Menu
Nákupní košík

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového, elektronického, telemarketingového prodeje a prodeje mimo obchodní prostory společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

 

Všeobecné obchodní podmínkySpeciální obchodní podmínky
PRO SPOTŘEBITELEpro publikace s aktualizačním servisem
PRO PODNIKATELEpro publikace bez aktualizačního servisu
pro pracovní sešity Kuliferda
pro projekt Dobrá škola/Dobrá školka
pro pořádání konferencí a seminářů
pro prodej her a hraček

 

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového, elektronického, telemarketingového prodeje a prodeje mimo obchodní prostory společnosti
Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. – PRO SPOTŘEBITELE

(dále jen „VOP“)

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
IČ: 61056456
Sídlo společnosti: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Bankovní spojení: 1207584001/2700, tel: 601 543 150
E-mail: raabe@raabe.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43948
(dále jen „Nakladatelství“)

 

I. ÚVODNÍ ČÁST

A. Úvodní ustanovení

1. Toto jsou VOP internetového, elektronického, telemarketingového prodeje Nakladatelství a prodeje mimo obchodní prostory.
2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu s Nakladatelstvím, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
3. Tyto VOP se budou aplikovat na jakoukoli smlouvu či právní vztah, který bude uzavřen mezi Nakladatelstvím a spotřebitelem.
4. VOP se použijí na prodej zboží zejm. prostřednictvím on-line obchodu, který společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.raabe.cz (dále jen „E-shop“).
5. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník”).
6. Spotřebitelem se dle těchto VOP rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).
7. Kde tyto VOP používají pojem kupující, rozumí se jím Spotřebitel. Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí Nakladatelství.
8. Nakladatelství není ve vztahu ke kupujícímu vázáno žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9. Právní vztahy mezi Nakladatelstvím a Spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
10. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Nakladatelstvím a Spotřebitelem lze také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Nakladatelství doporučuje Spotřebiteli nejdříve Nakladatelství kontaktovat za účelem vyřešení nastalé situace.
11. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

B. Vztah mezi všeobecnými podmínkami a speciálními podmínkami

1. Nakladatelství má u jednotlivých produktů speciální obchodní podmínky elektronického prodeje a prodeje mimo obchodní prostory pro tyto jednotlivé produkty.
2. Pro vztah mezi Nakladatelstvím a Spotřebitelem pak platí jak VOP, tak speciální obchodní podmínky elektronického prodeje a prodeje mimo obchodní prostory pro jednotlivé produkty, které jsou uvedeny na internetových stránkách u jednotlivých produktů (dále jen „SOP“).
3. SOP jsou speciální úpravou vůči VOP, což znamená, že pokud SOP obsahují jinou úpravu než VOP, bude platit tato speciální úprava.

 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

A. Uzavření smlouvy distančním způsobem

1. Návrhem k uzavření smlouvy ze strany Nakladatelství se rozumí umístění nabízeného zboží Nakladatelstvím, jako prodávajícím, na stránky, E-shop. Podmínky uzavření smlouvy jsou obsaženy v těchto VOP a v SOP vztahujících se ke konkrétnímu zboží (resp. službě). Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.
2. Kupní smlouva mezi kupujícím a Nakladatelstvím jako prodávajícím je uzavřena odesláním objednávky Spotřebitelem jako kupujícím Nakladatelství a přijetím této objednávky Nakladatelstvím. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
3. Pro objednání zboží přes E-shop vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách E-shopu. V objednávce musí být zejména uvedeno objednávané zboží, identifikační údaje kupujícího, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaj o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jako „Objednávka“).
4. Před odesláním Objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit vyplněné údaje, a to i proto, že je možné před odesláním Objednávky v rámci objednávkového formuláře zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v Objednávce.
5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby dle ceníku dodavatele internetového připojení kupujícího.
6. Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou uváděny na webových stránkách E-shopu. Tyto informace na webových stránkách E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
7. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku a bod 1 tohoto článku se neuplatní v případě, že je u zboží uvedena poznámka, že se jedná o zboží „na objednávku“ nebo o zboží „nikoliv na skladě“, nebo je zde uvedená jiná obdobná poznámka značící delší dobu dodání zboží. V tomto případě se teprve Objednávka Spotřebitele považuje za nabídku na uzavření smlouvy a k uzavření smlouvy dochází až teprve potvrzením kupujícího, že souhlasí s upřesněním ze strany Nakladatelství zaslaného na elektronickou adresu kupujícího obsahující detaily dodávky zboží.

B. Uzavření smlouvy mimo obchodní prostory

1. Pro uzavření smlouvy mimo obchodní prostory Nakladatelství platí ustanovení § 1828 a násl. Občanského zákoníku o koupi zboží mimo obchodní prostory. Ustanovení pod písmenem A tohoto článku se nepoužijí.

 

III. CENA ZBOŽÍ A NÁKLADY NA DODÁNÍ

1. Spotřebitel má možnost se před provedením Objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena zboží v platnosti. Tato informace je uvedena na internetových stránkách Nakladatelství www.raabe.cz.
2. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a poplatků, kromě nákladů na dodání. V případě dodání prostřednictvím zásilky České pošty s.p. se k ceně připočítává regulérní poštovné, které je uvedeno v ceníku služeb na www.ceskaposta.cz. V případě dodání kurýrem je celková cena poštovného a balného ve výši 149Kč.
3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží, či provedení platby. V této lhůtě postačuje odstoupení od smlouvy odeslat Nakladatelství na adresu Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, zakoupené zboží musí být Nakladatelství zasláno spolu s písemným odstoupením od smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání, nejpozději však do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (nikoliv na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky poškození či nadměrného opotřebení s ohledem na dobu užívání zboží ze strany Spotřebitele. Náklady vrácení zboží nese Spotřebitel. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů.
3. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
4. Prodávající je povinen Spotřebiteli vrátit všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, a to včetně nákladů na dodání (nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich). K vrácení plateb podle tohoto bodu dojde nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy a obdržení zakoupeného zboží ze strany Společnosti, a to stejným způsobem, jakým platbu od Spotřebitele Společnost přijala. Náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel.
5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.
6. K odstoupení lze použít vzorový formulář, není to však povinností Spotřebitele. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE. Kupující má zároveň k dispozici vzorové poučení o právu na odstoupení, jehož součástí je uvedený vzorový formulář.
7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
8. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Nakladatelstvím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od smlouvy dle tohoto článku VOP, darovací smlouva pozbývá platnosti a účinnosti a kupující je povinen spolu s vrácením zboží vrátit i poskytnuté dárky.

 

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost, zboží neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), a to v souladu s § 2161 a násl. Občanského zákoníku.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Takto může požadovat bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze požadovat dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, nebo Spotřebitel nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, může od smlouvy odstoupit a na základě odstoupení od smlouvy může požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6. Právo z vady se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
9. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu pak nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
10. Kupující má právo podle své volby u vady, která je podstatným porušením smlouvy:
a. odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci;
b. bezplatné odstranění vady opravou;
c. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d. odstoupit od smlouvy.
11. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Nezvolí-li kupující své právo podle bodu 10 tohoto článku VOP včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
12. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
13. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
14. Zákonná práva z vad se řídí ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

Vyřízení reklamace

1. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
2. Prodávající vydá Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje.

