Nakladatelství RAABE spolupracuje s významnými odborníky, specialisty a pedagogy z praxe z celé České republiky již 17 let. Je nám ctí, že vám můžeme představit široký tým autorů a ilustrátorů, kteří se podílejí na publikacích edice KuliFerda a jeho svět. 


 

Autoři

Mgr. Hana Nádvorníková

Na PedF UK v Praze vystudovala učitelství pro mateřské školy. Osmnáct let pracovala jako učitelka a ředitelka mateřské školy, tři roky byla inspektorkou České školní inspekce pro oblast předškolního vzdělávání.
V současné době působí na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, Střední odborné škole pedagogické a Gymnáziu v Praze 6, kde vyučuje metodiku hravých a manipulačních činností, metodiku kognitivních činností a řeči, pedagogické projektování, sociální a školský management. Je vedoucím učitelem odborné praxe všech vzdělávacích oborů školy. V letech 2002–2012 zároveň zastávala pozici vedoucí střediska odborné praxe (Centrum volného času Marie Montessori při VOŠ, SOŠP a G, Praha 6). Je členkou rady Společnosti pro předškolní výchovu.
S Nakladatelství Dr. Josef Raabe rozsáhle spolupracuje již od roku 1997, je editorkou a spoluautorkou koncepce většiny publikací a pracovních sešitů určených pro mateřské školy. Vedle řady metodických příspěvků je autorkou knihy Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání.

– ukázka z kapitoly Vnímání – Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce ke stažení ZDE

Mgr. Ivo Vodička

Vystudoval PF v Ústí nad Labem v oboru český jazyk a literatura a občanská nauka a v současné době učí na Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích. Dlouhodobě se věnuje tvorbě knih a zaměřuje se hlavně na jejich netradiční pojetí, také na experimenty s texty a materiály na pomezí literatury a výtvarného umění, proto píše zejména vlastní autorské knihy a ilustruje je, zúčastnil se mnoha kolektivních i samostatných výstav u nás i v zahraničí. Za svého života prošel jako doprovodný kytarista a zpěvák několika bandy, zejména swingovými, a pro svou potřebu postavil několik elektrických jazzových kytar a ukulelí.

Povolání učitele leváka, otce dvou synů leváků a dlouhodobých výtvarných a literárních aktivit využil v problematice zkoumání leváctví a vstoupil do této oblasti vstřícnou metodou psaní pro leváky, o které vydal knihu Nechte leváky drápat, Portál, 2008. Podílí se na průzkumu zvyklostí žáků ZŠ a SŠ při psaní ve spolupráci s naším předním výrobcem psacích potřeb Centropen, a. s., a dlouhodobě pracuje na rozsáhlé publikaci o životě leváků a o jejich leváctví s pracovním názvem Být levákem / Úvod do sinistrologie. Je lektorem NIDV a dalších vzdělávacích organizací a provozovatel webových stránek www.levactvi.cz, nejrozsáhlejších webových stránek o levácích u nás.

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

Vystudovala psychologii na katedře psychologie FF UK v Praze, kde působí na doktorském studiu. Je zaměstnána v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, v současné době je na mateřské dovolené. Aktivně se zabývá problematikou možností rozvoje kognitivních schopností u předškolních dětí, školní zralostí a oblastí dynamické diagnostiky. S Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe spolupracuje jako autorka koncepce KuliFerdy a jako lektorka odborného vzdělávání DVPP.

Mgr. Jana Pechancová

Mgr. Jana Pechancová

Základ svého pedagogického myšlení jsem získala na Střední pedagogické škole v Litomyšli. Následně jsem vystudovala magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na speciální pedagogiku a posléze ještě psychologii na katedře psychologie FF UK, kde jsem se specializovala na školní a poradenskou psychologii.
Pracovní zkušenosti jsem získala jako asistentka pedagoga v MŠ a ZŠ pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové, jako učitelka mateřské školy v MŠ Kohoutek při ZŠ Hanspaulka a především při svém působení v DYS-centru® Praha, z.ú., kde pracuji na pozici psycholožky s dětmi předškolního a mladšího i staršího školního věku.

