Dítě v centru pozornosti - program

 

Termín a místo:17. 4. 2018, hotel Occidental Praha (dříve Barcelo), Na Strži 32, Praha 4 (mapa)
Cílová osoba:rodič, pedagog MŠ, ZŠ, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a další..
Cena:

ZDARMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

DOPOLEDNE

8:00–8:45 Registrace účastníků

 

9:00–9:10 Zahájení a představení programu konference (Mgr. S. Andršová). Úvodní slovo Mgr. Jaroslavy Budíkové.

 

9:15–9:25 Představení projektu Good Start to School

V úvodním vstupu bude představen projekt Good Start to School, spolufinancovaný z evropského projektu Erasmus+, kterého se zúčastnilo nakladatelství Raabe jako koordinátor a dalších 8 partnerských organizací. Projekt probíhal v letech 2015 – 2018 a jeho hlavním cílem byl vývoj nástroje GSS zaměřeného na hodnocení pokroků dítěte v MŠ a na komunikaci MŠ s rodinou (Mgr. Jana Šámalová, nakladatelství Raabe).

 

9:25–10:25 PREDICT - evaluační a diagnostický nástroj pro sledování pokroků dítěte v MŠ

V hlavním bloku věnovaném projektu GSS bude prezentován diagnostický a evaluační nástroj PREDICT, který je důležitým prostředkem pro poskytování informací o dítěti a podkladem pro kvalitní komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Autorky představí i Metodiku pro učitele přinášející návod, jak pracovat s diagnostickým nástrojem a jak získané informace využít pro efektivní a kvalitní vzdělávání v mateřské škole, a Příručku pro rodiče seznamující rodičovskou veřejnost s evaluačním nástrojem PREDICT a obecně s důležitostí diagnostiky v mateřské škole (PhDr. Zora Syslová, Ph.D, MUNI Brno).

 

10:25–10:45 PREDICT očima učitele MŠ

Projekt Good Start to School očima přímého účastníka – jedné z partnerských mateřských škol. V tomto vstupu bude shrnuto, jak probíhalo testování evaluačního nástroje Predict, Příručky pro rodiče i Metodiky pro učitele v praxi mateřských škol a jaké jsou z pohledu pedagoga největší benefity při užívání nástrojů GSS v mateřské škole (Andrea Konečná, MŠ J.Á.Komenského Bratislava, Monika Kalašová, MŠ Plzeň-Božkov).

  

Přestávka na kávu

 

11:15–12:00 Panelová diskuze – V odborné panelové diskuzi bude dítě ve společném vzdělávání nahlíženo komplexně s ohledem na jeho zdravý vývoj, odolnost, nakládání s vlastními potřebami, vztahy v rodině a možnost obstát v budoucím životě. V trojúhelníku dítě–rodič–škola bude hledána cesta vzájemného porozumění bez předsudků a s pochopením pro vzájemná očekávání, ale i míjení jednotlivých stran. (PhDr. Jaroslav Šturma, Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, Linda Malenovská, Mgr. Robert Čapek, Ph.D.).

 

Přestávka na společné polední občerstvení

 

ODPOLEDNE

Pohlazení po duši13:30–15:40 Semináře – 2x 60 minut. Zaručenou účast na workshopech mají předem přihlášení účastníci (viz REGISTRACE).

 

15:45–15:50 Ukončení konference a pozvání na "pohlazení po duši" (S. Andršová)

 

15:50–18:00 Pohlazení po duši - s ochutnávkou vín, drobným sýrovým občerstvením a příjemnou hudbou k rozhovoru s přáteli (viz foto)

 

Důležitá informace pro Vás:

Program konference je vhodný pro zařazení k šablonám OP VVV pro školy.

 

Anotace seminářů

PREDICT v praxi - jak správně pracovat s evaluačním a diagnostickým nástrojem PREDICT?, Zora Syslová (od 13:30)

Praktický workshop vedený autorkami evaluačního nástroje PREDICT a dalších výstupů GSS je zaměřen na práci s evaluačním a diagnostickým nástrojem PREDICT. Workshop bude doplněn zkušenostmi z partnerských mateřských škol získaných jak při práci s PREDICTem, tak při komunikaci s rodiči.

 

Aby (se) nikdo nezlobil, Mgr. Jaroslava Budíková, Linda Malenovská (od 13:30 a 14:40)

Seminář je věnován rozvíjení sociálně-emočních vazeb mezi dítětem a rodičem, dítětem a pedagogem a dítětem a jeho vrstevníkem. Rodič nebo pedagog může být pro dítě spojencem a partnerem, nebo také nečitelným spoluhráčem či úhlavním nepřítelem. Dítě se také musí naučit porozumět samo sobě, ale i emocím druhých, aby mohlo obstát v interakcích jak s dospělými, tak ve své třídní skupině. Jakých chyb se ve výchově vyvarovat? A jak podpořit oboustranně vhodnější vzorce chování u dětí i dospělých, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům a nedorozuměním?

