Vaše škola 2013

 

Vaše škola – Bludištěm paragrafů bez obav

Ve středu 6. listopadu jsme v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy uspořádali konferenci Vaše škola – Bludištěm paragrafů bez obav. Na konferenci dorazilo na šedesát ředitelek a ředitelů mateřských, základních a středních škol. Všichni posluchači vedle příležitosti potkat se s kolegy ocenili především možnost získat nové informace ohledně legislativy a odnést si z konference praktické náměty a inspiraci pro řízení a management školy.

 

Moderování celé konference se výborně zhostil vedoucí katedry Centrum školského managementu PhDr. Václav Trojan, Ph.D., který přednesl také první příspěvek na téma managementu školy. V něm se zaměřil na možná úskalí v práci ředitele školy, na pochopení rolí, na jeho základní kompetence a orientaci v manažerské problematice. Po něm následoval příspěvek PaedDr. Pavla Schneidera, vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu Středočeského kraje. Ten se věnoval problémům ve financování školství z pohledu zřizovatele a z pohledu krajského úřadu a jeho vystoupení vyvolalo živou diskusi. Jako třetí vystoupila PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, která se ve své prezentaci věnovala problematice postavení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami z hlediska aktuální legislativy. Mgr. Bc. Pavel Šimáček z MŠMT se zabýval změnami vyplývajícími z novely školského zákona, především pak problematice zaměstnávání nepedagogických pracovníků. Jako poslední vystoupila Mgr. Dora Boková, která se ve svém příspěvku věnovala novému občanskému zákoníku.


Poslední, milou povinností na závěr konference byl křest nové metodické publikace Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání, kterou Nakladatelství Josef Raabe s.r.o. připravilo ve spolupráci s autorkami PhDr. Kateřinou Jančaříkovou, Ph.D., a Mgr. Magdalénou Kapuciánovou.

 

Nakladatelství Josef Raabe s.r.o. chystá na jaro 2014 další konferenci, tentokrát věnovanou pedagogům mateřských škol, která bude věnována tématu ŠKOLNÍ ZRALOST. 
 

Fotografie:

 Konference     Konference    Konference Konference

 

Materiály z konference:

 http://www.raabe.cz/konference/prezentace/

 

Obsah konference:

Konference pro ředitele všech typů škol a stupňů škol se zabývá problematikou řízení a provozu škol, manažerskými dovednostmi ředitele, možnostmi financování škol a dalšími tématy nezbytnými pro úspěšný výkon ředitelské profese.
Cílem konference je seznámit cílovou skupinu s novinkami na poli legislativy a s novými trendy v managementu školy.
 
Nakladatelství Dr. Josef Raabe společně s předními odborníky na školskou, pracovněprávní, legislativní a manažerskou problematiku, účastníkům napomůže porozumět praktickým dopadům změn a nových požadavků, které klade současná legislativa na ředitele a ředitelky škol. V průběhu konference účastníci získají podrobný přehled o klíčových zákonech a vyhláškách významně se týkajících řízení školy.

  

Program konference:

8.30 Registrace a ranní občerstvení účastníků konference

9.15 – 9.20 Úvodní slovo moderátora konference

9.20 – 9.30 Slovo organizátora a představení programu konference

 

9.30 – 10.15 Management školy – ředitel v zajetí paragrafů a jeho manažerské povinnosti

Přednášející: PhDr. Václav Trojan, Ph.D., CŠM PedF UK

Ředitel školy je vystaven stále většímu společenskému tlaku na úroveň své práce. Změna podmínek, nedostatečná podpora ze strany státu i zřizovatelů a v neposlední řadě klesající počet žáků a z toho vyplývající obava o budoucnost vlastní školy přináší do ředitelské práce množství otazníků či nepochopení. Příspěvek autora se zaměří na možná úskalí v práci ředitele školy, na pochopení rolí, na jeho základní kompetence a orientaci v manažerské problematice.

 

9.15 – 9.20 Diskuze k 1. příspěvku

 

10.25 – 11.10 Financování regionálního školství – pohled z praxe, finanční kontroly ve školách a školských zařízeních

přednášející: PaedDr. Pavel Schneider
Aktuální problémy ve financování školství z pohledu zřizovatele a z pohledu krajského úřadu (vázání, financování asistentů pedagoga, ONIV…), koncepční záměr MŠMT, reformy systému financování regionálního školství z pohledu zřizovatele a krajského úřadu.

 

11.10 – 11.20 Diskuze k 2. příspěvku

11.20 – 11.55 polední občerstvení

 

11.55 – 12.30 Žák se specifickými vzdělávacími potřebami z hlediska legislativy

přednášející: PhDr. Jitka Kendíková
Příspěvek Vám poskytne pohled na postavení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami z hlediska aktuální legislativy. Seznámíte se základními právy těchto žáků, s jejich zařazováním do škol a vzdělávacích programů a konkrétními formami vzdělávání. Pozornost bude též věnována tematice individuálních vzdělávacích plánů, asistentů pedagoga a systému poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 

12.30 – 12.40 Diskuze k 3. příspěvku

 

12.45 – 13.30 Novela školského zákona a s ní související změny další školské legislativy

přednášející: Mgr. Bc. Pavel Šimáček
Příspěvek se bude věnovat novele školského zákona účinné od 1. ledna 2012, a to především se zaměřením na největší praktické problémy týkající se její aplikace v letech následujících, a dále její provázanosti s prováděcími právními předpisy ke školskému zákonu. V příspěvku budou shrnuty změny školské legislativy, které již byly v návaznosti na novelu školského zákona publikovány, dále bude upozorněno na změny, jež lze v nejbližší době očekávat či které se právě připravují.

 

13.30 – 13.40 Diskuze ke 4. příspěvku

13.40 – 14.10 odpolední občerstvení

 

14.15 – 15.00 Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů škol a školských zařízení

přednášející: Mgr. Dora Boková
Novela zákoníku práce č. 365/2011 Sb., s účinností od 1. ledna 2012, je první velkou novelou od platnosti nového pracovního kodexu č. 262/2006 Sb., který ovlivňuje pracovněprávní vztahy šest let.

Novela zákoníku práce významně uvolňuje pracovněprávní vztahy a přináší liberalizaci do trhu práce. Stanoví například nová pravidla pro použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích tím, že umožňuje zaměstnavatelům aplikovat jeho ustanovení podpůrně v oblastech, které nejsou upraveny zákoníkem práce. Rozšiřuje možnosti pro zvýhodnění a poskytování práv a nároků zaměstnancům nad rámec zákoníku práce.

Řada ustanovení povede ke zpružnění pracovněprávních vztahů. Jedná se například o zásadní úpravu pracovního poměru na dobu určitou, k rozšíření možností pro využití dohod konaných mimo pracovní poměr, diferenciaci odstupného a délky zkušební doby, zjednodušení úpravy pracovního zapojení podle konta pracovní doby, snadnější orientaci v řešení otázek kolem dovolené apod. Novela zákoníku práce rovněž zjednodušuje právní úpravu uzavírání kolektivních smluv a zajištění informovanosti zaměstnanců o důležitých opatřeních zaměstnavatele v oblasti ekonomiky, organizace práce a odměňování.

 

15.00 – 15.10 Diskuze k 5. příspěvku

 

15.15 – 15.30 Křest nové publikace Činnosti venku a v přírodě 

autorky: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Mgr. Magdaléna Kapuciánová

 

15.30 – 15.40 Vylosování tomboly

15.45 – 16.00 Závěrečná ukončení konference

 

 

 

 

 

Partneři konference:
     
 

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150