O autorech

Ředitelem školy v každodenní praxi  

 

O publikaci

Prohlédněte si

O autorech

Aktualizační servis

 Vyzkoušejte zdarma

 

O AUTORECH

 

Editorka:


PhDr. Jitka Kendíková
– ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, specialistka na inkluzivní vzdělávání

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk – dějepis. V roce 2001 úspěšně složila rigorózní zkoušku z historie. Po ukončení studia pracovala jako učitelka na Základní škole J. Gutha-Jarkovského a na Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze. Na uvedené ZŠ vykonávala od roku 2002 funkci výchovného poradce a od stejného roku působila jako zástupce ředitele na gymnáziu. 1. 4. 2006 se stala ředitelkou obou uvedených škol. Dlouhodobě se zabývá integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami autistického spektra, do běžných škol. Věnuje se také vzdělávání českých žáků, kteří studují nebo studovali v zahraničí, i problematice jejich adaptace na český vzdělávací systém. Na školách, které vede, realizuje ve spolupráci s MHMP nostrifikační zkoušky. Napsala několik statí, v nichž se soustřeďuje na zmiňovaná a mnohá další aktuální témata, vyvíjí lektorskou a přednáškovou činnost, aktivně spolupracuje s MZV, Českými centry, PedF UK a mnoha pobočkami České školy bez hranic a různými odbornými a neziskovými organizacemi.

 

 

Autoři:

/  Mgr. Robert Čapek, Ph.D. – odborný asistent Fakulty informatiky a managementu při UHK, lektor a autor řady publikací převážně z oblasti pedagogiky.

/  JUDr. Eva Dandová – specialistka na pracovní právo a BOZP, VŠ pedagožka, lektorka; právní a sociálně ekonomické oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů.

/  JUDr. Ladislav Jouza – advokát, specializuje se na pracovní právo a personální činnosti, rozhodce právních sporů, VŠ pedagog.

/  Mgr. Pavla Katzová – vrchní ředitelka sekce legislativy a práva MŠMT, autorka a editorka řady publikací z oblasti školského práva.

/  PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka pražské ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, specialistka na inkluzivní vzdělávání.

/  Mgr. Marek Lauermann – projektový manažer, věnuje se projektům a iniciativám zaměřeným na rozvoj a posílení konceptu komunitní školy jak v ČR, tak na mezinárodní úrovni.

/  Mgr. Bc. Pavel Šimáček – dlouhodobě se zabývá výkladem školského práva, bývalý vedoucí oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků MŠMT.

/  PhDr. Václav Trojan, Ph.D. – vedoucí katedry Centra školského managementu na PedF UK, aktivní účastník tvorby kariérního řádu učitele.

/  Mgr. Petr Vokáč – ředitel odboru legislativy MŠMT, autor řady legislativních výkladů školského práva.

/  PhDr. Jan Vyhnálek – psycholog, lektor dalšího vzdělávání učitelů, výchovný poradce, terapeut.

/  Mgr. Pavel Zeman – poskytoval poradenských služeb v oblasti řízení a hospodaření pro školy a školská zařízení, dříve působil jako pedagog a na různých pozicích školské správy.

 

 

  

O publikaci

Prohlédněte si

O autorech

Aktualizační servis

 Vyzkoušejte zdarma

 

 

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940