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Nakladatelství akceptuje následující způsoby platby za zboží v rámci obchodování na E-shopu:
   i. platba bankovním převodem na účet uvedený v E-shopu a za použití variabilního symbolu uvedeného na stránkách E-shopu;
   ii. platba poštovní poukázkou tam, kde to výslovně SOP stanovují;
   iii. platba na dobírku tam, kde to SOP stanovují.
2. Nakladatelství si vyhrazuje právo nedodat zboží do doby úplného zaplacení zboží ze strany kupujícího. Do úplného zaplacení cen zboží je zboží výlučným vlastnictvím Nakladatelství. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.
3. Kupující má možnost seznámit se před provedením Objednávky s celkovou cenou zboží včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato celková cena včetně DPH a poplatků bude uvedena v potvrzení Objednávky ze strany Nakladatelství.
4. V případě prodlení s platbou vystavené zálohové nebo konečné faktury si Nakladatelství vyhrazuje právo účtovat zákonem stanovený úrok z prodlení.

 

VII. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupující si může zboží vyzvednout osobně na adrese sídla Nakladatelství. Pokud není výslovně stanoveno jinak v SOP nebo výslovně písemně sjednáno jinak v rámci smlouvy mezi Nakladatelstvím a kupujícím, může si kupující zvolit doručení zboží poštovní zásilkou na adresu, kterou kupující uvedl v elektronické Objednávce.
2. Kupující je povinen vyplnit v Objednávce veškeré údaje relevantní pro dodání.
3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, popřípadě je nezbytné zboží uskladnit, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, popř. náklady na uskladnění.
4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu raabe@raabe.cz a sepsat s dopravcem protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti.
5. Předáním zboží přechází na kupujícího všechna odpovědnost za zničení nebo zhoršení zboží.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení.
2. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů zákazníků.
3. V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na raabe@raabe.cz.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Nakladatelství, jako prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 8. 2018.
5. Znění VOP může Nakladatelství měnit či doplňovat, tato změna se projeví aktualizací data účinnosti VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

zpět na úvodní tabulku

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového, elektronického, telemarketingového prodeje a prodeje mimo obchodní prostory společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. – PRO PODNIKATELE

(dále jen "VOP")

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
IČ: 61056456
Sídlo společnosti: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Bankovní spojení: 1207584001/2700, tel: 601 543 150
E-mail: raabe@raabe.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43948
(dále jen „Nakladatelství“)

 

I. ÚVODNÍ ČÁST

A. Úvodní ustanovení

1. Toto jsou VOP internetového, elektronického, telemarketingového prodeje Nakladatelství a prodeje mimo obchodní prostory.
2. Tyto VOP se vztahují pouze na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).
3. Tyto VOP se budou aplikovat na jakoukoli smlouvu či právní vztah, který bude uzavřen mezi Nakladatelstvím a Podnikatelem.
4. Kde tyto VOP používají pojem odběratel či kupující, rozumí se jím Podnikatel. Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí Nakladatelství.
5. VOP se použijí na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, který Nakladatelství provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.raabe.cz (dále jen „E-shop“), prostřednictvím telemarketingu, resp. jiným elektronickým způsobem včetně telefonu a telemarketingu, nebo prostřednictvím jakéhokoli komunikačního prostředku na dálku.
6. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník”).
7. Tyto VOP vylučují použití jakýchkoli obchodních podmínek nákupu právnické osoby jako odběratele, a to v plném rozsahu.

B. Vztah mezi všeobecnými podmínkami a speciálními podmínkami

1. Nakladatelství má u jednotlivých produktů speciální obchodní podmínky elektronického prodeje a prodeje mimo obchodní prostory pro tyto jednotlivé produkty.
2. Pro vztah mezi Nakladatelstvím a Podnikatelem pak platí jak VOP, tak speciální obchodní podmínky elektronického prodeje a prodeje mimo obchodní prostory pro jednotlivé produkty, které jsou uvedeny na internetových stránkách u jednotlivých produktů (dále jen „SOP“).
3. SOP jsou speciální úpravou vůči VOP, což znamená, že pokud SOP obsahují jinou úpravu, než VOP, bude platit tato speciální úprava.

 

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

A. Uzavření smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce E-shopu je informativního charakteru a Nakladatelství není povinno uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Nabídkou k uzavření smlouvy je objednávka Podnikatele a k uzavření kupní smlouvy mezi Nakladatelstvím a Podnikatelem dochází doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Podnikateli zasláno Nakladatelstvím elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Podnikatele uvedenou v objednávce.
2. Pro objednání zboží vyplní Podnikatel objednávkový formulář na webových stránkách E-shopu. V objednávce musí být zejména uvedeno objednávané zboží, identifikační údaje kupujícího (název, IČ, sídlo, zápis v rejstřících …), způsob úhrady kupní ceny zboží a údaj o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále jako „Objednávka“). Objednávku je možné rovněž uskutečnit elektronicky (e-mailem), telefonicky nebo prostřednictvím telemarketingu.
3. Nakladatelství je oprávněno odmítnout Objednávku. Nakladatelství není povinno odmítnutí přijetí objednávky Podnikatele odůvodňovat. O zrušení Objednávky bude Podnikatel informován telefonicky anebo elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Podnikatele uvedenou v Objednávce.

B. Cena zboží

1. Všechny ceny jsou cenami smluvními. V E-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
2. Ceny jsou uváděny včetně daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost Nakladatelství uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3. Nakladatelství může jednotlivým Podnikatelům poskytnout slevy a rabaty. Na slevu ani rabat není přímý nárok. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Nakladatelstvím nelze vzájemně kombinovat.
4. V případě, že Nakladatelství uvede na webových stránkách slevu nebo rabat pro jednotlivé kategorie podnikatelů vztahující se na konkrétní zboží, je tato sleva nebo rabat platná ode dne uvedeného na webových stránkách a vztahuje se na všechny Objednávky ze strany Podnikatelů uskutečněné po tomto datu.
5. V případě prodlení s platbou vystavené zálohové nebo konečné faktury si Nakladatelství vyhrazuje právo účtovat Podnikateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.

C. Platební podmínky

1. Nakladatelství akceptuje následující způsoby platby za zboží v rámci obchodování na E-shopu:
   i. platba bankovním převodem na účet uvedený v E-shopu a za použití variabilního symbolu uvedeného na stránkách E-shopu;
   ii. platba poštovní poukázkou tam, kde to výslovně SOP stanovují;
   iii. platba na dobírku tam, kde to SOP stanovují.
2. Nakladatelství si vyhrazuje právo nedodat zboží do doby úplného zaplacení zboží ze strany odběratele.
3. Jednotlivé dodání zboží na fakturu nezakládá právo odběratele na další dodání zboží na fakturu a Nakladatelství může odběrateli výhodu dodávky na fakturu kdykoli odejmout.
4. Opakované dodání odběrateli na fakturu v žádném případě nezakládá mezi Nakladatelstvím a Podnikatelem obchodní zvyklost a v žádném případě se na základě delšího užívání nestane součástí smluvního vztahu mezi Nakladatelstvím a Podnikatelem.
5. Do úplného zaplacení cen zboží je zboží výlučným vlastnictvím Nakladatelství. Nebezpečí škody na zboží přechází na Podnikatele okamžikem převzetí zboží.

