Menu
Nákupní košík

Balík pro mateřinky

VÝHODNÝ BALÍK deseti vybraných komplexních metodik pro učitelky v mateřské škole ZA SUPER CENU! NOVÁ VIP CENA 1 660Kč (z původní ceny 3990Kč).

VÝHODNÝ BALÍK deseti brožur pro učitelky v mateřské škole ZA SUPER CENU! Vybrané komplexní metodiky přinášejí praktické náměty pro práci s dětmi, podporují rozvoj klíčových kompetencí dětí, nabízejí aktivity a činnosti i metodickou podporu pro učitelky v MŠ. Šetří čas vynaložený na vyhledávání a vymýšlení nových aktivit, námětů na činnosti a hry.


V první části publikace Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání jsou stručně představeny cíle přírodovědného vzdělávání, didaktické zásady a doporučené prostředky. Pozornost je věnována čtyřem oblastem: osvojování si přírodovědného jazyka, podpoře zájmu zkoumat okolní svět, rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a učení hrou a prožitkem. V druhé polovině metodiky jsou zařazeny ověřené aktivity, které přírodovědnou gramotnost rozvíjejí a které učitelkám v mateřských školách poskytnou dostatek inspirace.


Publikace Činnosti k rozvoji řečových dovedností zahrnuje teoretické poznatky o faktorech ovlivňujících osvojení dětské řeči, metody rozvíjení řečových dovedností, nejčastější poruchy dětské řeči a jejich možnou prevenci v mateřské škole. Dále nabízí ucelený přehled oblastí rozvoje dětské řeči a podrobné plány cílené podpory komunikačních schopností se soubory postupně navazujících aktivit, které podporují řečové dovednosti dětí předškolního věku. 


Publikace Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání se zabývá problematikou využití a zapojení vybraných druhů zvířat v předškolním vzdělávání. První část knihy je zaměřena na teorii – terminologii, obecnou charakteristiku interakce se zvířaty a zařazení aktivit v rámci legislativy. V druhé části autorky seznamují čtenáře s praxí, se zkušenostmi a příklady dobré praxe, věnují pozornost kritériím výběru vhodného druhu zvířete a jeho potřebám, popisují konkrétní vzdělávací činnosti a uvádí rady, jak se vyvarovat možných rizik v rámci kontaktu s živými tvory.


Publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání je didaktický materiál pro pedagogy předškolního věku. V teoretické části je představena inovativní koncepce environmentální výchovy. V metodické části jsou vytyčeny obecně platné metodické poznámky a důrazy, zmíněna jsou zde i doporučení pro tvorbu nebo úpravu ŠVP. Praktická část nabízí řadu námětů na drobné aktivity, projekty, vycházky do přírody, naučné stezky a tematické integrované bloky. Pedagogové zde naleznou rozličné nápady a náměty (pokusy, hry, příběhy, nápady k vyrábění aj.) pro vlastní pedagogickou činnost.


Publikace Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání je metodickou příručkou, která se věnuje rozvíjení poznávacích (kognitivních) procesů a řeči u dětí předškolního věku. Důraz klade na rozvoj smyslů, jako základu poznávání předškolních dětí, přináší však i mnohé podněty pro rozvoj dalších  oblastí - pozornosti, paměti, fantazie, myšlení a řeči. Publikace nabízí příklady aktivit, her, činností a metodických řad pro rozvíjení jednotlivých poznávacích (kognitivních) procesů dětí. Naleznete zde příklady dvou integrovaných bloků, které propojují jednotlivé kognitivní oblasti (např. smysly, paměť, fantazii…) a současně dětem přibližují krásu české literatury.


Mediální činnosti v předškolním a mladším školním věku přináší pedagogům mateřských a základních škol vhled do výuky mediální výchovy a problematiky médií. V této publikaci autoři ukazují, jak položit základy mediální gramotnosti a jak vnímat média kriticky a v neposlední řadě poskytnout metodická doporučení, to vše také pedagogům mateřských škol a prvního stupně základní školy.


Publikace Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání je určena zejména učitelkám a vychovatelkám mateřských škol a vychází z aktuálních potřeb školství, ale i celé společnosti, pro kterou je rozvoj vědy a techniky jednou z klíčových oblastí. Dílo vychází ze současných principů předškolního vzdělávání, a to především z principu prožitkového, činnostního a spontánního učení, z aplikace formativního hodnocení a konstruktivistického pojetí učení. Praktická část obsahuje náměty na hry a činnosti, které děti seznamují s principy vědy a techniky. Nabízí metodicky zpracované návrhy na práci s různými materiály, které směřují ke zlepšení manuální zručnosti dětí. 


Publikace Prosociální činnosti pro předškolní vzdělávání hledá cesty k tomu, jak pomoci dětem ke schopnosti prosociálního jednání, jak je učit být lidmi v plnohodnotném slova smyslu. Publikace pojednává o rozvoji prosociálnosti předškolních dětí v prostředí mateřské školy. Je proložena příklady z praxe, hrami a metodickými řadami, na kterých autorky ukazují, jak v předškolní vzdělávání můžeme rozvíjet základy prosociálního cítění a chování v mateřské škole a současně vést dítě k prosociálnosti ve všech činnostech a formách vzdělávání, se kterými se v mateřské škole setkáváme. 


Publikace Taneční činnosti v předškolním vzdělávání přináší ověřené praktické postupy a příklady dobré praxe založené na letitých zkušenostech v tanečním vzdělávání. Zabývá se jak specifickým přístupem k předškolnímu dítěti při tanečních činnostech, tak třeba i výběrem hudby, rekvizit a kostýmů. Je plná námětů na pohybové hry, drobné choreografie a naleznete v ní pro inspiraci mnoho tanečních aktivit. Publikace je určena pedagogům mateřských škol, pedagogům tance, studentům předškolní pedagogiky, studentům pedagogiky tance, pedagogům volného času, vedoucím tanečních a pohybových kroužků dětí ve věku 4–7 let i jejich rodičům.


Publikace Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání obsahuje 70 podrobně zpracovaných výtvarných námětů doplněných o fotografickou dokumentaci dětských prací a výčet 180 dalších inspirativních námětů zařazených ke konkrétním výtvarným řadám a technikám, aby kniha byla pro učitelky mateřských škol skutečně obsáhlým výtvarným nápadníkem i metodickou pomůckou pro práci s dětmi.


Publikace jsou určeny zejména pedagogům mateřských škol, využijí ji i budoucí pedagogové MŠ středních, vyšších odborných a vysokých škol a všichni, kteří se připravují na práci s dětmi předškolního věku. Inspiraci v ní ale najdou nepochybně i rodiče, prarodiče nebo učitelé prvního stupně ZŠ či další pedagogičtí pracovníci. Vhodná je i pro tvorbu programů pro děti s odkladem povinné školní docházky nebo dětí ze sociálně méně podnětného prostředí.


Autoři:

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v PV, Činnosti se zvířaty v PV, Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání) 

Mgr. Marta Kryčová (Činnosti k rozvoji řečových dovedností v PV)

Mgr. Hana Nádvorníková (Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání, Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání)

Mgr. Petr Valenta, Mgr. Zdeněk Brom, Mgr. Irena Kellerová (Mediální činnosti v předškolním a mladším školním věku)

Mgr. Eva Svobodová (Prosociální činnosti pro předškolní vzdělávání)

Mgr. Markéta Kubecová, Václava Brettschneiderová, DiS.(Taneční činnosti v předškolním vzdělávání)

Mgr. Žaneta Křížová (Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání)Parametry
Autoři/Editoři doc.PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v PV, Činnosti se zvířaty v PV, Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání) Mgr. Marta Kryčová (Činnosti k rozvoji řečových dovedností v PV) Mgr. Hana Nádvorníková (Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání, Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání) Mgr. Petr Valenta, Mgr. Zdeněk Brom, Mgr. Irena Kellerová (Mediální činnosti v předškolním a mladším školním věku) Mgr. Eva Svobodová (Prosociální činnosti pro předškolní vzdělávání) Mgr. Markéta Kubecová, Václava Brettschneiderová, DiS.(Taneční činnosti v předškolním vzdělávání) Mgr. Žaneta Křížová (Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání)
Počet publikací v balíčku 10
Počet stran Celkový počet stran 1741.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam