Proč zrak rozvíjíme

 • Zrakové vnímání zprostředkovává až 90 % vnímání světa (zejména poznávání vlastností předmětů a jevů, některých vztahů mezi nimi atd.).
 • Zraková analýza je základem pro psaní písmen a číslic (v návaznosti na koordinaci ruka–oko).
 • Kvalita zrakového vnímání nám „zkrásňuje“ život, jeho prožívání (pozitivní zrakové vjemy jsou základem pro vnímání krásy, vztahu k výtvarnému umění, radosti z krásy přírody atd.).


Důležité

Zrakové vnímání úzce souvisí s rozvojem pozornosti a koordinace pohybů ruky a prstů.


Příklad metodické řady pro rozvoj zrakového vnímání

Návrh posloupnosti očekávaných výstupů (co dítě obvykle zvládá):

 1. Sleduje se zájmem běžné situace a jevy.
 2. Najde předmět podle slovního pokynu.
 3. Rozpozná stejný předmět.
 4. Napodobí činnost podle vzoru.
 5. Staví nebo provádí další činnosti podle vzoru.
 6. Pozná, které části patří k sobě.
 7. Najde vztah mezi předměty.
 8. Odhadne tvar (pozitiv, negativ).
 9. Rozliší stejnou barvu, tvar.
 10. j) Reaguje na slovní označení barvy, tvaru.
 11. k) Používá správně stejnou barvu.
 12. l) Rozliší odstíny barev.
 13. m) Sleduje očima dráhu.
 14. n) Sleduje linii (tvar) tužkou, rozliší figuru a pozadí.
 15. o) Rozliší drobné rozdíly, detaily.
 16. p) Domýšlí a dokreslí správná řešení.


Náměty k realizaci


Sleduje se zájmem běžné situace a jevy

Učitelka komentuje vlastní aktivity, pojmenovává předměty a děje (teď vám rozdám míčky, každý bude mít jeden červený, dnes máme k obědu bramborovou polévku, každý si může říct, kolik naběraček mu mám nandat na talíř), upozorňuje na zajímavé zrakové jevy, sděluje své pocity (podívejte se, jak je dnes krásně modré nebe, mráčky na něm tvoří zajímavý vzorek, jako by to byly ovečky).

Využívá i různých příležitostí při hře dětí. Může se stát, že některé děti se nechtějí účastnit hry, ale rády pozorují hru ostatních. Učitelka by měla roli pozorovatele u dětí podporovat a upozorňovat je na zajímavé situace a jevy vzniklé při hrách. Vzbuzuje tak zájem dětí o činnosti ostatních a současně podává pozitivní zpětnou vazbu o očekávaném chování (podívejte se, děti, na ten hrad, tady by okamžitě mohl bydlet princ nebo princezna, všimla jsem si, že ho stavěl Šimon s Honzíkem a domlouvali se u toho jako velcí školáci, všiml si toho ještě někdo?).


Doporučení

Sledujte také, zda se u dětí nevyskytuje zraková vada (mhouření očí, přikládání předmětu k oku zblízka…). Jak dítě na vaše komentáře reaguje? Sleduje vaše podněty?


Najde předmět podle slovního pokynu

Nejprve využíváme zcela běžných situací ve třídě i venku (přines ze skříňky s hračkami auto, najdi si v poličce své boty). Později navážeme cílenými aktivitami a hrami, např. „Ukaž mi, kde vidíš…“ (učitelka zadává, co má dítě hledat – květinu, panenku, strom...).


CHODÍM, HLEDÁM

Děti chodí volně v prostoru podle rytmu říkadla:

Chodím, hledám, co mám rád,

pojďte mi, děti, pomáhat.

Do všech koutů zajděte,

autíčka (knížky, panenky…) mi najděte.

Určené věci děti buď ukážou nad hlavou, nebo přinesou učitelce.


NAKUPOVÁNÍ

Využijeme námětovou hru na obchod. Učitelka či starší dítě přijde do obchodu (na poličkách jsou rozloženy různé předměty, makety potravin či hračky). Nakupující pozdraví a požádá o konkrétní předmět (Máte prosím nějaké vajíčko, rohlík, knížku…?). Prodavač se musí zorientovat v prostoru, požadovanou věc najít a prodat.


NA BYSTROOKÉHO

Tuto hru můžeme zařadit u zkušenějších dětí. Hledají předmět umístěný volně v prostoru, kdo ho objeví, nekřičí a neukazuje, ale jde si sednout na předem určené místo a může napovídat ostatním známým způsobem: Přihořívá, přihořívá, hoří, samá voda...


Doporučení

Volíme vždy přiměřené množství podnětů či předmětů, aby je děti dokázaly fixovat zrakem, nezahlcujeme je pokyny a informacemi. Dáme jim dostatek času, aby si objekt samostatně našly (posilujeme originalitu v jejich výběru).


Rozpozná stejný předmět

V běžných aktivitách vedeme děti např. k třídění kostiček stavebnic, rozdání příborů aj. Při pedagogicky záměrných činnostech využíváme např. různé pohybové aktivity s rozličným náčiním.


CO JE STEJNÉ?

Děti se volně pohybují po místnosti, v ruce drží kostky různých barev (popř. i velikostí) – vždy několik dětí má stejný typ. V prostoru jsou umístěny obruče, v každé je položen jeden z tvarů, které mají děti. Na smluvené znamení má dítě najít obruč se stejným tvarem a běžet k němu. Kontrolu děti mohou provést společně (Máme v naší obruči všechny kostky stejné?).

Když děti hru zvládnou, může učitelka předměty v obručích proházet, aby děti musely na tuto změnu reagovat a hledat obruč se správným tvarem jinde.


Napodobí činnost podle vzoru


NA ZRCADLO

Učitelka (dítě) předvede cvik, pohyb, grimasu ukáže počet prstů. Ostatní děti se snaží pohyb přesně napodobit. Můžeme hrát i ve dvojicích – jeden předvádí, druhý napodobuje, pak se role vymění.


JA JSEM JANIČKA A UMÍM TOHLE

Děti stojí v kruhu. První řekne: Já jsem Janička a umím tohle (předvede nějaký pohyb – poskoky, podupy, stoj na jedné noze…). Děti opakují: Ty jsi Janička a umíš tohle a zopakují předvedený pohyb.


JAK SE DOSTANEME NA DRUHOU STRANU?

Děti stojí na jedné straně prostoru (herny, hřiště). Jedno dítě začíná slovy Já jsem Pavlík a dostanu se na druhou stranu takhle (zvolí způsob přepravy – běh, chůze vzad, stranou, s otočkami, ruce v upažení…). Děti odpovídají: Pavlíku, Pavlíčku, my to také zkusíme a napodobí jeho způsob pohybů.


Ukázka z publikace Kognitivní činnosti pro předškolní vzdělávání, autorkou ukázky je Mgr. Hana Nádvorníková.

Webinář: Jak podpořit a nepromeškat rozvoj smyslů, řeči a myšlení u předškoláků