Dítě v centru pozornosti - lektoři

 

Termín a místo:17. 4. 2018, hotel Occidental Praha (dříve Barcelo), Na Strži 32, Praha 4 (mapa)
Cílová osoba:rodič, pedagog MŠ, ZŠ, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a další..
Cena:

ZDARMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektoři

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde garantuje obor Učitelství pro mateřské školy. Na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala všechna studia – předškolní pedagogiku, pedagogiku i školský management. Dlouhé roky pracovala jako učitelka a ředitelka mateřské školy. Stála při zrodu programu Podpory zdraví v mateřské škole. Je členkou několika asociací (např. Asociace předškolní výchovy, CZESHA, mezinárodní organizace OMEP), ve kterých současně působí jako členka užšího vedení. Podílela se na několika mezinárodních projektech, ale byla a je také manažerkou několika projektů zaměřených na podporu profesního rozvoje učitelů mateřských škol. Toto téma je také náplní seminářů, které lektoruje v řadě vzdělávacích středisek. Je autorkou řady metodických materiálů, ale i odborných publikací. Podílela se na úpravách Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

  

PhDr. Jaroslav Šturma

Jaroslava Šturma je dětský psycholog, v minulosti býval předsedou Českomoravské psychologické společnosti. Věnuje se zejména dětem se zdravotním postižením, vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty UK. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové. V roce 2003 mu byla udělena medaile Aktion Sonnenschein za úsilí v oblasti integrace dětí s postižením u nás i v zahraničí. V roce 2007 obdržel výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.

  

Mgr. Jaroslava Budíková

Na univerzitě v Hradci Králové absolvovala magisterské studium pedagogiky. Učila na základní i praktické škole. V současnosti působí v pedagogicko-psychologické poradně. Absolvovala četné výcviky v oblasti psychoterapie (SUR, psychosyntéza, Cesta …). Jako lektorka se věnuje RWCT, programu J. Prekopové Škola lásky v rodině a odbornému vzdělávání DVPP např. ve společnosti Člověk v tísni. Dlouhá léta působila jako místopředsedkyně v organizaci DYS-centrum Praha. Je spoluautorkou knihy Je vaše dítě připraveno do první třídy?

 

Mgr. Hana Splavcová

Původním povoláním dětská sestra, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Předškolní pedagogika, specializace Rané dětství.

Má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním a péčí o děti raného věku. Pracovat začala v jeslích a společném zařízení jeslí a mateřské školy. Později se ujala vedení zařízení pro děti do tří let v denním režimu (bývalé jesle), v neposlední řadě pracovala na pozici zástupkyně ředitele mateřské školy.

V současné době působí jako odborný garant předškolního vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV). Je zapojena do projektu NÚV Podpora práce učitelů na pozicích garanta stupně vzdělávání a manažera metodické podpory v mateřských školách. Spolupracuje na projektu MPSV Mikrojesle. V oblasti předškolního vzdělávání publikuje, vede semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, příležitostně přednáší na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je místopředsedkyní Asociace předškolní výchovy.

Společně s PhDr. Janou Kropáčkovou, Ph.D., vytvořila pro nakladatelství RAABE dvoudílnou publikaci věnovanou vzdělávání, výchově a péči o děti od dvou let (Dvouleté děti v předškolním vzdělávání: Od podzimu do zimy / Dvouleté děti v předškolním vzdělávání: Od jara do léta). Ve spolupráci s RAABE připravuje další publikační projekt pro mateřské školy se zaměřením na děti raného věku.

  

Mgr. Hana Nádvorníková

Na PedF UK v Praze vystudovala učitelství pro MŠ. Osmnáct let pracovala jako učitelka a ředitelka mateřské školy, tři roky byla inspektorkou České školní inspekce pro oblast předškolního vzdělávání. Od roku 1994 vyučovala na VOŠ pedagogické a sociální a SOŠ pedagogické v Praze 6 (zejména metodiku a odbornou praxi) a zároveň v letech 2002–2012 zastávala pozici vedoucí střediska odborné praxe těchto škol (Centrum volného času Marie Montessori). Je členkou rady Společnosti pro předškolní výchovu, kde dlouhodobě spolupracuje s mnoha odborníky z této oblasti při vytváření koncepce vzdělávání předškolních pedagogů.

S Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe rozsáhle spolupracuje již od roku 1997, je editorkou a spoluautorkou koncepce většiny publikací a pracovních sešitů určených pro mateřské školy.