Mgr. Martina Kupcová

Martina Kupcová

Vystudovala PedF UK obor předškolní pedagogika se specializaci na tělesnou výchovu. Pracovala jako učitelka mateřské školy především s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Od roku 2003 pracovala ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde se podílela na koncepční a didaktické činnosti v oboru předškolního vzdělávání. Je spoluautorkou RVP PV (2004) a všech dalších doprovodných dokumentů, např. Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. Krátce pracovala na MŠMT jako odborný garant předškolního vzdělávání. V rámci obou organizací se věnovala i lektorské a publikační činnosti. Další její významnou aktivitou bylo, že v rámci projektu Metodika naplňovala cíl připravit pro učitele metodický portál, zde garantovala část pro mateřské školy. V současnosti sbírá zkušenosti v oblasti trhu práce, ale „předškolku“ neopustila.

Mgr. Michaela Gondeková

Mgr. Michaela Gondeková

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Mostě, pedagogickou fakultu obor učitelství pro mateřské školy na UJEP v Ústí nad Labem a obor pedagogika předškolního věku na UK v Praze. Od roku 2004 pracuje jako učitelka mateřské školy. Je zaměstnána jako zástupkyně ředitele v Základní škole a mateřské škole v Liběšicích, v současné době je na rodičovské dovolené a rozšiřuje si kvalifikaci v rámci CŽV při UK v Praze v oboru učitelství pro 1. st. ZŠ. Spolupracovala na tvoření obsahu vybraných modulů na rvp.cz. S dětmi se ráda zaměřuje na hudební a hudebně pohybové činnosti a je trubačkou Honebního společenstva Liběšice-Líčkov. 

 

 

Mgr. Věra Gošová

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze a Pedagogickou fakultu JU v Českých Budějovicích. V současné době působí jako soukromá speciální pedagožka v Berouně, kde pracuje především s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Cenné zkušenosti získala jako učitelka speciální třídy pro SPU na ZŠ J. A. Komenského, kde působila také jako výchovný poradce. Dále se věnovala práci na Metodickém portálu a autorsky vytvořila desítky materiálů z oblasti speciálního vzdělávání.

Bc. Šárka Veselá

Vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně a nyní dokončuje magisterské studium speciální pedagogiky. V současné době pracuje jako speciální pedagog, spolupracuje s klinickým psychologem a neurologem a zaměřuje se na děti předškolního a mladšího školního věku. Zkušenosti získala za 15 let svého působení jako učitelka v MŠ, speciální třídě MŠ a také jako učitelka na 1. stupni ZŠ.

Mgr. Helena Vlčková

Mgr. Helena VlčkováVystudovala obor psychologie a speciální pedagogika na katedře psychologie edukativní a školní na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala v Pedagogicko - psychologické poradně Středočeského kraje v Nymburce, poté v Národním ústavu pro vzdělávání v Praze. Věnuje se zejména diagnostice, reedukaci a vytváření podpůrných programů pro děti v rámci školy. 

Mgr. Jaroslava Budíková

Mgr. Jaroslava BudíkováVystudovala magisterský obor v  Hradci Králové se zaměřením na pedagogiku. Učila na základní i praktické škole. V současnosti působí v pedagogicko - psychologické poradně. Absolvovala četné výcviky v oblasti psychoterapie (SUR, psychosyntéza …). Lektorka RWCT, koordinátorů RVP ŠVP, programu J. Prekopové – Škola lásky v rodině a programu Jdeme společně. Dlouhá léta působila jako  místopředsedkyně v organizaci Dys-centrum Praha. Je lektorkou odborného vzdělávání DVPP např. v NIDV, STEP BY STEP, Nová škola, Člověk v tísni. Spoluautorka knihy - Je vaše dítě připraveno do školy? Individuálně vzdělávací plán.  

Mgr. Lenka Křapková

Mgr. Lenka KřapkováVystudovala magisterský obor speciální pedagogika a specializační studium Edukační muzikoterapie na PedF UK. V současné době působí jako speciální pedagožka v ZŠ Zahrádka a na klinickém pracovišti FN Bulovka, kde pracuje především s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Současně spolupracuje také s klubem Duha Jasmín, při Pedagogicko psychologické poradně Prahy 7 a 8, který se dlouhodobě zaměřuje na práci s dětmi s se znevýhodněnou startovací pozicí – děti s ADHD/ADD, SPU, sociálním znevýhodněním.  Je spoluautorkou interaktivních pomůcek a plakátů „Z předškoláka školákem“.