D. Dodací podmínky

1. Pokud není výslovně stanoveno jinak v SOP nebo výslovně písemně sjednáno jinak v rámci smlouvy mezi Nakladatelstvím a Podnikatelem, dodává Nakladatelství zboží prostřednictvím České pošty nebo jiného doručovatele, kterého určí samo Nakladatelství na adresu, kterou odběratel uvedl v elektronické Objednávce.
2. Odběratel je povinen vyplnit v Objednávce veškeré údaje relevantní pro dodání.
3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu raabe@raabe.cz.

 

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů v rámci obchodních vztahů.
2. V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na raabe@raabe.cz.

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odběratel si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Nakladatelství, jako prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
3. Kupující odesláním Objednávky souhlasí s tím, že promlčecí lhůta pro uplatnění práv prodávajícího ze smlouvy se v souladu s ustanovením § 630 Občanského zákoníku prodlužuje na 10 let ode dne, kdy bude možné toto právo uplatnit poprvé.
4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 8. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
5. Znění VOP může Nakladatelství měnit či doplňovat, tato změna se projeví aktualizací data účinnosti VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

zpět na úvodní tabulku

 

Speciální obchodní podmínky publikace s aktualizačním servisem společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

(dále jen „SOP“)

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
IČ: 61056456
Sídlo společnosti: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Bankovní spojení: 1207584001/2700, tel: 601 543 150
E-mail: raabe@raabe.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.  zn. C 43948
(dále jen „Nakladatelství“)

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Toto jsou SOP Nakladatelství týkající se obchodování a prodeje publikací s aktualizačním servisem.
2. Tyto SOP jsou platné pro všechny obchody, které Nakladatelství uskutečňuje v E-shopu, který společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.raabe.cz (dále jen „E-shop“), nebo prostřednictvím telemarketingu nebo jiného prostředku komunikace na dálku, a které se týkají publikací s aktualizačním servisem. Tyto SOP platí rovněž pro jakékoli jiné elektronické objednání tohoto zboží a pro prodej zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství (např. na veletrzích nebo výstavách).
3. Tyto SOP platí jak pro prodej Podnikatelům, tak pro prodej Spotřebitelům. Kde tyto SOP používají pojem odběratel, je tím míněn jak podnikatel, tak spotřebitel.
4. To, co tyto SOP neupravují, se řídí příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami Nakladatelství pro Spotřebitele/Podnikatele (dále jen „VOP“), které se týkají internetového, elektronického, telemarketingového prodeje a prodeje zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství. SOP upravují pouze dílčí otázky a je vždy nezbytné se seznámit i s VOP Nakladatelství. Uzavřením smlouvy odběratel výslovně prohlašuje, že se seznámil jak se SOP, tak s VOP Nakladatelství.
5. Pojmy užité v textu těchto SOP s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, jako ve VOP.

 

II. IDENTIFIKACE ZBOŽÍ

1. U publikací s aktualizačním servisem se jedná o unikátní příručky ve formě pořadačů s kroužkovou vazbou, aby bylo možné zabezpečit jejich neustálou aktuálnost.
2. Po zakoupení základního díla (ve formě pořadače s kroužkovou vazbou) je zákazník automaticky zařazen do systému aktualizačního servisu.
3. Aktualizace publikace prostřednictvím nových aktualizačních zásilek nastává průběžně, a to tak, že v průběhu období 12 měsíců obdrží odběratel minimálně 4 aktualizace publikace s aktualizačním servisem.

 

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

1. Objednání publikace s aktualizačním servisem je možné provést následující formou:
   i. prostřednictvím E-shopu Nakladatelství na webových stránkách www.raabe.cz,
   ii. prostřednictvím telefonické objednávky na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách společnosti www.raabe.cz,
   iii. prostřednictvím e-mailové objednávky na e-mail uvedený na webových stránkách www.raabe.cz,
   iv. za použití jiných komunikačních prostředků na dálku,
   v. objednáním zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství při výstavách a veletrzích, atd.

 

IV. OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. V případě použití komunikačních prostředků na dálku dochází k uzavření kupní smlouvy na dodávku publikace s aktualizačním servisem u všech odběratelů shodně momentem odeslání Objednávky na publikaci s aktualizačním servisem prostřednictvím E-shopu Nakladatelství, resp. jiným druhem prostředku na dálku. V případě, že je odběratel Spotřebitelem, Nakladatelství potvrdí přijetí Objednávky (uzavření smlouvy) na e-mailovou adresu, kterou odběratel, jako Spotřebitel, uvedl při objednání zboží.
2. V případě uzavření smlouvy na veletrhu nebo výstavě (nebo jinak mimo obchodní prostory Nakladatelství) se v případě kupujícího Spotřebitele použijí ustanovení Občanského zákoníku o kupní smlouvě a o uzavírání smluv mimo obchodní prostory a v případě odběratele, který není Spotřebitelem, se použijí ustanovení Občanského zákoníku o kupní smlouvě.

 

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Po objednání zboží dodá Nakladatelství odběrateli jeden svazek publikace s aktualizačním servisem k bezplatnému 14dennímu nahlédnutí, a jako přílohu zálohovou fakturu.
2. Zálohová faktura obsahuje cenu publikace s aktualizačním servisem, poštovné a balné.
3. V případě, že odběratel je Spotřebitelem, může do 14 dnů od doručení publikace odstoupit od kupní smlouvy na publikaci s aktualizačním servisem dle ustanovení Občanského zákoníku. Po uplynutí 14 dnů od dodání publikace zaniká právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy. V případě, že zboží bude Spotřebitelem vráceno Nakladatelství tak, že Nakladatelství bude nuceno zaplatit náklady na dodání zboží od Spotřebitele (zejména poštovné), je Nakladatelství oprávněno od Spotřebitele požadovat zaplacení těchto nákladů.
4. V případě, že odběratel neodstoupí od smlouvy, je odběratel povinen odebrat od Nakladatelství minimálně 4 aktualizace daného zboží, tj. publikace s aktualizačním servisem. Po dodání čtyř aktualizací se smlouva automaticky obnovuje na čtyři další aktualizace, pokud odběratel nedoručí Nakladatelství výslovně písemné oznámení, že si nežádá další aktualizace, a to do 10 dnů od doručení čtvrté aktualizace odběrateli. Tuto skutečnost odběratel bere na vědomí a výslovně akceptuje.
5. V případě, že je odběratel Spotřebitelem, řídí se otázka odstoupení od smlouvy VOP pro Spotřebitele. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení, který je součástí vzorového poučení nacházejícího se ZDE. V případě, že kupující jako Spotřebitel takto neodstoupí od smlouvy v zákonné lhůtě, může smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní dobou, která začne běžet od okamžiku doručení výpovědi Nakladatelství.
6. Odběratel nabývá vlastnické právo k publikaci s aktualizačním servisem až úplným zaplacením ceny koupě za tuto publikaci. Odběratel nabývá vlastnické právo k jednotlivým aktualizacím jejich úplným zaplacením a dodáním odběrateli (převzetím dodávky přechází z Nakladatelství na odběratele vlastnické právo).
7. V případě, že se jedná o odběratele, který není Spotřebitelem, přechází nebezpečí zhoršení věci z Nakladatelství na odběratele momentem odevzdání zboží poštovní přepravě. V případě, že se jedná o odběratele, který je Spotřebitelem, přechází nebezpečí zhoršení věci z Nakladatelství na odběratele momentem převzetí zboží. Smlouva na dodávku publikací s aktualizačním servisem platí minimálně na 12 měsíců od jejího uzavření.

