Menu
Nákupní košík

Balík pro mateřinky

VÝHODNÝ BALÍK osmi vybraných komplexních metodik pro učitelky v mateřské škole ZA SUPER CENU! VIP CENA 1 840Kč (z původní ceny 3192Kč).

VÝHODNÝ BALÍK osmi vybraných komplexních metodiky pro učitelky v mateřské škole ZA SUPER CENU! Vybrané komplexní metodiky přinášejí praktické náměty pro práci s dětmi, podporují rozvoj klíčových kompetencí dětí, nabízejí aktivity a činnosti i metodickou podporu pro učitelky v MŠ. Šetří čas vynaložený na vyhledávání a vymýšlení nových aktivit, námětů na činnosti a hry. 

Původní cena = 3 192 Kč, NOVÁ CENA pouze 1 840 Kč (ušetříte 1 352 Kč :). Cena jedné knihy je v balíku jen 230 Kč.

SOUČÁSTÍ BALÍKU PRO MATEŘINKY JE I NOVINKA LEDNA 2024 - Činnosti k rozvíjení čtenářské gramotnosti v předškolním vzdělávání :)


INFORMACE O JEDNLOTLIVÝCH PUBLIKACÍCH:

1. NOVINKA LEDEN 2024: Publikace Činnosti k rozvíjení čtenářské gramotnosti v předškolním vzdělávání je metodickou příručkou, která se věnuje rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Důraz klade na vyvážený rozvoj všech předčtenářských dovedností včetně porozumění textu i obrázku. Vychází ze současného integrovaného pojetí práce s dětmi předškolního věku v souladu s RVP PV. Pojednává o jednotlivých složkách čtenářské gramotnosti a možnosti jejich rozvoje v období předškolního věku. Publikace nabízí příklady aktivit, her a činností pro rozvíjení jednotlivých složek čtenářské gramotnosti. V první části publikace najde čtenář teoretické zasazení problematiky do současné praxe předškolního vzdělávání. Podrobně jsou tu vysvětleny všechny základní termíny týkající se čtenářské gramotnosti včetně analýzy současného RVP PV. Stěžejní však pro čtenáře nejspíše bude druhá část, kde jsou jednotlivé složky rozpracovány jak z hlediska teorie, tak zejména praxe. Zde autorka ke každé oblasti uvádí mnoho různých praktických příkladů, jak s dětmi pracovat a jakými činnostmi je rozvíjet. Ve třetí části jsou příklady současné kvalitní dětské literatury a čtenář tu najde i tipy na spolupráci mateřské školy a rodiny dítěte.


2. Publikace Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání - OD JARA DO LÉTA se zaměřuje na možnosti využití lidových tradic, významných dní či státních svátků, které se u nás obvykle slaví od jara do léta, a nabízí inspiraci pro pedagogickou práci s dětmi v předškolních zařízeních. Jelikož postihuje svátky a tradice oslavované v druhé polovině školního roku, může se stát východiskem pro tvorbu školních nebo třídních vzdělávacích programů či jen obohatit vzdělávací nabídku mateřské školy. Každé téma (svátek) sestává z uvedení do kulturně-historického kontextu, charakteristiky tohoto období vzhledem k MŠ, nabídky k pedagogickému využití a ze samotných praktických námětů na aktivity související s daným tématem, jimiž jsou činnosti dramatické, hudební a výtvarné. Svátky a tradice: Masopust, Valentýn, Vynášení Smrti a přinášení léta, Velikonoce, Filipojakubská noc, Máje, Den matek, Mezinárodní den dětí

3. Publikace Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání - Od PODZIMU DO ZIMY se zaměřuje na možnosti využití lidových tradic, významných dní či státních svátků, které se u nás obvykle slaví od podzimu do zimy, a nabízí inspiraci pro pedagogickou práci s dětmi v předškolních zařízeních. Jelikož postihuje svátky a tradice oslavované v první polovině školního roku, může se stát východiskem pro tvorbu školních nebo třídních vzdělávacích programů či jen obohatit vzdělávací nabídku mateřské školy. Každé téma (svátek) sestává z uvedení do kulturně-historického kontextu, charakteristiky tohoto období vzhledem k MŠ, nabídky k pedagogickému využití a ze samotných praktických námětů na aktivity související s daným tématem, jimiž jsou činnosti dramatické, hudební a výtvarné. Svátky a tradice: Den české státnosti, Den vzniku samostatného československého státu, Dušičky a Halloween, Svatý Martin, Mikuláš, Advent a Vánoce, Nový rok a Tři králové

4. Publikace Činnosti venku a v přírodě  v předškolním vzdělávání určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí předškolního věku. Motivuje k aktivnímu objevování světa kolem nás, k bádání i k vyprávění, vyzývá ke hře pod širým nebem. Autorky v ní předkládají v praxi ověřené aktivity, klidné i akční, pro dny sluneční i deštivé. Svět je plný příležitostí ke hře, pozorování, práci – využijme je a vyprávějme si o nich. V první, teoretické části se seznámíme s konceptem „třetí učitel“, s informálním vzděláváním, nastíníme pozitiva i rizika pobytu venku, ukážeme příklad bezpečnostních opatření, představíme osvědčené tipy na vybavení a zařízení prostředí maximálně inspirujícího ke spontánním činnostem a doporučíme odzkoušená pravidla. Druhá, podstatně rozsáhlejší část je praktickým nápadníkem krátkodobých a dlouhodobých aktivit, které lze provádět kdekoli a nejsou k nim potřeba žádné složité, nákladné nebo špatně dostupné pomůcky. Vybrány jsou jak herní, tak badatelské aktivity. Při jejich realizaci si děti uvědomují, jak to funguje v přírodě, a učí se respektovat nejen přírodu a její součásti, ale i spolužáky a samy sebe. 

5. Publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání je didaktický materiál pro pedagogy předškolního věku. V teoretické části je představena inovativní koncepce environmentální výchovy. V metodické části jsou vytyčeny obecně platné metodické poznámky a důrazy, zmíněna jsou zde i doporučení pro tvorbu nebo úpravu ŠVP. Praktická část nabízí řadu námětů na drobné aktivity, projekty, vycházky do přírody, naučné stezky a tematické integrované bloky. Pedagogové zde naleznou rozličné nápady a náměty (pokusy, hry, příběhy, nápady k vyrábění aj.) pro vlastní pedagogickou činnost.

6. Publikace Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání je metodickou příručkou, která se věnuje rozvíjení poznávacích (kognitivních) procesů a řeči u dětí předškolního věku. Důraz klade na rozvoj smyslů, jako základu poznávání předškolních dětí, přináší však i mnohé podněty pro rozvoj dalších  oblastí - pozornosti, paměti, fantazie, myšlení a řeči. Publikace nabízí příklady aktivit, her, činností a metodických řad pro rozvíjení jednotlivých poznávacích (kognitivních) procesů dětí. Naleznete zde příklady dvou integrovaných bloků, které propojují jednotlivé kognitivní oblasti (např. smysly, paměť, fantazii…) a současně dětem přibližují krásu české literatury.

7. Publikace Metody a aktivity dramatické výchovy v předškolním vzdělávání prostřednictvím praktických činností dokládá, jak lze s využitím metod dramatické výchovy rozvíjet různé oblasti vývoje dítěte předškolního věku. Jednotlivé části publikace se zaměřují na klasické české pohádky, environmentální tematiku nebo činnosti k rozvoji komunikativních dovedností předškolního dítěte. Právě metody dramatické výchovy jsou jedním z nejlepších způsobů, jak splnit požadavky na současné předškolní vzdělávání, protože se díky nim děti učí na základě svých vlastních prožitků, emocí, smyslového poznávání a přímé činnosti. Toto učení se děje formou hry, která je předškolnímu dítěti nejbližší.

8. Publikace Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání je metodickou příručkou, která se zabývá několika přístupy k realizaci pohybových činností a zejména vhodnými hrami a aktivitami pro rozvíjení těchto dovedností u dětí předškolního věku. První část textu se snaží pomocí příkladů i výkladu osvětlit, jak konkrétními pohybovými činnostmi naplňovat dílčí cíle všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV. Druhá rozsáhlá část se věnuje obsahu pohybových činností vhodných pro předškolní děti a metodice nácviku konkrétních pohybových dovedností. Uvedená kapitola by tedy mohla stát sama o sobě a vztahovat se pouze k pohybovým možnostem dětí. Byla však podřízena členění RVP PV a dílčím cílům oblasti Dítě a jeho tělo, která požadavky na získávání pohybových dovedností a na péči o zdraví formuluje. Další část se obrací k tvorbě školních a třídních vzdělávacích programů a k jejich zhodnocení z hlediska realizace pohybových činností jak v režimu dne, tak i v režimu celé školy, a to ve vztahu k potřebám dětí a pěstování jejich zdraví. V závěru je uveden příklad pohybových činností v tematickém celku jako příklad propojení pohybových a dalších činností v tematickém celku.KOMU JSOU PUBLIKACE URČENY? 

Publikace jsou určeny zejména pedagogům mateřských škol, využijí ji i budoucí pedagogové MŠ středních, vyšších odborných a vysokých škol a všichni, kteří se připravují na práci s dětmi předškolního věku. Inspiraci v ní ale najdou nepochybně i rodiče, prarodiče nebo učitelé prvního stupně ZŠ či další pedagogičtí pracovníci. Vhodná je i pro tvorbu programů pro děti s odkladem povinné školní docházky nebo dětí ze sociálně méně podnětného prostředí.

Parametry
Autoři/Editoři doc.PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v PV, Činnosti se zvířaty v PV, Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání) PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D. Mgr. Hana Nádvorníková (Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání, Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání) Mgr. Petr Valenta, Mgr. Zdeněk Brom, Mgr. Irena Kellerová (Mediální činnosti v předškolním a mladším školním věku) Mgr. Eva Svobodová (Prosociální činnosti pro předškolní vzdělávání) Mgr. Markéta Kubecová, Václava Brettschneiderová, DiS.(Taneční činnosti v předškolním vzdělávání) Mgr. Žaneta Křížová (Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání)
Počet publikací v balíčku 8
Počet stran Celkový počet stran 1533.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam