologické poradně a v ambulanci klinické psychologie, externě přednáší na Pedagogické fakultě UK. Jako lektorka spolupracuje s řadou profesních a školských institucí.

Je známá jako autorka a spoluautorka celé řady odborných článků a publikací věnovaných problematice výchovy a vzdělávání dětí s ADHD a SPU a didaktických pomůcek pro děti předškolního a školního věku.

 

 

 

 

Mgr. Bc. Jan Uhlíř

Vystudoval výtvarnou výchovu na PedF UK v Praze, psychologii obor arteterapie na JU v Českých Budějovicích, specializační studium v oblasti speciální pedagogiky na TU v Liberci. Absolvoval řadu vzdělávacích aktivit v oblasti terapie, komunikace, sociálně-patologických jevů, protidrogové prevence, výtvarné výchovy a pedagogicko-psychologické problematiky.

Působil na základních a speciálních základních školách, v dětském domově a výchovných nebo poradenských zařízeních pro děti a mládež. V současnosti je zaměstnaný v PPP při ZŠ pro žáky se SPCH.

Jako lektor vede kurzy arteterapie, přednášel na TF JU v Českých Budějovicích, několik let předsedal komisi pro sociálně právní ochranu dětí na Praze 2. Dlouhodobě působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů, je jedním ze supervizorů arteterapie při ČAA. Publikoval v nakladatelství Portál, Raabe a odborných časopisech (Arteterapie, Prevence atd.).

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.

Je spoluzakladatelem a předsedou spolku Duha Jasmín, který působí v rámci občanského sdružení Duha (http://www.duha.cz). Zde se dlouhodobě zabývá problematikou volnočasových aktivit pro děti s ADHD. Duha Jasmín působí již více než dvacet let v Praze a nabízí celoroční aktivity zahrnující pravidelné schůzky v klubu sociálních dovedností Kaktusáci. Dále to jsou víkendové výjezdy a zimní a letní tábory. Klíčovým rysem je systematická a dlouhodobá práce s dítětem a úzká spolupráce s rodinou.
Prof. Petr Páta byl po dvě funkční období prezidentem spolku Duha a jeho činnost dobrovolníka byla mimo jiné oceněna Březovým lístkem 7. stupně. Dále získal ocenění Poutník za Duhou za jeho celoživotní působení a podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Prof. Petr Páta dále pracuje jako vedoucí katedry radioelektroniky FEL ČVUT v Praze a odborně se zaměřuje na obrazovou fotoniku a audioviuzální techniku. Je aktivním členem mnoha národních a mezinárodních organizací.

 

 

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940