Mgr. Petra Cemerková Golová

Mgr. Petra Cemerková GolováVystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika na střední pedagogické škole v Přerově a obor učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 

Od roku 1997 pracuje jako učitelka základní školy v Neborech. Nyní je také ředitelkou Základní školy a mateřské školy, Třinec, Míru 247, příspěvkové organizace. Je autorkou článků a digitálních učebních materiálů vydaných na RVP.cz. 

Mgr. Dalibor Dudek

Mgr. Dalibor Dudek

Vystudoval pedagogickou fakultu v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy. Profesi učitele se věnuje více než dvacet let. Je propagátorem inovativních přístupů ve vzdělávání. Působí ve sdružení Abeceda, kde se aktivně zabývá oblastí čtenářské gramotnosti. Je autorem metodiky pro učitele Čtenářská gramotnost a mediální výchova, spoluautorem elektronické učebnice Hraj si, čti a piš – pomůže ti myš a řady dalších odborných a výukových materiálů. Jako spolupracovník Národního institutu pro další vzdělávání se věnuje lektorské, konzultační a publikační činnosti. S Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe dlouhodobě spolupracuje jako autor metodických textů.

Naděžda Kalábová

Naděžda Kalábová

Vystudovala jsem Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově a Střední pedagogickou školu Znojmo. V průběhu dlouholeté praxe jsem absolvovala nejrůznější vzdělávací aktivity se zaměřením na práci s dětmi mladšího školního věku. Profesní zkušenosti jsem získala jako realizátorka projektů, učitelka, vychovatelka, vedoucí zájmových kroužků, lektorka a koordinátorka v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsem autorkou a spoluautorkou několika publikací. S Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe spolupracuji již několik let.

Svatopluk Mareš

Svatopluk MarešOd roku 1990 působí jako učitel 1. a 2. stupně na základní škole. V průběhu pedagogické praxe se mimo jiné podílel na tvorbě školních koncepčních, výukových a evaluačních materiálů. Byl členem koordinačního týmu pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Působil v projektu SKAV zaměřeného na hodnocení žáků. S nakladatelstvím Raabe spolupracuje jako autor a externí editor. Podílí se na projektech zaměřených na metodiku a tvorbu výukových materiálů. Pracuje jako lektor ve vzdělávací agentuře.

Mgr. Stanislava Andršová

Mgr. Stanislava AndršováOd května 2011 působím ve vedení nakladatelství, které se věnuje vydávání odborné literatury pro školství a zdravotnictví.

První oblast – školství – je pro mne důvěrně známá. Vystudovala jsem učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Tomuto poslání jsem se s radostí věnovala téměř jedenáct let. Na 1. stupni jsem vyučovala šest let a téměř pět let jsem pracovala jako zástupkyně ředitelky na ZŠ J. A. Komenského v Praze 6, kde jsem měla možnost vyučovat i na 2. stupni (dějepis a občanskou výchovu). Další zajímavou a inspirující zkušenost s pedagogy jsem měla v týmu Metodického portálu. Cílem mé aktivity Technologie ve vzdělávání bylo vybudovat virtuální komunitu učitelů kolem Metodického portálu. Měla jsem tak možnost potkat mnoho podnětných a obohacujících osobností z řad pedagogů.

Pocházím ze Žatce. Do města chmele se ráda vracím ke své rodině. Svůj volný čas trávím nejraději se svým synem. Rádi společně sportujeme (jezdíme na kole, na lyžích a na in-line bruslích) a chodíme za kulturou (nejraději do kina a do muzeí). Ve svém volnu se také ráda věnuji dalším sportům (chodím na spinning, plavu), četbě knih a velmi ráda sleduji české filmy. Mým životním vzorem je Václav Havel a životním průvodcem Jára Cimrman a jeho citát: „Život je nejlepší školou života.“

Mgr. Renata Nogolová

Mgr. Renata NogolováVystudovala Pedagogickou fakultu Slezské univerzity v Katovicích v Polsku obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a dále český jazyk na Ostravské univerzitě. Třináct let působila jako učitelka na 1. stupni. Získané zkušenosti zúročila při tvorbě autorských materiálů na Metodickém portálu RVP.cz. Rovněž se věnovala lektorské činnosti v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v níž se zaměřovala na aktivizující metody ve výuce. V současné době pracuje jako učitelka v MŠ.

Mgr. Dana Tvrďochová

Mgr. Dana TvrďochováVystudovala psychologii na Filozofické fakultě MU v Brně a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. V součastné době pracuje jako školní psycholožka na základní škole. Zaměřuje se na tvořivost a hru dětí – především předškolního a mladšího školního věku. Při individuální i skupinové práci využívá hojně příběhů, dramatické a výtvarné výchovy. Hledá cesty využití příběhů a tvořivých činností v environmentální výchově. Zabývá se také podporou rodin dětí se speciálními potřebami. Spolupracuje s Mateřským centrem Radost, kde vede tvořivé skupinky dětí a rodičů.

Mgr. Petra Vondrová, Ph.D.

Mgr. Petra Vondrová, Ph.D.Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně, obor český jazyk a výtvarná výchova. Na katedře výtvarné výchovy pokračovala i v doktorském studiu. Působila jako asistent na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty v Hradci Králové, kde se věnovala výuce didaktiky, historii moderního umění a designu. Pracuje s dětmi předškolního i mladšího školního věku, ale působí i  jako středoškolská profesorka českého jazyka a literatury. Věnuje se lektorské činnosti v oblasti výtvarné výchovy a českého jazyka pro různá pedagogická centra v celé republice. Je autorkou mnoha publikací zaměřených na výtvarnou tvorbu s nejmenšími dětmi. Mezi její tituly patří publikace Tvoříme z přírodních materiálů aneb Land art pro děti, Tvoříme z věcí kolem nás aneb Pop-art pro děti, Výtvarné techniky pro děti, Výtvarné inspirace na čtvero ročních dob, Výtvarné hrátky a pohádky apod. Píše a ilustruje i knížky pro děti, například Dobrodružství Týnky a Pavlíka. 

Jan-Michal Mleziva

Jan-Michal MlezivaOd počátku svého pedagogického působení v roce 1991 (převážně v roli učitele německého jazyka) se snažil prosazovat (probojovávat) netradiční formy výuky, a to jak na základní, tak na střední odborné škole a gymnáziu, a vyučování pak „ušít přímo na míru“ přítomným žákům a studentům, přičemž nasbíral řadu hodnotných zkušeností. Od roku 2010 působí na volné noze, aby mohl postupně zpracovat materiály vzešlé z předchozí praxe, které se z větší části zaměřují na rozvíjení jazykových schopností dětí.

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Vystudovala učitelství pro střední školy (čeština–dějepis) a následně magisterský obor psychologie–speciální pedagogika. Na katedře psychologie také dokončila doktorské studium, úspěšně absolvovala výcvik v Gestalt psychoterapii a aktuálně je ve výcviku supervizním. Dlouhodobě se věnuje problematice pedagogicko-psychologického poradenství a primární prevence, a to jak prakticky při práci s rodinami a učiteli, tak teoreticky ve výzkumu a výuce na Pedagogické a Lékařské fakultě UK v Praze. V pedagogicko-psychologické poradně na Praze 6 vede skupiny pro děti školního věku s problematickou adaptací ve škole a jejich rodiče, kde většina dětí trpí ADHD/ADD, SPU či komunikačními potížemi. Zaměřuje se na budování pozitivních vztahů mezi rodinou a školou. Je autorkou celé řady článků a publikací na téma poradenství, vedení dětské skupiny a třídy a primární prevence ve škole. S manželem vychovává tři děti.  

Mgr. Monika Sedláková

Vystudovala magisterský obor učitelství pro 1. stupeň na Západočeské univerzitě v Plzni. V současné době působí jako učitelka na 1. stupni ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze a zároveň dokončuje kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. Je lektorem pracovních sešitů Hravá matematika pro 4. a 5. ročník ZŠ.

Vladimíra Procházková Strculová

Vladimíra Procházková Strculová

Učitelka na Fakultní základní škole profesora Otokara Chlupa v Praze 5. Učí na 1. stupni. Je mezinárodní lektorkou kritického myšlení, lektorem-trenérem a lektorkou činnostního učení. S využitím metod kritického myšlení se věnuje především rozvíjení čtenářské gramotnosti, mimo jiné i v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, a rozvoji finanční gramotnosti. Je spoluautorkou metodické příručky pro výuku finanční gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Snaží se o aktivní zapojení rodičů do práce školy a podporuje spolupráci učitele s rodiči. Jako mentor pomáhá mladším kolegům ve škole a spolupracuje s pedagogickou fakultou, především na výchově budoucích učitelů při dlouhodobých praxích.

Publikační činnost:

Spolupráce s Nakladatelstvím Raabe (Svět průřezových témat na 1. Stupni ZŠ), příspěvky do publikací Nakladatelství Raabe (lekce týkající se čtenářství nebo OSV). Články do Kritických listů (o výuce metodami kritického myšlení), příspěvky dobré praxe pro Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Spoluautorka knihy Rozumíme penězům pro 1. stupeň (AISIS).

Mgr. Helena Brožovská

Mgr. Helena BrožovskáUčitelka na Základní škole Ratibořická v Praze. Učí na 1. stupni. Je lektorkou kritického myšlení a činnostního učení. Pracovala jako kordinátorka pražského Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Je spoluautorkou metodiky Rozvoj spolupráce s mateřskými školami při aplikaci včasné péče, vydané Národním ústavem vzdělávání v rámci projektu ESF OP VK v roce 2012. 

Je absolventkou mnoha vzdělávacích kurzů v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a poznatky z nich využívá ve své praxi.

Mgr. Romana Růžičková

Mgr. Romana RůžičkováVystudovala obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – český jazyk a historie na Filosofické fakultě UK v Praze. Učila na základní škole, působila jako metodik prevence rizikového chování, poté jako didaktik a metodik v rámci projektu ESF Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Prošla mnohými semináři zaměřenými na rovné přístupy ve vzdělávání, prevenci, metody a formy práce se třídou, kritické myšlení atp. V současné době působí jako terapeut a pracovní poradce v Centru ALMA, o. p. s.

PhDr. Jitka Kendíková

PhDr. Jitka KendíkováVystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk – dějepis. V roce 2001 úspěšně složila rigorózní zkoušku z historie. Po ukončení studia pracovala jako učitelka na Základní škole J. Gutha-Jarkovského a na Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze. Na uvedené ZŠ vykonávala od roku 2002 funkci výchovného poradce a od stejného roku působila jako zástupce ředitele na gymnáziu. 1. 4. 2006 se stala ředitelkou obou uvedených škol. Dlouhodobě se zabývá integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami autistického spektra, do běžných škol. Věnuje se také vzdělávání českých žáků, kteří studují nebo studovali v zahraničí, i problematice jejich adaptace na český vzdělávací systém. Na školách, které vede, realizuje ve spolupráci s MHMP nostrifikační zkoušky. Napsala několik statí, v nichž se soustřeďuje na zmiňovaná a mnohá další aktuální témata, vyvíjí lektorskou a přednáškovou činnost, aktivně spolupracuje s MZV, Českými centry, PedF UK a mnoha pobočkami České školy bez hranic a různými odbornými a neziskovými organizacemi.

Ilustrace:

Mgr. Veronika Nádeníčková

Vystudovala obor učitelství psychologie a výtvarné výchovy pro SŠ na ZČU Plzeň. Působí jako pedagožka. S nakladatelstvím RAABE spolupracuje jako ilustrátorka pracovních sešitů KuliFerda a souboru metodických karet Hrajeme si.

Mgr. Ladislava Linajová

Vystudovala učitelství výtvarné výchovy na PF v Ústí nad Labem a jako učitelka působí na budoucí učitelky, mateřinky a sociální pracovníky na Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích, je lektorkou NIDV.  

Ve své výtvarné práci se se nejraději věnuje kreslení obrázků, které od dětství tvořila na přání všech dětí ve svém okolí a kreslí je tak dodnes. Pro dceru tak vznikla sbírka říkadel s obrázky Cinkylinky, kterou s manželem vydala časopisecky, v nakladatelství Raabe ilustrovala sadu pracovních sešitů KuliFerda pro malé leváky.

Milena Križková

Milena Križková

Vystudovale Soukromou mistrovskou školu uměleckého designu v Praze a pracuje jako výtvarník a animátor. V počátcích své animované tvorby působila ve Zlínských ateliérech, poté ve studiu Bratři v triku a následovala další filmová studia. Spolupracovala na mnoha krátkých i celovečerních filmech a pohádkách. Posledním projektem byla spolupráce na novém animovaném rodinném filmu Husiti režiséra Pavla Koutského (v kinech od listopadu 2013). V současné době se věnuje vlastní výtvarné tvorbě. 

Vhrsti

VhrstiProfesionální ilustrátor, spisovatel, autor knih pro děti, komiksový kreslíř a scenárista. Člen předsednictva České unie karikaturistů (ČUK) je řazen k neoficiální nové vlně českého a slovenského komiksu Generace nula. Jeho první autorská kniha Chci být dospělý (Mladá fronta, 2007) získala Cenu učitelů SUK za přínos dětskému čtenářství. Na ni volně navázaly tituly Prázdniny v nebi (2008) a Chci být dospělý (2013). Kromě vlastních projektů ilustruje i učebnice a beletristické knihy dalších autorů, např. edici Kompletní Boříkovy lapálie Vojtěcha Steklače. Český jazyk 1 s Vhrstiho ilustracemi získal prestižní ocenění BESA (The Best European Schoolbook Awards) za druhou nejlepší učebnici v Evropě. Je výtvarníkem Večerníčku Bílá paní na hlídání (Česká televize, 2013). Autorský komiks Hurvínkovy příhody o osudech boskovického skauta Leopolda Färbera publikoval v cenami ověnčené knize Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století (Argo, 2011). Spolupracoval na mnoha dalších zajímavých projektech, jako jsou např. naučné stezky či Muzeum strašidel v Plzni, pravidelně publikuje novinky ze světa komiksu a komiksové recenze, prezentuje se na domácích i mezinárodních společných výstavách, je zastoupen v různých antologiích a sbornících. O jeho aktuální tvorbě se dozvíte na www.vhrsti.cz. 

Mgr. Martina Šimková

Mgr. Martina ŠimkováAbsolvovala bakalářské a navazující magisterské studium oborů pedagogika a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě UK (specializovala se na školní pedagogiku) a bakalářské studium dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK. Pracovala jako lektorka kurzů keramiky pro děti a dospělé všech věkových skupin, jako učitelka v mateřské škole a jako recenzentka Metodického portálu www.rvp.cz. V Nakladatelství Raabe publikovala několik článků s pracovními listy pro předškolní vzdělávání. Ilustrovala knihy Můj památník od křtu k prvnímu svatému přijímání (Ottovo nakladatelství) a Hostie dne (Arboretum). Při mateřské dovolené si rozšiřuje kvalifikaci studiem předškolní a mimoškolní pedagogiky na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze.

Petra Bobalová

Petra BobalováOd dětství ji fascinuje svět barev, pastelek a fantazie. Vystudovala písmomalířství a poté na technické škole obor reprodukční grafik. Byla zaměstnána v grafických studiích jako DTP pracovník a junior kreativec. Z prostředí open space kanceláří odešla tvořit do „svého světa“ a uskutečňuje si tím svůj dávný sen a přání malé holky, kdy říkávala, že až bude velká, tak chce kreslit do knížek. Věnuje se především tvorbě pro děti, a to v širokém spektru – od navrhování dětských kufříků, přes výtvarná zpestření výbavy mateřských školek, ilustrace pohádek, po tvorbu omalovánek, logopedických razítek...

Svět skřítků a tajemství nočních tvorečků ožívá na papíře, plátně, v počítači v podobě kresby, maleb, koláží… Věnuje se taktéž fotografii a individuálnímu studiu psychologie.

Ve svém nitru zůstala dítětem, které touží po pohádkovém světě. Jejími slovy: „Tvořím, tedy jsem.“

Jáchym Nádvorník

Jáchym NádvorníkMladý ilustrátor a grafik. Vystudoval obor grafický design na Sřední průmyslové a umělecké škole v Hodoníně. Ilustruje pro břeclavské grafické studio Synpase5 a s nakladatelstvím RAABE spolupracuje jako ilustrátor na pracovních sešitech KuliFerda.