 

VI. USTANOVENÍ V PŘÍPADĚ VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1. V případě, že odběratel vrátí zboží poškozené, znečistěné nebo znehodnocené, je:
i. Nakladatelství v případě, že se jedná o odběratele, který není Spotřebitelem, oprávněno účtovat odběrateli cenu zboží, které bylo doposud odběrateli Nakladatelstvím dodáno. Zaplacením plné částky této ceny vzniká odběrateli nárok na vydání navrácené poškozené, znehodnocené nebo znečištěné publikace.
ii. Nakladatelství v případě, že se jedná o Spotřebitele, je oprávněno účtovat tomuto odběrateli přiměřené náklady na vyčištění, nápravu, úpravu nebo uvedení do původního stavu dodaného zboží. V takovémto případě je Nakladatelství oprávněno započíst tuto pohledávku oproti jakékoli pohledávce, kterou má odběratel jakožto Spotřebitel, vůči Nakladatelství.

 

VII. CENA ZBOŽÍ

1. Cena za zboží je uvedena včetně DPH, všech poplatků a bez nákladů na poštovné a balné. K ceně za zboží bude vždy připočtena cena za balné včetně DPH, které se nachází ve VOP. Poštovné je stanoveno dle platného tarifu České pošty, který se nachází na stránkách www.ceskaposta.cz, navýšeného o DPH za poštovní služby.
2. Po zaplacení zálohové faktury je odběrateli zaslána řádná faktura jako daňový doklad. Odběrateli jsou již dále pro účely dalších aktualizací zasílány řádné a nikoliv zálohové faktury. Splatnost faktur je 14 dnů od doručení faktury odběrateli.
3. Cena jednotlivé aktualizace je dána počtem jejích stran násobených cenou za stranu. Cena za stranu aktualizace činí 8,73 Kč, nebo 9,73 Kč podle konkrétního díla s aktualizačním servisem a je uvedena v E-shopu současně s cenou zboží s aktualizačním servisem a obvyklým počtem stran aktualizace.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Publikace s aktualizačním servisem nejsou plošně dodávány do knihkupectví. Nakladatelství je oprávněno v případě Objednávky na plošnou dodávku do knihkupectví tuto Objednávku odmítnout. O odmítnutí Objednávky nemusí Nakladatelství odběratele písemně informovat.
2. Tyto SOP jsou platné od 1. 8. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Nakladatelství si vyhrazuje právo změnit tyto SOP bez předchozího upozornění, tato změna se projeví aktualizací data účinnosti VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění SOP.
3. Odběratel uskutečněním Objednávky vůči Nakladatelství plně akceptuje ustanovení těchto SOP a příslušných VOP.

zpět na úvodní tabulku

 

Speciální obchodní podmínky pro publikace bez aktualizačního servisu společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

(dále jen „SOP“)

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
IČ: 61056456
Sídlo společnosti: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Bankovní spojení: 1207584001/2700, tel: 601 543 150
E-mail: raabe@raabe.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43948
(dále jen „Nakladatelství“)

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Toto jsou SOP Nakladatelství týkající se obchodování a prodeje publikací bez aktualizačního servisu.
2. Tyto SOP jsou platné pro všechny obchody, které Nakladatelství uskutečňuje v E-shopu, který společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.raabe.cz  (dále jen „E-shop“), nebo prostřednictvím telemarketingu nebo jiného prostředku komunikace na dálku, a které se týkají publikací bez aktualizačního servisu. Tyto SOP platí rovněž pro jakékoli jiné elektronické objednání tohoto zboží a pro prodej zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství (např. na veletrzích nebo výstavách).
3. Tyto SOP platí jak pro prodej Podnikatelům, tak pro prodej Spotřebitelům. Kde tyto SOP používají pojem odběratel, je tím míněn jak podnikatel, tak spotřebitel.
4. To, co tyto SOP neupravují, se řídí příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami Nakladatelství pro Spotřebitele/Podnikatele (dále jen „VOP“), které se týkají internetového, elektronického, telemarketingového prodeje a prodeje zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství. SOP upravují pouze dílčí otázky a je vždy nezbytné se seznámit i s VOP Nakladatelství. Uzavřením smlouvy odběratel výslovně prohlašuje, že se seznámil jak se SOP, tak s VOP Nakladatelství.
5. Pojmy užité v textu těchto SOP s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, jako ve VOP.

 

II. IDENTIFIKACE ZBOŽÍ

1. U publikací bez aktualizačního servisu se jedná o publikace, pracovní sešity, kartičky „Hrajeme si“, CD příručky nebo jiné podobné dokumenty, které nepodléhají aktualizaci.
2. U tohoto druhu produktu se jedná zejména o následující druhy zboží:
   i. všechny bezaktualizační, odborné a naučné publikace, které se nedoplňují aktualizacemi;
   ii. pracovní sešity, které se nedoplňují aktualizacemi;
   iii. kartičky „Hrajeme si“;
   iv. CD publikace, příručky nebo CD s jiným publikačním nebo interaktivním obsahem;
   v. ediční řady nekompletní (v daném případě se jedná o ediční řady, jejichž publikační řada ještě nebyla kompletně vydána);
   vi. ediční řady kompletní (v daném případě se jedná o ediční řady, jejichž publikační řada byla již kompletně vydána, tj. byla vydána všechna čísla této ediční řady).

 

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

1. Nakladatelství přijímá Objednávky u jednotlivých druhů zboží následujícími způsoby:
   i. u bezaktualizačních, odborných a naučných publikací je možné učinit Objednávku telefonicky nebo prostřednictvím E-shopu Nakladatelství na webových stránkách www.raabe.cz nebo jiným komunikačním prostředkem na dálku nebo na veletrhu nebo výstavě (mimo obchodní prostory Nakladatelství);
   ii. u edičních řad nekompletních je možné učinit Objednávku prostřednictvím E-shopu Nakladatelství na www.raabe.cz, telefonicky nebo prostřednictvím telemarketingu, na veletrhu nebo výstavě (nebo jinak mimo obchodní prostory Nakladatelství). U ediční řady nekompletní je možné dodání celé ediční řady, přičemž čísla ediční řady, která mají být teprve v budoucnu vydávána vydavatelem, budou odběrateli Nakladatelstvím postupně dodávána tak, jak budou tyto ediční řady vydávány;
   iii. u edičních řad kompletních je možné učinit Objednávku prostřednictvím E-shopu Nakladatelství na www.raabe.cz, telefonicky nebo prostřednictvím telemarketingu, nebo objednáním mimo obchodní prostory Nakladatelství (například na veletrhu nebo výstavě);
   iv. u všech ostatních druhů zboží je možné učinit Objednávku prostřednictvím E-shopu Nakladatelství na www.raabe.cz, nebo telefonicky, přímo na veletrhu nebo výstavě (mimo obchodní prostory Nakladatelství).
2. Nakladatelství si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli Objednávku, která není učiněna výše uvedeným způsobem.

