Menu
Nákupní košík

Rozvíjíme kritické myšlení žáků | Lektor: Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, Ph.D.


  Webinář ke zhlédnutí.

Název webináře: Rozvíjíme kritické myšlení žáků

Lektor: Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, Ph.D.


 Dvojica materiálov – brožúra PÁTRAME PO REČI INÉHO a pracovné listy MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝVH FIGÚRACH – prinášajú učiteľom a predovšetkým žiakom príležitosť diskutovať, keď hlavným nástrojom na vyjadrenie svojich názorov sa stávajú historické písomné pramene, tzv. učebné figúry.


DOC. PAEDDR. VILIAM KRATOCHVÍL, PHD. vysokoškolský pedagóg na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave Má dlhoročnú prax vo výučbe dejepisu na základnej škole a gymnáziu. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre všeobecných dejín Filozofickej Fakulty UK v Bratislave, kde sa venuje budúcim učiteľom dejepisu. Zaoberá sa didaktikou dejepisu a v jej rámci teoretickými i praktickými problémami tvorby učebníc. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebníc dejepisu pre základne školy a nižší stupeň osemročných gymnázií z rokov 1994 – 2012. Aj preto už dlhšie spolupracuje s Ústavom Georga Eckerta pre medzinárodný výskum učebníc v Braunschweigu v Spolkovej republike Nemecko, kde aj publikoval niektoré svoje štúdie, okrem nich aj v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. Je členom Medzinárodnej spoločnosti pre didaktiku dejepisu (ISHD). Dlhodobo vedie doma i v zahraničí workshopy o modernej výučbe dejepisu, pretože „minulosť je vždy nová“.