 

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK a psychologii se specializací v klinické psychologii na Filozofické fakultě UK. Na pedagogické fakultě dále absolvovala postgraduální studium se zaměřením na školní psychologii. Absolvovala psychoterapeutický výcvik a další specializované kurzy (zaměřené na reedukaci specifických poruch učení a chování, relaxační techniky atp.). Jako pedagog působila na základní i speciální škole. Má zkušenosti z praxe školního psychologa i poradenské činnosti v pedagogicko-psychologických poradnách. Věnuje se také lektorské činnosti, přispívá do odborných periodik, spolupracovala na řadě knižních publikací, je členkou několika odborných asociací. Jako externista vyučuje psychologii na katedře etiky a psychosociálních studií Husitské teologické fakulty UK.

 

PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Vystudovala obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK v Praze. Absolvovala celou řadu specializovaných kurzů (rodinná terapie, reedukace SPU aj.). Cenné zkušeností získávala jako učitelka na základní škole ve třídě pro žáky s poruchou školní přizpůsobivosti (dnešní ADHD), ale i jako matka dvou - dnes již dospělých - synů s ADHD. Pracuje v pedagogicko-psychologické poradně a v ambulanci klinické psychologie, externě přednáší na Pedagogické fakultě UK. Jako lektorka spolupracuje s řadou profesních a školských institucí.

Je známá jako autorka a spoluautorka celé řady odborných článků a publikací věnovaných problematice výchovy a vzdělávání dětí s ADHD a SPU a didaktických pomůcek pro děti předškolního a školního věku.

 

PhDr. Jitka Kendíková

Na PedF UK v Praze vystudovala obor Český jazyk – Dějepis. Po ukončení studia pracovala jako učitelka na Základní škole a Gymnáziu J. Gutha-Jarkovského v Praze. Na uvedené ZŠ vykonávala od roku 2002 funkci výchovného poradce a od stejného roku působila jako zástupce ředitele gymnázia. Od roku 2006 je ředitelkou obou uvedených škol.

Dlouhodobě se zabývá integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami autistického spektra, do běžných škol. Věnuje se také vzdělávání českých žáků, kteří studují nebo studovali v zahraničí, i problematice jejich adaptace na český vzdělávací systém. Na školách, které vede, realizuje ve spolupráci s MHMP nostrifikační zkoušky. Napsala několik statí, v nichž se soustřeďuje na zmiňovaná a mnohá další aktuální témata, vyvíjí lektorskou a přednáškovou činnost, aktivně spolupracuje s MZV ČR, Českými centry, PedF UK a mnoha pobočkami České školy bez hranic a různými odbornými a neziskovými organizacemi.

 

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Vlastními slovy „všestranný pedagog, aktivní psycholog, ostřílený lektor, nadšený didaktik“ završil svá studia pedagogiky a školského managementu doktoráty z pedagogiky a pedagogické psychologie. Po praxi učitele na různých typech škol zakotvil na Univerzitě Hradec Králové, kde nyní působí na Fakultě informatiky a managementu jako vyučující psychologických předmětů a sociologie. Od roku 2000 lektoruje semináře pro učitele základních i středních škol a vzdělávací instituce. Mezi hlavní témata jeho zájmu patří alternativní výukové metody, třídní klima, hodnocení a sebehodnocení žáků, odměny a tresty ve školní praxi, rozhovor s rodičem a další. Kromě vedení seminářů se věnuje i další odborné činnosti, jako je účast na edukačních projektech, expertní činnost pro ČŠI, práce pro neziskové organizace v oblasti prevence rizikového chování apod. Je autorem publikací Odměny a tresty ve školní praxi (2008)), Třídní klima a školní klima (2010), Učitel a rodič: spolupráce, třídní schůzka, komunikace (2013).

 

Linda Malenovská

Je iniciátorkou a propagátorkou projektu AHA rodičovství.
Vede semináře a přednášky pro rodiče vycházející z principů AHA rodičovství a zaměřující se na emoční inteligenci.
V současné době o těchto tématech přednáší společně s Mgr. Jaroslavou Budíkovou rodičům a pedagogům v mateřských a základních školách v rámci projektu Varianty s cílem podpořit spolupráci mezi školou a rodiči.
Překládá a píše články s vlastními zkušenostmi na téma emoční inteligence a komunikace.
Posledních 7 let pracovala s klienty jako akreditovaný terapeut metody Cesta (Brandon Bays) v oblasti emočních bloků. Je akreditovanou koučkou ICF. A především je mámou dvou báječných dětí ve věku 12 a 9 let, které ji inspirují k celé její práci.

Kniha AHA rodičovství je českým překladem knihy Peaceful Parent, Happy Kids (How to stop yelling and start connecting) klinické psycholožky dr. Laury Markham. Ústředním tématem knihy jsou praktické tipy, jak zpracovávat především emoce nás rodičů, a poté našich dětí, empatické hranice a důvěrný vztah s dítětem jako klíč k tomu, aby děti CHTĚLY spolupracovat.
www.aharodicovstvi.cz
www.lindamalenovska.cz

 


 

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940