 

IV. OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. V případě použití komunikačního prostředku na dálku dochází k uzavření kupní smlouvy na dodávku publikace bez aktualizačního servisu u všech odběratelů shodně momentem odeslání Objednávky na publikaci bez aktualizačního servisu prostřednictvím E-shopu Nakladatelství, nebo objednáním publikace bez aktualizačního servisu prostřednictvím telefonu nebo telemarketingu. V případě, že jde o Spotřebitele, Nakladatelství potvrdí přijetí Objednávky (uzavření smlouvy) na e-mailovou adresu, kterou Spotřebitel uvedl při objednání zboží.
2. V případě uzavření smlouvy na veletrhu nebo výstavě (nebo jinak mimo obchodní prostory Nakladatelství) se v případě kupujícího Spotřebitele použijí ustanovení Občanského zákoníku o kupní smlouvě a o uzavírání smluv mimo obchodní prostory a v případě odběratele, který není Spotřebitelem, se použijí ustanovení Občanského zákoníku o kupní smlouvě.

 

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. U jednotlivých druhů publikací bez aktualizačního servisu platí následující podmínky dodání:
   i. u bezaktualizačních, odborných a naučných publikací se dodání zboží uskuteční tak, že zboží je dodáno prostřednictvím České pošty na adresu, kterou odběratel uvede v rámci jednotlivé Objednávky. Zároveň s dodáním zboží obdrží odběratel fakturu za předmětné dodané zboží, kterou je povinen uhradit dle ustanovení těchto SOP. Zboží je možné objednat kusově;
   ii. u edičních řad nekompletních se po objednání ediční řady zašle odběrateli zálohová faktura na předplatné za objednanou ediční řadu. Po zaplacení zálohové faktury zašle Nakladatelství odběrateli řádnou fakturu, kterou se záloha zaúčtuje. Po zaslání řádné faktury zašle Nakladatelství odběrateli tituly publikací, které již vyšly, a to najednou. Zaplacením zálohové faktury se odběratel stává odběratelem ediční řady. Zasílání zboží se děje prostřednictvím zasílatele nebo prostřednictvím pošty. Nakladatelství si výslovně vyhrazuje právo vybrat a určit způsob dodání zboží;
   iii. u edičních řad kompletních se v případě, že si odběratel objedná celou ediční řadu, zašle odběrateli objednaná ediční řada se zálohovou fakturou na úhradu kompletní ediční řady i se zbožím. Po zaplacení zálohové faktury zašle Nakladatelství odběrateli řádnou fakturu, kterou se záloha zaúčtuje;
2. V případě, že se jedná o odběratele, který není Spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na věci z Nakladatelství na odběratele momentem odevzdání zboží poštovní přepravě.
3. V případě, že se jedná o odběratele, který je Spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na věci z Nakladatelství na odběratele momentem převzetí zboží Spotřebitelem.
4. V každém případě přechází vlastnické právo ke zboží z Nakladatelství na odběratele až úplným zaplacením kupní ceny.

 

VI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ODBORNÝCH EDIČNÍCH ŘAD PRO LÉKAŘE

1. Toto zvláštní ustanovení platí pro vztah při dodávání odborných lékařských publikací mezi:
   i. Nakladatelstvím a lékařem jako osobou samostatně výdělečně činnou při výkonu jeho výdělečné činnosti;
   ii. Nakladatelstvím a právnickou osobu, která je zdravotnickým zařízením;
   iii. Nakladatelstvím a jakýmkoli sdružením nebo organizací, která se zabývá poskytováním lékařské a zdravotnické péče (dále pro účely tohoto ustanovení jen „Lékař“).
2. Způsob objednávání, dodávání a placení kompletní a nekompletní publikace se vztahuje i na kompletní a nekompletní ediční řady lékařských publikací, které Nakladatelství dodává Lékařům.
3. Lékař může odstoupit od smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu do 14 dnů od obdržení první publikace při nekompletních edičních řadách a celé publikace při dodání kompletní publikace. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být adresováno na sídlo společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3.
4. V případě, že Lékař odstoupí od smlouvy, je povinen všechna dodaná čísla publikace vrátit Nakladatelství v nezměněném a nepoškozeném stavu.
5. Nakladatelství vrátí Lékaři zaplacenou cenu za ediční řadu až momentem, kdy Nakladatelství obdrží všechna čísla ediční řady v nezměněném a nepoškozeném stavu, navrácená od Lékaře. Nakladatelství vrátí Lékaři zaplacenou cenu za dodané ediční řady do 30 dnů od obdržení všech čísel objednané publikace.
6. V případě, že po odstoupení Lékař vrátí Nakladatelství publikaci v poškozeném, znečištěném nebo změněném stavu, je Nakladatelství oprávněno všechny složky poškozené nebo změněné publikace Lékaři vrátit, přičemž v takovém případě má Nakladatelství výslovné právo si ponechat zaplacenou cenu za ediční řadu. Takto znovu zaslané ediční řady a ponechání si zaplacené ceny se budou považovat za uzavřenou kupní smlouvou mezi Nakladatelstvím a Lékařem. Od takovéto smlouvy nebude možné do 14 dnů od doručení ediční řady odstoupit.

 

VII. USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY U KUPUJÍCÍHO SPOTŘEBITELE

1. V případě, že je odběratel spotřebitelem, řídí se odstoupení od smlouvy VOP pro spotřebitele. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení, který je součástí vzorového poučení nacházejícího se ZDE.

 

VIII. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOB JEJÍ PLATBY

1. Jakékoli faktury, ať už zálohové nebo řádné, mají splatnost do 14 dnů od doručení faktury odběrateli. Platba se uskutečňuje bezhotovostním převodem na účet Nakladatelství, který je uveden v rámci faktury.
2. Cena za zboží je uvedena včetně DPH, všech poplatků a bez nákladů na poštovné a balné. K ceně za zboží bude vždy připočtena cena za balné včetně DPH, které se nachází ve VOP. Poštovné je stanoveno dle platného tarifu České pošty, který se nachází na stránkách www.ceskaposta.cz, navýšeného o DPH za poštovní služby.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto SOP jsou platné od 1. 8. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Nakladatelství si vyhrazuje právo změnit tyto SOP bez předchozího upozornění, tato změna se projeví aktualizací data účinnosti VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění SOP.
2. Odběratel uskutečněním Objednávky vůči Nakladatelství plně akceptuje ustanovení těchto SOP a příslušných VOP.

zpět na úvodní tabulku

 

Speciální obchodní podmínky pracovního sešitu KuliFerda společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

(dále jen „SOP“)

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
IČ: 61056456
Sídlo společnosti: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Bankovní spojení: 1207584001/2700, tel: 601 543 150
E-mail: raabe@raabe.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43948
(dále jen „Nakladatelství“)

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Toto jsou SOP Nakladatelství týkající se obchodování a prodeje pracovního sešitu zvaného „KuliFerda“.
2. Tyto SOP jsou platné pro všechny obchody, které Nakladatelství uskutečňuje v E-shopu, který společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.raabe.cz (dále jen „E-shop“), nebo prostřednictvím telemarketingu nebo jiného prostředku komunikace na dálku, a které se týkají pracovního sešitu KuliFerda. Tyto SOP platí rovněž pro jakékoli jiné elektronické objednání tohoto zboží a pro prodej zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství (např. na veletrzích nebo výstavách).
3. Tyto SOP platí jak pro prodej Podnikatelům, tak pro prodej Spotřebitelům. Kde tyto SOP používají pojem odběratel, je tím míněn jak podnikatel, tak spotřebitel.
4. To, co tyto SOP neupravují, se řídí příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami Nakladatelství pro Spotřebitele/Podnikatele (dále jen „VOP“), které se týkají internetového, elektronického, telemarketingového prodeje a prodeje zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství. SOP upravují pouze dílčí otázky a je vždy nezbytné se seznámit i s VOP Nakladatelství. Uzavřením smlouvy odběratel výslovně prohlašuje, že se seznámil jak se SOP, tak s VOP Nakladatelství.
5. Pojmy užité v textu těchto SOP s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, jako ve VOP.

