I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat (a po sněhu umožňujícím řadu aktivit zatím není ani stopy), hýbat se můžeme – uvnitř! Interiéry nabízejí bezpočet možností, jak s dětmi vyvinou fyzickou aktivitu, pobavit je a zároveň rozvíjet. Ukázky v článku pocházejí z publikace Cvičíme s dětmi, která spadá do ediční řady Rozvíjíme dítě v předškolním vzdělávání. Autorkou kapitoly je mgr. Et mgr. Zdeňka Engelthalerová.

Všichni se asi shodneme, že zařazovat vhodné pohybové aktivity do denního režimu dětí je více než vhodné. Při výběru aktivit se samozřejmě řídíme věkem dítěte i jeho dosavadními schopnostmi. Co to ale znamená pro pedagoga v mateřské/základní škole konkrétně? Pedagog by během celého roku měl:

 • Využívat co nejvíce spontánně vzniklých příležitostí k různým typům skoků (např. při pobytu na zahradě – skok z obrubníku do pískoviště, přeskakování větví či louží při pobytu v lese atd.).
 • Umožnit dětem využívat různého náčiní i v průběhu her a volných činností (např. vytvoření a využití jednoduchých balančních ploch, přeskakování tyčí položených na zemi atd.).
 • Organizovat tyto aktivity s ohledem na bezpečnost všech dětí, ale i na potřebu odpočinku, vydýchání atd.
 • Analyzovat pohybové projevy dítěte a vhodně ho motivovat k odpovídajícím činnostem.
 • Využívat pohybových aktivit k rozvoji ostatních složek osobnosti dítěte

 Pro inspiraci Vám přinášíme několik konkrétních her zaměřených na skoky a přeskoky.


Na žížaly se nešlape

Na zemi v herně jsou položené krátké stužky, děti chodí volně po herně a stužky přeskakují.

Obměny:
Každé dítě má svou stužku (žížalu) a tu přeskakuje odrazem z pravé s doskokem na levou a obráceně, nebo snožmo, snožmo vpřed, vzad, bokem vpravo a vlevo, nebo skáče jednonož kolem stužky.

Pozor na:

Je důležité volit varianty poskoků dle pohybové vyspělosti dětí, mladší děti nemají ještě dobře vyvinutou orientační schopnost a nezvládají poskoky vzad.


Do vody z vody

Na zem natáhneme dlouhé lano, děti si stoupnou vedle sebe na jednu stranu (břeh) čelem k lanu. Na druhé straně lana je voda. Vedoucí hry vyvolává „do vody“ nebo „z vody“. Úkolem dětí je na každé zvolání poskočit buď na místě, nebo skočit do vody či vyskočit z vody podle toho, na jaké straně právě stojí.

Obměna:
Děti stojí bokem k lanu a skáčou do vody a z vody bokem.
Děti by měly poskočit na každý vyslovený podnět i za sebou se opakující, např. z vody, z vody, do vody, do vody, do vody…


Klokani

Na píseň Klokani od Zory Jandové děti provádějí rytmizované kombinace poskoků dle vlastní fantazie. Text písničky naleznete zde.

Obměny:
Různé kombinace poskoků, např. dvakrát poskok na pravé + dvakrát poskok na levé + dvakrát snožmo a opakovat; lze provádět ve dvojicích za sebou i proti sobě, paralelně i zrcadlově, v krátkých zástupech a je možné nepřeberné množství skokových variací.

Pozor na:

Různé variace poskoků přidáváme postupně a postupujeme od jednodušších k náročnějším prvkům.


Skákací panák

Děti proskakují určitým způsobem panáka namalovaného na zemi, nebo sestaveného z obručí, či koberečků.


Skákací čtvercová síť

Na zem nakreslíme nebo vyznačíme z nízkých molitanových desek či částí puzzle dvoubarevnou čtvercovou síť. Úkolem dětí je přeskákat z jedné strany čtverce nebo obdélníku na protilehlou stranu jen po jedné barvě odrazem jednonož.

Obměny:

Síť může být vícebarevná a skáčeme např. snožmo nebo jednonož. Pro předškoláky mohou být místo barev v síti čísla a děti síť překonávají dle vzestupného pořadí čísel.

Pozor na…

Čím je v síti barev více, tím je zdolání trati náročnější. Vždy mějme na paměti, že úkol, který dětem zadáváme, musí být proveditelný. Pokud umístím např. číslo 1 na jeden konec sítě a číslo 2 na opačnou stranu, bude tento úkol těžko proveditelný.

