Naši partneři

 

Podporujeme aktivity a spolupracuje se společnostmi,
které se aktivně zasazují nejen o zvyšování úrovně českého školství.

Stále hledáme zajímavé projekty a nové partnery, se kterými můžeme rozvíjet společné vize.  Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!

 

 

 

Spolupracujeme

 

ASOCIACE ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ČR

AŘZŠ propojuje profesní problematiku managementu škol s profesní problematikou pedagogů z terénu a nabízí koncentraci profesionálních kapacit pro řešení otázek koncepce vzdělávacího systému a řízení vzdělávacích procesů. 
 

 

Centrum školského managementu Pedagogické fakulty UK

Centrum školského managementu je samostatnou katedrou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se primárně vzděláváním řídících pracovníků ve školství.

 

 

Asociace předškolní výchovy

Asociace předškolní výchovy (dále „APV“) je dobrovolným zájmovým sdružením občanů i právnických osob, působícím na území ČR. Byla registrována Ministerstvem vnitra dne 8. 2. 1991 (pod číslem VSP/1-5041/91, IČO 15273661). Zabývá se především pedagogicko-psychologickými, zdravotními, sociálními, etickými a etickovýchovnými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období.

 

 

OMEP Česká republika

OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire) - světová organizace pro předškolní výchovu je mezinárodní nevládní organizací sdružující osoby bez rozdílu rasy, národnosti a politického přesvědčení, jejichž cílem je zlepšení výchovy a péče o děti od narození do osmi let. Byl založen v roce 1948 v Praze. Brání a posiluje práva dětí na výchovu, vzdělávání a péči na celém světě, a podporuje aktivity, které vedou k jejich kvalitnímu naplňování a dostupnosti pro všechny, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, vyznání, národnost nebo sociální původ. 

 

 

Asociace výchovných poradců, z.s.

Asociace výchovných poradců byla založena v roce 2006. Sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku. Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování spolupráce mezi členy a jejich postavení ve společnosti.

 

 

ASPOS - asociace společného stravování, z.s.

Asociace společného stravování, z.s (ASPOS) vznikla v roce 2005 a od té doby sdružuje vedoucí pracovníky především z oblasti školních jídelen. Svým členům, vedoucím školních jídelen a zaměstnancům zařízení hromadného stravování, nabízí přístup k aktuálním informacím a důležitým dokumentům ze všech oblastí hromadného stravování a partnerský benefitní program. Vytváří nekomerční prostředí pro vzájemnou komunikaci mezi státní správou, zřizovateli a stravovacími zařízeními v jednotlivých krajích ale i v rámci celé ČR.

 

 

Učitelské noviny

Založeny Josefem Králem v Praze roku 1883. Stavovský list podporující výchovu a vzdělanost. Vychází každé úterý (kromě prázdnin) a přináší úplný přehled o dění ve školství. Rozhovory, analýzy, reportáže, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol, to vše naši čtenáři najdou na 32 barevných stranách, jejichž součástí je i cílená inzerce zejména pro školy. 

 

 


 

 

 

 

Podporujeme

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150