Jednotlivá témata odborné konference jsou zaměřena na rozpoznání, pochopení a zvládání větších či menších odlišností jedinců v dětském kolektivu, na jejich rozvoj a minimalizaci těžkostí plynoucích z jejich domnělého či reálného hendikepu. Přednášející se zaměřují na příklady z praxe a na fungující řešení.

 

Program odborné konference

Dopoledne

9:00 – 9:05 – Zahájení

9:05 – 9:45 – Odlišnosti v chování u dítěte v MŠ (Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z.ú.)
Příspěvek se zaměřuje na odlišnosti v chování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole a uvádí praktické příklady, jak mohou pedagogové poznat, že dítě potřebuje speciální péči. Věnuje se spolupráci s rodiči a Školským poradenským zařízením a přináší příklady dobré praxe.

9:45 – 10:30 – Předškolák a jeho svět (Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. – psycholožka, Národní ústav pro autismus, z.ú.)
Příspěvek bude zaměřen na psychosociální vývoj dětí v předškolním věku i na to, jak vnímá předškolák sebe sama a jaký může hodnocení druhými lidmi individualitu dítěte ovlivnit. Příspěvek bude doplněn konkrétními příklady z praxe, bude dán prostor pro diskusi.


Přestávka

 

11:00 – 11:45 – Autismus v mateřské školce (Mgr. Dana Cejpková – spoluzakladatelka integrační mateřské školy při NAUTIS, z.ú.)
Jaké projevy mohou vést k tomu, že u dítěte vzniká podezření na poruchu autistického spektra - odlišnosti ve hře, komunikaci, zájmech, jemné a hrubé motorice a jak je vyhodnotit.
Jak tuto skutečnost sdělit rodičům a jak dále postupovat. Jak s takovými dětmi pracovat.

11:45 - 12:05 – Jak využít moderní technologie v mateřské škole? Aplikace Včelka a její možnosti pro rozvoj dětí v předškolním věku. Praktická ukázka (Michal Zwinger – zakladatel projektu)

12:05 – 12:35 – Rozvoj smyslového vnímání a motorických dovedností u dětí předškolního věku (Mgr. Ivana Vlková - speciální pedagožka se zaměřením na percepčně motorickou připravenost, školní zralost a včasnou diagnostiku nerovnoměrného psychomotorického vývoje u dětí)Příspěvek je věnován přirozenému rozvoji smyslového vnímání a motoriky, který je v některých předškolních zařízeních podceňován. Děti bývají jednostranně zatěžovány v oblasti zrakového vnímání a tolik potřebná koordinace ruky a oka je zatlačena do pozadí. Děti pak nedokáží koncentrovat svoji pozornost a soustředí se jen obtížně na mluvené slovo, které není doprovázeno vizuálním doprovodem.

 

Přestávka na oběd

 

Odpoledne

13:30 - 14:45 – ADHD v kontextu předškolního období a docházky do MŠ (Mgr. Markéta Závěrková – terapeutka zabývající se ADHD u dětí a dospívajících). Jak se ADHD projevuje v předškolním období? Které projevy chování jsou typické pro ADHD a kdy se jedná pouze o nesoustředěnost či reakci na zvládání každodenní reality. Přednášející uvede řadu příkladů z praxe a poradí, jak k těmto dětem a jejich okolí přistupovat.

14:15 – 15:00 – Slyším, chápu, mluvím aneb komunikace u dětí v MŠ (Mgr. H. Zobačová – speciální pedagožka, poradkyně Střediska včasné intervence NAUTIS, z.ú.) Příspěvek se věnuje mj. otázkám, jak vymezit základní pravidla komunikace u dětí s SVP, jakou podobu mohou narušení těchto pravidel mít, jaké jsou důvody takových narušení a postupům nápravy komunikace. Vše je ukázáno na konkrétních příkladech. Dále se příspěvek věnuje práci s intaktním kolektivem, otázce jak komunikovat s ostatními dětmi ve třídě, jak a do jaké míry jim sdělovat informace, jak pracovat s rodiči ostatních dětí i s rodiči dítěte s SVP.

 

Cena

1.090 Kč - při zaslání objednávky do 22. 3. 2017
1.290 Kč – při zaslání objednávky po 22. 3. 2017


Datum konání konference

18. 4. 2017

 

Místo konání konference

Prostory ČSOB inspirace, Jungmannovo nám. 767, Praha 1

 

Organizátor:

Nakladatelství PASPARTA

 

Registrace

http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/jak-se-vyrovnat-s-aktualnimi-problemy-vzdelavani-v-materske-skole

 

Změna programu vyhrazena.