Šablony OP VVV

Metodicko-didaktické materiály k podpoře výzev MŠMT z produkce Nakladatelství Raabe

 

Výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) Nové

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Více na webu OP VVV >>

 

Výzva č. 54 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II.

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Více na webu Peníze pro Prahu >>

 

Výzva: 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II

Metodicko-didaktické publikace a pracovní sešity pro pedagogy, kariérové poradce, asistenty a rodiče zaměřené na rozvoj kariérového poradenství a podporu rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost:

Pracovní sešity na podporu rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost:

 

Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva podpoří aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů nebo ucelených programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky, a to prostřednictvím systematické práce zaměřené na rozvoj klíčových pracovních a sociálních dovedností, které zároveň odpovídají i potřebám zaměstnavatelů. Současně budou podpořeni pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním a psychosociální emoční zátěží, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva umožní i rozšíření spektra služeb školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy vedoucích k prevenci institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

Výzva na webu OP VVV >>

  • Aktivita č. 3: Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblastech: prevence a stabilizace problémového chování dětí a žáků, managementu třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí a mezioborovou spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí a péče o vlastní duševní zdraví - metodické publikace pro MŠ, metodické publikace pro ZŠ (1. stupeň, 2. stupeň), pracovní sešity pro MŠ, pracovní sešity pro ZŠ (1. stupeň)

 

Výzva č. 49 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Cílem podporovaných aktivit je naplnění specifického cíle 2 prioritní osy 4 OP PPR: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Naplňování cíle dané výzvy se uskuteční podporou níže uvedených aktivit, které byly převedeny do jednotkových nákladů (jednotek). Závazné vymezení podporovaných aktivit a navazujících jednotek je uvedeno v příloze č. 1 textu výzvy.

Žadatelé Mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy mohou podat v této výzvě pouze jednu žádost o podporu. Žadatelé Hlavní město Praha a Městské části hl. m. Prahy mohou podat více žádostí.  

 Více na webu Peníze pro Prahu >>

  • Aktivita č. 3: Projektová výuka

Předškolní vzdělávání (3.1.1 Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu, 3.1.5 Třídní projekt dopolední jednorázový pro 1 třídu MŠ) - metodické publikace

Základní a střední vzdělávání (3.1.1 Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu, 3.1.2 Třídní projekt dopolední/odpolední, jednorázový pro 1 třídu, 3.1.3 Mezitřídní projekt dopolední/odpolední, jednorázový pro max. 4 třídy, 3.1.4 Půlroční (kontinuální) projekt pro 1 třídu3) - metodické publikace

 

Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) Konkrétně budou moci příjemci peníze využít například na zajištění personální podpory ve školách prostřednictvím nově zřízených pracovních pozic – speciálních či sociálních pedagogů, školních psychologů a také kariérových poradců. Dále na realizaci studijních stáží v zemích EU nebo na podporu vzdělávání všech zapojených cílových skupin v oblasti společného vzdělávání.

Podpora bude směřovat i do předškolního vzdělávání, a to zejména na financování aktivit, které mají usnadnit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí do mateřských škol a zároveň dětem i rodičům pomoci v adaptačním období po nástupu dětí do mateřské školy. Nově si žadatelé budou moci ze seznamu povinně volitelných aktivit vybrat tzv. aktivitu Spolupráce ZŠ a MŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání.

V prevenci školní neúspěšnosti má tato výzva pomoci například prostřednictvím doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, včetně doučování vrstevnického. Podpořen může být i průvodce pro žáky, tzv. starší kamarád.

Více na webu OP VVV >>

 

Výzvy č. 02_18_065 a 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Více na webu OP VVV >>

 

Nové! Řídicí orgán OP VVV zveřejnil ve výzvě č. 02_18_65 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II videotutoriál k pravidlům pro zadávání veřejných zakázek v rámci realizace zjednodušených projektů (šablon). Videotutoriál je umístěn přímo u výzev v části Základní informace u výzvy č. 02_18_65 ZDE a u výzvy č. 02_18_66 ZDE

 

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č. j.: MSMT- 28 283/2018) a výzva „Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019“ (Č. j.: MSMT-27426/2018-1)

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Dotace je určena … na zvýšené náklady na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům.

Více na webu MŠMT >>

Ministerstvo výzvou „Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019“ podporuje vzdělávání dětí a žáků-cizinců, a tím přispívá k jejich snazší integraci do české společnosti. Podporovány jsou projekty zaměřené zejména na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, na integrační mimoškolní vzdělávací aktivity, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců a na podporu spolupráce rodiny a školy. Výzva není určena na přímou výuku českého jazyka v základních a mateřských školách.

Dotaci lze žádat na některou z uvedených tematických oblastí, které se mohou vzájemně prolínat: tvorba vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím potřebám dětí a žáků-cizinců, tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky, zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské, zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců, podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců.

Více na webu MŠMT >>

 

 

Výzva: 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II

 

Aktivity pro mateřské školy

 

Aktivity pro základní školy, školní družiny a kluby, střediska volného času

 

Aktivity pro základní umělecké školy

 

Výzva: 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

 

Aktivita č. 5: Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka

 

Anglický jazyk

  

DOPORUČUJEME: Převyprávěné příběhy v cizím jazyce (členěno podle úrovně znalosti jazyka) nabízí Raabe na Slovensku.

 

Aktivita č. 6: Kompetence pro demokratickou kulturu

 

 

Výzva: 02_17_044 Šablony pro SVČ (střediska volného času)

 

 

Výzva: 02_18_046 Implementace místních akčních plánů I

 

Metodicko-didaktické publikace pro pedagogy, asistenty a rodiče zaměřené na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka:

 

Pracovní sešity pro děti a žáky k prodlouženému výkladu nebo doučování:

 

Výzva: 02_16_022 a 02_16_23 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

Aktivity pro mateřské školy

 

Aktivity pro základní školy

 

Opravdu je možné "ze šablon" zakoupit odborné publikace?

Citujeme z webu MŠMT:

"Je na zvážení školy, na co konkrétně využije finanční prostředky při realizaci projektu. Výzva ani Pravidla nenařizují, co lze či nelze z finančních prostředků zakoupit.

Pokud budou výstupy jednotlivých šablon dosaženy v době realizace projektu a schváleny ze strany poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace bez ohledu na to, co za ni bylo skutečně příjemcem dotace pořízeno. Budou-li z dotace pořízeny např. didaktické pomůcky, IT technika, audiovizuální technika, kancelářské vybavení, aj., je to z hlediska rozhodnutí o poskytnutí dotace v pořádku."

Celý článek zde >>

 

MŠMT plánuje v roce 2018 vyhlásit z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 20 výzev na podporu výzkumu a vývoje, vysokého i regionálního školství:

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150