WELCOME - projekt ERASMUS +

 

 

Ocenění projektu

Projekt WELCOME byl oceněn Cenou DZS 2020 jako úspěšný a výjimečný projekt realizovaný prostřednictvím programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce. Všechny úspěšné a nominované projekty včetně projektu WELCOME jsou představeny v publikaci Ceny DZS (https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-12/Publikace_Uspesne-projekty-mez-vzdel_2020_WEB.pdf).

 

Co je projekt WELCOME?

Projekt WELCOME, který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o., je mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (2016-1-CZ01-KA201-024036), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Bulharsko.
Mezi našimi partnery jsou Univerzita Karlova v Praze, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie v Bratislavě, Institut za psihichno zdrave i razvitie v Sofii, online agentura M7 v Bratislavě a poté ve všech zmíněných zemích základní a mateřské školy, které se podílejí na vývoji a testování hlavních výstupů. Jmenovitě MŠ Mirotice (CZ), MŠ a ZŠ Zubrohlava (SK) a MŠ Prikazka bez krai v Sofii (BG).
 
 

Co je cílem projektu WELCOME?

Hlavním cílem projektu WELCOME je podpořit inkluzi v mateřských školách a nabídnout funkční nástroje pro práci s heterogenními skupinami dětí a především s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž rozvoj je ovlivněn znevýhodněním či postižením. Učitelům poskytneme teoretické zázemí a praktické návrhy pro systematickou podporu dětí se SVP v rámci skupinové i individuální práce.
 

Jaké jsou výstupy projektu?

Manuál pro učitele – metodická příručka

Manuál pro učitele přinese pedagogům z mateřských škol základní ucelený přehled speciálních vzdělávacích potřeb dětí, se kterými se pedagogové MŠ mohou běžně setkat. Dále nabídne učitelům praktické informace týkající se rozvoje a možné podpory těchto dětí. Proto je stěžejní částí publikace metodologická část dělená podle jednotlivých oblastí rozvoje dítěte. Každá kapitola nabízí nástroj pro diagnostiku vzdělávacích potřeb dítěte v dané oblasti, nástin možností rozvoje, konkrétní vzdělávací činnosti, příklady dobré praxe a dostupné zdroje.

 

Interaktivní aplikace pro práci s dětmi se SVP

Interaktivní aplikace přinese především rozsáhlý soubor vzdělávacích činností rozdělených podle oblastí rozvoje dítěte. Aplikaci je možné použít pro práci s jednotlivými dětmi, celou třídou i menší skupinou. Aplikace také umožní sledovat pokrok jednotlivých dětí v průběhu jejich docházky do MŠ. Na základě výsledků při plnění činností budou těmto dětem doporučovány další vzdělávací aktivity v souladu s jejich individuálními potřebami. Aplikace bude svým zpracováním přístupná a motivující pro dítě. Interaktivní aplikaci mohou využít nejen předškolní zařízení, ale také rodiče dětí se SVP.

 

Manuál pro vedení workshopů s dětmi se SVP a s jejich učiteli

Tento výstup odpoví na otázku jak pracovat s dětmi s SVP v rámci třídy v mateřské škole a jak zapojit učitele do práce s těmito dětmi. V Manuálu najdou učitelé metodologický úvod vysvětlující princip individualizovaného vzdělávání, praktické scénáře a doporučení ohledně organizace práce s heterogenní skupinou dětí. Praktické scénáře určené pro různé věkové kategorie předškolních dětí učitelům ozřejmí, jak využít při řízené činnosti v MŠ aplikaci s větší skupinkou dětí, která zahrnuje i děti s SVP, a jak zvládnout kombinaci individuálních i skupinových činností tak, aby vyhovovaly potřebám všech účastnících se dětí.

 

DOWNLOAD / STÁHNOUT

 

Kde se s námi můžete spojit

Projekt WELCOME se prezentuje:

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150