Šablony OP VVV

Metodicko-didaktické materiály k podpoře výzev MŠMT z produkce Nakladatelství Raabe

 

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č. j.: MSMT- 28 283/2018) a výzva „Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019“ (Č. j.: MSMT-27426/2018-1) Nové

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Dotace je určena … na zvýšené náklady na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům.

Více na webu MŠMT >>

Ministerstvo výzvou „Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019“ podporuje vzdělávání dětí a žáků-cizinců, a tím přispívá k jejich snazší integraci do české společnosti. Podporovány jsou projekty zaměřené zejména na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, na integrační mimoškolní vzdělávací aktivity, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců a na podporu spolupráce rodiny a školy. Výzva není určena na přímou výuku českého jazyka v základních a mateřských školách.

Dotaci lze žádat na některou z uvedených tematických oblastí, které se mohou vzájemně prolínat: tvorba vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím potřebám dětí a žáků-cizinců, tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky, zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské, zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců, podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců.

Více na webu MŠMT >>

 

 

Výzva: 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II

 

Aktivity pro mateřské školy

 

Aktivity pro základní školy, školní družiny a kluby, střediska volného času

 

Aktivity pro základní umělecké školy

 

Výzva: 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

 

Aktivita č. 5: Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka

 

Anglický jazyk

  

DOPORUČUJEME: Převyprávěné příběhy v cizím jazyce (členěno podle úrovně znalosti jazyka) nabízí Raabe na Slovensku.

 

Aktivita č. 6: Kompetence pro demokratickou kulturu

 

 

Výzva: 02_17_044 Šablony pro SVČ (střediska volného času)

 

 

Výzva: 02_18_046 Implementace místních akčních plánů I

 

Metodicko-didaktické publikace pro pedagogy, asistenty a rodiče zaměřené na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka:

 

Pracovní sešity pro děti a žáky k prodlouženému výkladu nebo doučování:

 

Výzva: 02_16_022 a 02_16_23 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

Aktivity pro mateřské školy

 

Aktivity pro základní školy

 

Opravdu je možné "ze šablon" zakoupit odborné publikace?

Citujeme z webu MŠMT:

"Je na zvážení školy, na co konkrétně využije finanční prostředky při realizaci projektu. Výzva ani Pravidla nenařizují, co lze či nelze z finančních prostředků zakoupit.

Pokud budou výstupy jednotlivých šablon dosaženy v době realizace projektu a schváleny ze strany poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace bez ohledu na to, co za ni bylo skutečně příjemcem dotace pořízeno. Budou-li z dotace pořízeny např. didaktické pomůcky, IT technika, audiovizuální technika, kancelářské vybavení, aj., je to z hlediska rozhodnutí o poskytnutí dotace v pořádku."

Celý článek zde >>

 

MŠMT plánuje v roce 2018 vyhlásit z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 20 výzev na podporu výzkumu a vývoje, vysokého i regionálního školství:

Vaše ocenění

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte284 028 940