Všímejte si z hlediska skoku: 

 • Odvíjí dítě při chůzi, běhu a odrazu chodidlo?
 • Zvládne dítě přeskočit čáru na zemi odrazem obounož?
 • Zvládne přeskočit nízkou překážku odrazem jednonož?
 • Poskakuje na jedné noze?
 • Umí dítě skákat snožmo?
 • Dokáže napojit poskoky plynule na sebe?
 • Zvládne různé kombinace poskoků?


Přeskoky přes švihadlo

Přeskoky přes švihadlo můžeme realizovat buď tak, že děti si švihadlem samy točí, nebo točí někdo jiný, popřípadě švihadlo využíváme jako překážku, nebo můžeme použít dlouhé lano.


Švihadlo

Děti stojí v kruhu, vedoucí hry uprostřed a drží švihadlo za jeden konec, roztáčí švihadlo, druhý konec opisuje kruh po zemi a děti ho přeskakují
Děti si přeloží švihadlo na půl, drží ho za konce v jedné ruce, provádějí vodorovné kruhy těsně nad zemí a švihadlo přeskakují, mohou přeskakovat buď snožmo, nebo přeskokem z jedné nohy na druhou Děti si přeloží švihadlo na půl, drží ho za konce v jedné ruce, provádějí vodorovné kruhy střídavě nad hlavou a těsně nad zemí – přeskakují, mohou přeskakovat buď snožmo, nebo přeskokem z jedné nohy na druhou děti se pohybují chůzí, pomalým během určeným směrem (po kruhu, nebo v před) a přeskakují kroužící švihadlo.


Dlouhé lano

Děti stojí v zástupu, vedoucí hry (mohou být i děti) drží napnuté lano v odpovídající výšce a děti ho přeskakují děti stojí v zástupu, vedoucí hry drží napnuté lano v odpovídající výšce a rozvlní ho, děti přeskakují děti stojí v zástupu, učitelky točí dlouhým lanem (tak aby se lano v horní části oblouku oddalovalo od dětí a ve spodní části oblouku se přibližovalo k dětem), děti poté, co je lano mine a stoupá vzhůru, vybíhají a běží mu „naproti“, když je lano nejvíce u země, děti ho přeskočí a běží dál, zařadí se zpátky do zástupu učitelky točí dlouhým lanem, dítě stojí mezi nimi a lano přeskakuje, děti mohou přeskakovat i ve dvojicích děti stojí v zástupu, nebo více zástupech, učitelky drží napnuté lano nízko nad zemí a jdou proti zástupu, děti v zástupu lano postupně přeskakují.

Efektivní využití času; některé varianty nebo první pokusy je třeba zkoušet při menším počtu dětí ve třídě, nebo při ranních či odpoledních hrách, nebo při pobytu venku, kdy si děti mohou zvolit jinou pohybovou aktivitu a postupně se na stanovišti vystřídat.


Laser Game

Potřebujeme dvě dlouhá lana a čtyři vedoucí hry. Vždy dva a dva vedoucí hry drží napnuté lano proti sobě do kříže. Napnutá lana vymezují hrací plochu. Děti stojí kdekoli na hrací ploše. Vedoucí se proti sobě pohybují vpravo a vlevo, zároveň mohou snižovat a zvyšovat výšku lana. Úkolem dětí je buď lano, které se k nim přibližuje, přeskočit, nebo podlézt (nesmí se ho dotknout), dle toho jak vyhodnotí situaci. Pokud dítě překazí hru, vypadává.

Pozor na…

Vedoucí hry musí přizpůsobit rychlost pohybu lana a jeho výšku pohybovým schopnostem a dovednostem dětí. Popřípadě je dobré hrací plochu vytyčit kužely. Hru je třeba několikrát vyzkoušet. Dobrou variantou je vyzkoušet hru s menším počtem hráčů. Ve chvíli, kdy děti pochopí princip hry, stává se velice oblíbenou a zábavnou.

Všímejte si z hlediska skoku, zda:

 • Umí dítě točit švihadlem?
 • Zkoordinuje při přeskoku švihadla práci rukou a nohou?
 • Přeskočí dítě vyšší překážku?
 • Zvládá rozběh s odrazem?
 • Odhadne dítě optimální místo odrazu?
 • Zvládne kombinovat přeskok s jiným pohybovým prvkem?

A co Vy? Jak často cvičíte s dětmi?


Aktivity pocházejí z publikace Cvičíme s dětmi. Autorkou je Zdeňka Engelthalerová.