Zařazení k šabloně OP VVV: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ nebo Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi; Individualizace vzdělávání v MŠ

 

Předškolák s SVP, PhDr. Jitka Kendíková (od 13:30)

Inspirace pro učitelky v mateřských školách, asistenty pedagoga a rodiče v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými. Aktivity založené na práci s pracovními listy pomohou nejen v rozvoji problematických oblastí, ale přinesou také radost a zábavu. Díky tomu jsou dospělí i děti motivováni k další práci. Seminář přinese řadu dalších doporučení na následné rozvíjející aktivity s dětmi nebo využití podpůrných opatření.

Zařazení k šabloně OP VVV: Individualizace vzdělávání v MŠ

 

Školák s SVP, PhDr. Jitka Kendíková (od 14:40)

Seminář přináší nápady, jak pracovat se žáky s SVP v průběhu plnění školní docházky, a to jak ve výuce, tak mimo ni. Je určen pedagogům, asistentům pedagoga, poradenským pracovníkům, speciálním pedagogům, školním psychologům a také rodičům. Připomenut bude legislativní rámec problematiky, vysvětleny základní pojmy, nastíní možnosti spolupráce s odborníky a představí nástroje vhodné pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zařazení k šabloně OP VVV: Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, Mgr. Hana Splavcová (od 13:30, od 14:40)

Seminář pomůže učitelkám mateřských škol zorientovat se ve vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole. Osvěží a rozšíří také jejich dříve získané vědomosti z předškolní pedagogiky a vývojové psychologie v oblasti raného dětství. Zohledněno bude i hledisko optimální adaptace dvouletých dětí v mateřské škole, zajištění péče o ně nebo spolupráce s rodiči a odborníky.

Zařazení k šabloně OP VVV: Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

 

Individualizace vzdělávání v MŠ, Mgr. Hana Nádvorníková (od 13:30, od 14:40)

Seminář se zaměří na respektování možností a potřeb dětí jako základu individualizace práce v MŠ (i v kontextu inovovaného RVP PV z roku 2016). Zřetel bude brán na děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané, respektovány budou ale i odlišnosti a předpoklady „u běžných dětí“ v práci učitelky, tedy jak plánovat a realizovat činnosti v MŠ, aby jednotlivým dětem co nejvíce vyhovovaly. Na ukázce jedné aktivity s různou náročností bude představeno využití Bloomovy taxonomie cílů v předškolním vzdělávání. Nebudou chybět praktické příklady činností s využitím pracovních materiálů a možnosti variability jejich náročnosti pro různou úroveň dětí.

Zařazení k šabloně OP VVV: Individualizace vzdělávání v MŠ

 

Specifické poruchy učení a chování na 2. stupni základní školy a na střední škole, PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková (od 13:30)

Účastníci budou seznámeni se změnami v obraze specifických poruch učení na 2. stupni základní školy a na střední škole, s tím, jak porucha ovlivňuje schopnost učit se. Zmíněn bude vliv dlouhodobě trvající specifické poruchy učení na psychiku žáka a studenta i vliv psychiky na jeho školní a studijní výkonnost. Budou uvedeny možnosti kompenzace specifických poruch učení, představeny budou i možnosti, jak žáky a studenty vést k optimálnímu stylu učení. Náplní semináře budou také možnosti hodnocení a klasifikace.

Zařazení k šabloně OP VVV: Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

 

Prevence grafomotorických obtíží v předškolním a školním věku – praktické tipy, PaedDr. Drahomíra Jucovičová (od 14:40)

Děti si vytvářejí psací návyky už v mateřské škole. Proto je potřeba eliminovat případné chyby co nejdříve a předejít tak grafomotorickým obtížím na základní škole. Účastníci semináře si sami vyzkoušejí možné negativní dopady chybných grafomotorických návyků, seznámí se s nejdůležitějšími zásadami grafomotorického nácviku, konkrétními tipy pro správný úchop tužky a správné sezení nebo úspěšné provádění grafomotorických tvarů… Seminář je určen pedagogům mateřských škol, přípravných tříd a prvních tříd základních škol.

Zařazení k šabloně OP VVV: Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

 

Umění být učitelem, Mgr. Robert Čapek, Ph.D. (od 13:30 a 14:40)

Seminář o tom, jak by si měl učitel pomáhat a dělat věci správně, aby dělal svou profesi dobře ke spokojenosti žáků i jejich rodičů, bez stresu a vynakládání zbytečné energie. Bude věnován vlastnímu přístupu učitele k práci, pedagogické filozofii a zejména praktickému managementu třídy, založeném na vzájemném učení žáků, samostatné práci žáků, sebehodnocení žáků, vzájemném hodnocení atd. V potaz bude brána také náročnost profese a využití sebehygieny, sebekontroly, time managementu nebo delegování problémů.

Zařazení k šabloně OP VVV: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

 


 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150