Děti předškolního věku projevují spontánní zájem o vše živé – živočichy, rostliny i houby. Odborníci hovoří o tzv. biofilii (vrozenému kladnému vztahu dětí ke všemu živému). Pokud tento zájem není vhodnými způsoby rozvíjen, zaniká, a někdy se dokonce mění v odpor (tzv. biofobii). Pro potřeby environmentální výchovy, ale i pro mnohé další edukační cíle je vhodné biofilii podporovat. Vedle nápodoby rodičů, učitelky a dalších dospělých osob je základem pozorování. Inspirujte se ukázkami z publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání jejíž autorkou je doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


NAJDI DVA STEJNÉ LISTY

Cíle: Uvědomit si originalitu a jedinečnost všeho živého. Kontakt s přírodninami.

Místo a čas realizace: Zahrada nebo okolí MŠ, podzim.

Pomůcky: Žádné.

Realizace: Necháme děti pobíhat po listnatém lese a hledat dva stejné listy. Po chvilce je zavoláme k sobě a porovnáváme přinesené dvojice listů. Uvědomíme si, že i když jsou z jednoho stromu, nejsou stejné. Liší se velikostí, barvou, různým počtem vykousaných dírek a prasklin atd. Na světě nejsou stejné listy, nejsou zde stejní lidé, stejné děti. Můžeme hledat jen podobnosti, ale každý z nás je jedinečný originál.

Aktivovaná slovní zásoba: Podoba, symetrie, vzor, třídění, porovnání, srovnání, originál, jedinečnost.


PARNÍ STROJ – SÍLY ZDROJ

Cíle: Poznat páru a některé možnosti jejího využívání (další vlastnosti živlu voda).

Místo a čas realizace: Třída, celoročně.

Pomůcky: Vařič, voda, poklice, konvice s píšťalkou, větrník, obrázky parního stroje a parních lokomotiv, parníku, parního automobilu atp.

Realizace: Předvedeme dětem několik pokusů s horkou párou.

  1. Vaříme vodu v hrnci s pokličku, pozorujeme, co dělá poklička (nadskakuje).
  2. Konvice na čaj s píšťalkou – posloucháme a také do proudu z hubičky vložíme ramena větrníku.

Informace pro učitelku: Parní stroj byl vynalezen v 18. století, poháněl parní lokomotivy, parní válce, parní oračky, parní mlátičky, parníky a parní automobily a těžké důlní parní stroje. Proto se tomuto století říká „století páry“. Dnes význam parního stroje upadá, je nahrazen spalovacími motory.

Aktivovaná slovní zásoba: Pára, stroj, motor, pohon, píst, parník, parní lokomotiva, parovod.


PODÍVEJ SE, JAK ROSTU

Cíle: Uvědomit si lineární procesy, sledovat život vybraného jedince od mládí do dospělosti. Učit se dlouhodobému pozorování a vytrvalosti.

Místo a čas realizace: Třída, zahrada nebo okolí MŠ, celoročně, především na jaře.

Pomůcky: Živočichové různých tříd (ptáci, savci, obojživelníci, hmyz atd.), druhů a velikostí, fotoaparát (dospělý fotografuje a dokumentuje).

Realizace: Sledujeme vývoj jedince (resp. postupně jedinců různých tříd) od vajíčka do dospělosti. Zaznamenáváme kresbami či fotografiemi. Vyprávíme si jejich životní příběh (např. životní příběh husy, kočky, skokana, zlatohlávka).

Informace pro učitelku: Do populace patří nejenom dospělí jedinci, ale také jedinci mladí (juvenilní), tedy pulci, nymfy, larvy atd. Ne všechna mláďata vypadají jako dospělí. Pro děti je těžké spojit si mláďata s rodiči.

Aktivovaná slovní zásoba: Vývoj, růst, mládě, dospělý, vajíčko, pulec, nymfa, larva, svlékání atd.


ZRCÁTKOVÁNÍ

Cíle: Uvědomit si pojmy obraz, vzor, symetrie, osa souměrnosti – rozvoj předmatematických dovedností. Učit se trochu jinému pozorování. (Pojmy děti nemusí nutně jmenovat.)

Místo a čas realizace: Třída, zahrada i okolí MŠ, celoročně.

Pomůcky: Zrcátka (nejlépe obdélníkového tvaru) pro každé dítě (popř. i dvě).

Realizace: Rozdáme dětem zrcátka a ukážeme jim, jak je mohou přikládat k přírodninám (listům, květům, ale i hmyzu) tak, aby získaly nejroztodivnější tvary. Aktivitu můžeme opakovat se dvěma zrcátky pro každé dítě.

Informace pro učitelku: Kaleidoskop (krasohled) využívá tří zrcátek a obvykle dvaceti korálků.

Aktivovaná slovní zásoba: Zrcadlo, zrcadlení, obraz, podoba, tvar.


CO JE TVRDŠÍ?

Cíle: Uvědomit si různé vlastnosti látek. Kontakt s přírodninami. Učit se experimentovat.

Místo a čas realizace: Zahrada i třída, celoročně.

Pomůcky: Předměty z různých materiálů (kousky dřeva, kameny apod.).

Realizace: Vyzveme děti, aby si vzaly dva předměty a zjistily, který z nich je tvrdší – tvrdší může rýt do měkčího. Více předmětů můžeme seřadit do řady podle tvrdosti. Informace pro učitelku: Tato metoda měření tvrdosti je již zastaralá, dnes se používají přenosné digitální tvrdoměry, které ale nejsou tak názorné.

Aktivovaná slovní zásoba: Tvrdost, rytí.


HRÁTKY S MAGNETY

Cíle: Seznámit se s magnety, magnetismem, přitažlivostí. Učit se experimentovat.

Místo a čas realizace: Třída.

Pomůcky: Magnety různých tvarů a velikostí (nejméně jeden na dítě, raději více), množství předmětů, popř. fotoaparát pro učitelku.

Realizace: Děti realizují jednoduchý experiment. Na papír vkládají jednotlivé drobné předměty, kolem nich vytvoří tabulku (nemusí psát název předmětu, předmět v tabulce leží). Do první kolonky zapíší plus nebo minus podle toho, zda si myslí, že magnet předmět bude nebo nebude přitahovat (odhad). Do druhé kolonky zapíší výsledek, tedy zda magnet předmět přitahoval nebo ne (výsledek). Učitelka aktivitu dokumentuje. Zkoumáním této poměrně jednoduché záležitosti učíme děti základům vědecké práce.

Varianta (pro mladší nebo méně soustředěné děti): Odhady děláme hromadně, zapisuje je učitelka podle převládajícího názoru (většiny).

Informace pro učitelku: Předškolním dětem se většinou odhady moc dařit nebudou. Povzbuzujeme je.

Aktivovaná slovní zásoba: Magnet, magnetismus, přitažlivost, přitahovat, kov, nekov.


Ukázka pochází z publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání jejíž autorkou je doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.