 

II. IDENTIFIKACE ZBOŽÍ

1. Předplatné pracovního sešitu KuliFerda sestává z 5 čísel vztahujících se k jednomu školnímu roku. Po zakoupení nejméně 10 předplatných je zákazník automaticky zařazen do databáze zákazníků. V případě, že nebude chtít zakoupit předplatné pro příští školní rok, je třeba o tom písemně informovat Nakladatelství nejpozději 6 týdnů před koncem aktuálního školního roku, pro který má předplatné zakoupeno, tj. do 15. května.

 

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

1. U pracovních sešitů KuliFerda je možné učinit Objednávku telefonicky nebo prostřednictvím E-shopu společnosti na webových stránkách společnosti www.raabe.cz nebo jiným komunikačním prostředkem na dálku, resp. mimo obchodní prostory Nakladatelství. U tohoto druhu zboží je nutné k tomu, aby byla Objednávka platná, objednat předplatné na minimální množství, a to 10 kusů předplatných po pěti číslech sešitů KuliFerda (tj. dohromady minimálně 50 ks zboží), dodávaných v rámci 1 dodávky zboží ročně. Nakladatelství si vyhrazuje právo neakceptovat Objednávku v případě, že tato Objednávka bude na nižší množství než tento počet. Nakladatelství není povinno o neakceptování Objednávky informovat odběratele.
2. Pracovní sešit KuliFerda nevychází o letních školních prázdninách (tj. v červenci a srpnu).

 

IV. OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. V případě použití komunikačního prostředku na dálku je u všech odběratelů kupní smlouva na dodávku pracovního sešitu KuliFerda uzavřena momentem odeslání Objednávky na pracovní sešit KuliFerda prostřednictvím E-shopu Nakladatelství, nebo objednáním pracovního sešitu KuliFerda prostřednictvím telefonu. V případě, že je odběratel Spotřebitelem, Nakladatelství potvrdí Objednávku (uzavření smlouvy) na e-mailovou adresu, kterou odběratel jako Spotřebitel uvedl při objednání zboží.
2. V případě uzavření smlouvy na veletrhu nebo výstavě (nebo jinak mimo obchodní prostory Nakladatelství) se v případě kupujícího Spotřebitele použijí ustanovení Občanského zákoníku o kupní smlouvě a o uzavírání smluv mimo obchodní prostory a v případě odběratele, který není Spotřebitelem, se použijí ustanovení Občanského zákoníku o kupní smlouvě.

 

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Po objednání pracovního sešitu zašle Nakladatelství odběrateli zálohovou fakturu na předplatné za objednaný počet (resp. objednané období). Po zaplacení zálohové faktury zašle Nakladatelství odběrateli řádnou fakturu, kterou se záloha zaúčtuje. Poté zašle Nakladatelství odběrateli zásilku objednaných sešitů. Zaplacením zálohové faktury se odběratel stává odběratelem předplatného. Zasílání zboží se děje prostřednictvím zasílatele nebo prostřednictvím pošty. Nakladatelství si výslovně vyhrazuje právo vybrat a určit způsob dodání zboží.
2. V případě, že se jedná o odběratele, který není Spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na věci z Nakladatelství na odběratele momentem odevzdání zboží poštovní přepravě.
3. V případě, že se jedná o odběratele, který je Spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na věci z Nakladatelství na odběratele momentem převzetí zboží Spotřebitelem.
4. V každém případě přechází vlastnické právo ke zboží z Nakladatelství na odběratele až úplným zaplacením kupní ceny.

 

VI. USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY U KUPUJÍCÍHO SPOTŘEBITELE

1. V případě, že je odběratel Spotřebitelem, řídí se odstoupení od smlouvy VOP pro Spotřebitele. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení, který je součástí vzorového poučení nacházejícího se ZDE.

 

VII. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOB JEJÍ PLATBY

1. Jakékoli faktury, ať už zálohové nebo řádné, mají splatnost do 14 dnů od doručení faktury odběrateli. Platba se uskutečňuje bezhotovostním převodem na účet Nakladatelství, který je uveden v rámci faktury.
2. Cena za zboží je uvedena včetně DPH. V ceně za zboží je již započítáno poštovné i balné.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto SOP jsou platné od 1. 8. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Nakladatelství si vyhrazuje právo změnit tyto SOP bez předchozího upozornění, tato změna se projeví aktualizací data účinnosti VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění SOP.
2. Odběratel uskutečněním Objednávky vůči Nakladatelství plně akceptuje ustanovení těchto SOP a příslušných VOP.

zpět na úvodní tabulku

 

Speciální obchodní podmínky pro projekt Dobrá škola/Dobrá školka společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

(dále jen „SOP“)

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
IČ: 61056456
Sídlo společnosti: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Bankovní spojení: 1207584001/2700, tel: 601 543 150
E-mail: raabe@raabe.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43948
(dále jen „Nakladatelství“)

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Toto jsou SOP Nakladatelství týkající se projektu Dobrá škola/Dobrá školka.
2. Tyto SOP jsou platné pro všechny obchody, které Nakladatelství uskutečňuje v E-shopu, který společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.raabe.cz (dále jen „E-shop“) nebo prostřednictvím telemarketingu nebo jiného prostředku komunikace na dálku, a které se týkají projektu Dobrá škola/Dobrá školka. Tyto SOP platí rovněž pro jakékoli jiné elektronické objednání tohoto zboží a pro prodej zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství (např. na veletrzích nebo výstavách).
3. Tyto SOP platí jak pro prodej Podnikatelům, tak pro prodej Spotřebitelům. Kde tyto SOP používají pojem odběratel, je tím míněn jak podnikatel, tak spotřebitel.
4. To, co tyto SOP neupravují, se řídí příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami Nakladatelství pro Spotřebitele/Podnikatele (dále jen „VOP“), které se týkají internetového, elektronického, telemarketingového prodeje a prodeje zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství. SOP upravují pouze dílčí otázky a je vždy nezbytné se seznámit i s VOP Nakladatelství. Uzavřením smlouvy odběratel výslovně prohlašuje, že se seznámil jak se SOP, tak s VOP Nakladatelství.
5. Pojmy užité v textu těchto SOP s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, jako ve VOP.

 

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

1. Odesláním Objednávky (písemně, e-mailem, objednáním na www.raabe.cz, uskutečněním telefonicky), resp. objednáním zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství dochází k uzavření kupní smlouvy a odběratel se zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení fakturované částky a stvrzuje, že akceptuje tyto SOP a VOP vyhlášené Nakladatelstvím.
2. Možnosti Objednávky:
Odběratel si volí z následujících možností:
   i. Objednávka publikace z jakékoliv ediční řady,
   ii. Objednávka kompletní ediční řady.
3. Ceny jsou uvedeny včetně DPH bez poštovného a balného.
4. K ceně za zboží bude vždy připočtena cena za balné včetně DPH, které se nachází ve VOP. Poštovné je stanoveno dle platného tarifu České pošty, který se nachází na stránkách www.ceskaposta.cz, navýšeného o DPH za poštovní služby.
5. Do 10 pracovních dnů po obdržení a zpracování závazné Objednávky odběratel obdrží zásilku spolu se zbožím a s fakturou daňovým dokladem (ve výjimečných případech může být dodací lhůta prodloužena). Splatnost daňového dokladu je 14 dnů. Zásilka je zaslána prostřednictvím České pošty, ale je možné se domluvit na jiném způsobu dopravy.
6. Otázka odstoupení od smlouvy je upravena VOP. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení, který je součástí vzorového poučení nacházejícího se ZDE.

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto SOP jsou platné od 1. 8. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Nakladatelství si vyhrazuje právo změnit tyto SOP bez předchozího upozornění, tato změna se projeví aktualizací data účinnosti VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění SOP.
2. Odběratel uskutečněním Objednávky vůči Nakladatelství plně akceptuje ustanovení těchto SOP a příslušných VOP.

zpět na úvodní tabulku

 

Speciální obchodní podmínky pro pořádání konferencí a seminářů společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

(dále jen „SOP“)

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
IČ: 61056456
Sídlo společnosti: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Bankovní spojení: 1207584001/2700, tel: 601 543 150
E-mail: raabe@raabe.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43948
(dále jen „Nakladatelství“)

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Toto jsou SOP Nakladatelství týkající se seminářů a konferencí.
2. Tyto SOP jsou platné pro všechny obchody, které Nakladatelství uskutečňuje v E-shopu, který společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.raabe.cz (dále jen „E-shop“), nebo prostřednictvím telemarketingu nebo jiného prostředku komunikace na dálku a které se týkají konferencí a seminářů.
3. Tyto SOP platí jak pro prodej Podnikatelům, tak pro prodej Spotřebitelům. Kde tyto SOP používají pojem odběratel, je tím míněn jak podnikatel, tak spotřebitel.
4. To, co tyto SOP neupravují, se řídí příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami Nakladatelství pro Spotřebitele/Podnikatele (dále jen „VOP“), které se týkají internetového, elektronického, telemarketingového prodeje a prodeje zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství. SOP upravují pouze dílčí otázky a je vždy nezbytné se seznámit i s VOP Nakladatelství. Uzavřením smlouvy odběratel výslovně prohlašuje, že se seznámil jak se SOP, tak s VOP Nakladatelství.
5. Pojmy užité v textu těchto SOP s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, jako ve VOP.

 

II. POŘÁDÁNÍ KONFERENCÍ A ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

1. Nakladatelství organizuje a pořádá konference a odborné semináře, které je možné nalézt na stránkách E-shopu Nakladatelství na www.raabe.cz.
2. Komplexní informace o předmětné odborné konferenci a semináři nalezne odběratel kliknutím na předmětný odborný seminář nebo konferenci v seznamu nacházejícím se v E-shopu Nakladatelství.

 

III. PŘIHLÁŠENÍ SE NA KONFERENCI NEBO ODBORNÝ SEMINÁŘ

1. Přihlášku na konferenci nebo odborný seminář je možné učinit prostřednictvím E-shopu Nakladatelství na www.raabe.cz, telefonicky nebo e-mailem, resp. jiným komunikačním prostředkem na dálku. Přihlášku na konferenci nebo odborný seminář je možné učinit i na veletrhu, výstavě (mimo obchodní prostory Nakladatelství).
2. Po přihlášení se na konferenci nebo odborný seminář zašle Nakladatelství odběrateli na adresu nebo e-mailovou adresu, kterou odběratel uvedl, potvrzení o přihlášení se zálohovou fakturou.
3. Potvrzení o přihlášení obsahuje pozvánku na konferenci nebo seminář s programem a přesnými instrukcemi účasti na konferenci nebo semináři.
4. Podmínkou účasti na konferenci nebo semináři je úplné zaplacení zálohové faktury. Platbu je nutné uskutečnit pod variabilním symbolem, který je uveden na zálohové faktuře. Nakladatelství je oprávněno kontrolovat úplné zaplacení zálohové faktury ze strany odběratele při vstupu na předmětnou konferenci nebo seminář. Odběratel prokazuje platbu výpisem z bankovního účtu nebo příjmovým pokladním dokladem. Nakladatelství si vyhrazuje právo odmítnout odběrateli vstup na seminář nebo konferenci, pokud se tento jednoznačně neprokáže dokladem o zaplacení.
5. Nakladatelství zařazuje odběratele do semináře podle pořadí, ve kterém se na příslušný seminář nebo konferenci přihlásí.
6. Uzávěrka přihlášek na konference nebo odborné semináře je 7 kalendářních dní před konáním příslušené konference nebo semináře. Rozhodným datem v tomto případě je datum doručení přihlášky Nakladatelství. Nakladatelství si výslovně vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli přihlášku, která bude Nakladatelství doručena po tomto datu.
7. Cena konference nebo semináře zahrnuje položky uvedené v potvrzení objednávky (např. občerstvení v průběhu konference, semináře, materiály potřebné ke konferenci, semináři, atd.). Nakladatelství si výslovně vyhrazuje právo tyto položky jednostranným oznámením odběrateli měnit.

 

IV. VÝHRADNÍ PRÁVA NAKLADATELSTVÍ

1. Nakladatelství si výslovně vyhrazuje právo:
   i. úplně zrušit seminář nebo konferenci v případě nedostatečné účasti;
   ii. přesunout seminář nebo konferenci na jiný den, jiné místo;
   iii. jednostranně změnit přednášejícího nebo lektora;
   iv. jednostranně změnit program a obsah konference nebo semináře;
   v. změnit objednanou konferenci nebo seminář za náhradní konferenci nebo seminář;
a to do 3 dnů před dnem konání konference nebo semináře. Nakladatelství v takovémto případě oznámí tuto změnu odběrateli na e-mailovou adresu, kterou odběratel uvedl v Objednávce, nebo písemně na adresu, kterou odběratel uvedl na Objednávce, nebo telefonicky na telefonní číslo uvedeno tamtéž.
2. Ve výše uvedených případech se změněné nebo náhradní plnění nepovažuje za vadné plnění a nezakládá právo odběratele na slevu z ceny konference nebo semináře nebo na vrácení ceny konference nebo semináře.
3. V případě výše uvedených změn neodpovídá Nakladatelství za jakékoli výlohy, náklady nebo víceplatby, které výše uvedenou změnou odběrateli vzniknou. Odběratel toto výslovně uzavřením smlouvy s Nakladatelstvím bere na vědomí.
4. Jakékoli pořizování zvukových nebo obrazových záznamů na konferenci ze strany odběratele je výslovně zakázáno. Nakladatelství si výslovně vyhrazuje právo v případě, že odběratel bude pořizovat na semináři nebo konferenci zvukový nebo obrazový záznam, odběrateli zařízení na konferenci nebo semináři odebrat, vymazat na něm zvukový nebo obrazový záznam z konference a takto očištěné zařízení odběrateli po ukončení daného semináře či konference vrátit.

 

V. STORNO PODMÍNKY PŘI ÚČASTI NA SEMINÁŘI

1. Přihláška na konferenci nebo seminář je závazná. Odběratel může však svoji účast na semináři zrušit, a to písemným podáním, ze kterého bude patrné, že odběratel ruší svoji účast na semináři, a které bude adresované na sídlo společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3.
2. V případě doručení zrušení účasti na semináři nebo konferenci Nakladatelství se účast odběratele na semináři nebo konferenci ruší. Pokud byla Nakladatelství odběratelem zaplacena cena konference nebo semináře, Nakladatelství tuto cenu konference nebo semináře odběrateli vrátí na účet, ze kterého odběratel cenu konference nebo semináře platil. Pokud odběratel platil cenu konference nebo semináře v hotovosti, je se zrušením účasti na konferenci nebo semináři odběratel povinen uvést číslo účtu, na který mu má být vyplacena cena konference nebo semináře. Nakladatelství nemá povinnost odběrateli vrátit takto zaplacenou cenu konference nebo semináře do doby, než odběratel Nakladatelství sdělí toto číslo účtu.
3. Od vrácené ceny konference nebo semináře se odečte storno poplatek v následující výši:
   i. 100 % z ceny za konferenci, seminář, v případě písemného zrušení uskutečněného v den konference, semináře, anebo po konferenci, semináři.
   ii. 70 % z ceny za konferenci, seminář, v případě písemného zrušení doručeného do 7 dnů před konferencí, seminářem.
   iii. 50 % z ceny za konferenci, seminář, v případě písemného zrušení doručeného do 14 dnů před konferencí, seminářem.
   iv. 10% z ceny za konferenci nebo seminář v případě písemného zrušení více než 14 dnů před konferencí nebo seminářem.

 

VI. USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ UZAVŘENÍ SMLOUVY MIMO OBCHODNÍ PROSTORY NAKLADATELSTVÍ

1. V případě objednání účasti na konferenci nebo semináři mimo obchodní prostory (například na veletrhu nebo výstavě) má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to písemně do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy musí být uplatněno písemnou formou a doručeno na adresu Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení, který je součástí vzorového poučení nacházejícího se ZDE.

 

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ VE VĚCI KONFERENCÍ NEBO SEMINÁŘŮ

1. Vaše otázky, postřehy a připomínky můžete zasílat na naši e-mailovou adresu: raabe@raabe.cz.
Veškeré údaje uvedené na přihlášce účastníka konference, semináře, mohou být použity k marketingovému výzkumu a navázání obchodů pro existující i budoucí produkty, případně služby anebo jiná média ve skupině Raabe a nebudou poskytnuty třetím osobám v souladu s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. 7. 2017. Toto zasílání můžete kdykoliv odmítnout prostřednictvím tzv. opt-outu přímo v zaslaném obchodním sdělení. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit anebo vymazat.
2. Nakladatelství si vyhrazuje právo změnit ceny konferencí, seminářů.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto SOP jsou platné od 1. 8. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Nakladatelství si vyhrazuje právo změnit tyto SOP bez předchozího upozornění, tato změna se projeví aktualizací data účinnosti VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění SOP.
2. Odběratel uskutečněním Objednávky vůči Nakladatelství plně akceptuje ustanovení těchto SOP a příslušných VOP.

zpět na úvodní tabulku

 

Speciální obchodní podmínky pro prodej her a hraček společnosti Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

(dále jen „SOP“)

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
IČ: 61056456
SSídlo společnosti: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Bankovní spojení: 1207584001/2700, tel: 601 543 150
E-mail: raabe@raabe.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 43948
(dále jen „Nakladatelství“)

 

I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

1. Toto jsou SOP Nakladatelství týkající se prodeje her a hraček. U hraček se jedná o hry a hračky, které mají naučný charakter.
2. Tyto SOP jsou platné pro všechny obchody, které Nakladatelství uskutečňuje v E-shopu, který společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.raabe.cz (dále jen „E-shop“), nebo jiným komunikačním prostředkem na dálku, a které se týkají prodeje hraček a her.
3. Tyto SOP platí rovněž pro dodání zboží, které bylo objednané nebo zakoupené mimo obchodní prostory Nakladatelství (např. na veletrzích nebo výstavách).
4. Tyto SOP platí jak pro prodej Podnikatelům, tak pro prodej Spotřebitelům. Kde tyto SOP používají pojem odběratel, je tím míněn jak podnikatel, tak spotřebitel.
5. To, co tyto SOP neupravují, se řídí příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami Nakladatelství pro Spotřebitele/Podnikatele (dále jen „VOP“), které se týkají internetového, elektronického, telemarketingového prodeje a prodeje zboží mimo obchodní prostory Nakladatelství. SOP upravují pouze dílčí otázky a je vždy nezbytné se seznámit i s VOP Nakladatelství. Uzavřením smlouvy odběratel výslovně prohlašuje, že se seznámil jak se SOP, tak s VOP Nakladatelství.
6. Pojmy užité v textu těchto SOP s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, jako ve VOP.

 

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

1. Hračky, které se nacházejí v E-shopu nebo katalogu Nakladatelství, je možné objednat Objednávkou prostřednictvím E-shopu, který se nachází na internetových stránkách www.raabe.cz, e-mailem nebo telefonicky nebo na veletrzích a výstavách (mimo obchodní prostory Nakladatelství).

 

III. OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. V případě použití komunikačních prostředků na dálku je u všech odběratelů kupní smlouva na dodávku hraček uzavřena momentem odeslání Objednávky vůči Nakladatelství. V případě, že je odběratel Spotřebitelem, Nakladatelství potvrdí Objednávku (uzavření smlouvy) na e-mailovou adresu, kterou odběratel jako Spotřebitel uvedl při objednání zboží.
2. V případě uzavření smlouvy na veletrhu nebo výstavě (nebo jinak mimo obchodní prostory Nakladatelství) se v případě kupujícího Spotřebitele použijí ustanovení Občanského zákoníku o kupní smlouvě a o uzavírání smluv mimo obchodní prostory a v případě odběratele, který není Spotřebitelem, se použijí ustanovení Občanského zákoníku o kupní smlouvě.

 

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Nakladatelství zašle po obdržení Objednávky odběrateli zásilku se zbožím spolu s fakturou jako daňovým dokladem.

 

V. USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY U KUPUJÍCÍHO SPOTŘEBITELE

1. V případě, že je odběratel Spotřebitelem, řídí se odstoupení od smlouvy VOP pro Spotřebitele. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení, který je součástí vzorového poučení nacházejícího se ZDE.

 

VI. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOB JEJÍ PLATBY

1. Jakékoli faktury, ať už zálohové nebo řádné, mají splatnost do 14 dnů od doručení faktury odběrateli. Platba se uskutečňuje bezhotovostním převodem na účet Nakladatelství, který je uveden v rámci faktury.
2. Cena za zboží je uvedena včetně DPH, všech poplatků a bez nákladů na poštovné a balné. K ceně za zboží bude vždy připočtena cena za balné včetně DPH, které se nachází ve VOP. Poštovné je stanoveno dle platného tarifu České pošty, který se nachází na stránkách www.ceskaposta.cz, navýšeného o DPH za poštovní služby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto SOP jsou platné od 1. 8. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Nakladatelství si vyhrazuje právo změnit tyto SOP bez předchozího upozornění, tato změna se projeví aktualizací data účinnosti VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění SOP.
2. Odběratel uskutečněním Objednávky vůči Nakladatelství plně akceptuje ustanovení těchto SOP a příslušných VOP.

zpět na úvodní tabulku