Co v praxi znamená „integrace“ žáka?

Integrace znamená v překladu „začlenění“ žáka se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami do běžné třídy. O speciálních výchovně-vzdělávacích potřebách mluvíme v případě, kdy porucha řeči omezuje dítě natolik, že způsobuje problémy ve vyučování. Dítě často prožívá neúspěch, jeho výsledky neodpovídají snaze, kterou do učení vkládá.

Vzdělávání formou integrace mu pomáhá zvládat školní požadavky. Učitel využívá jiných forem a metod práce, zohledňuje individuální potřeby žáka.

Jestliže má dítě například z důvodu poruchy řeči těžkosti s psaním diktátů, učitel mu poskytne zjednodušenou verzi (doplňování do tištěného textu, psaní kratšího textu apod.), poskytne mu více času nebo chyby způsobené poruchou nezapočítává do hodnocení (čárky, záměny podobných hlásek aj.).


Proč je třeba dítě s poruchou řeči integrovat?

Ne každé dítě s poruchou řeči je třeba integrovat. Integrace je vhodná u žáků, kteří mají takové komunikační problémy, že u nich vznikají speciální výchovně-vzdělávací potřeby. Kdybyste byli učitelem na základní škole a ve třídě měli žáka, který je slabozraký, posadili byste ho do první lavice, aby lépe viděl, a dbali byste na to, aby v hodině nosil brýle, jestliže je má předepsané. Kdybyste mu dali stejný test jako ostatním žákům – psaný malým písmem, pravděpodobně by dostal pětku, protože by otázky nedokázal dobře přečíst. Podmínky by byly stejné, známka by však byla nespravedlivá. Nevypovídala by o tom, kolik toho žák ve skutečnosti umí. Kdybyste mu test přizpůsobili – větší písmo, mohli byste objektivně zhodnotit jeho vědomosti.

Jestliže však takový žák nedostane pomůcky, které kvůli svému zdravotnímu znevýhodnění potřebuje (učebnice s většími písmeny, zkopírované poznámky apod.), bude pro něho učení neúnosně těžké a ztratí o ně zájem. Když bude mít navzdory velké snaze špatné známky, může na učení rezignovat.

Podobně to funguje u poruch řeči, které jsou natolik závažné, že ovlivňují vyučování, čtení a porozumění čtenému, učení se, domácí přípravu, množství snahy, kterou musí dítě vynaložit, apod.


Jakou pomoc moje integrované dítě ve škole dostane?

Učitel individualizuje integrovanému žákovi vyučování podle doporučení z poradenského centra, případně i podpůrného týmu ve škole, pokud jím škola disponuje.

Je-li to třeba, pracuje žák po určitý čas v hodinách s asistentem učitele, který mu pomáhá v oblastech, kde je to třeba (např. se ujistí, zda žák rozuměl instrukcím, usměrní ho, když začne pracovat nesprávně, pomůže mu používat pomůcky, které potřebuje, apod.).

Školní speciální pedagog naučí žáka na individuálních sezeních efektivní strategie učení, práci s textem, čtení aj.; vypracuje s ním pomůcky, které žák do hodin potřebuje, a naučí ho správně je používat (např. čtecí okénko, tabulky s hláskami, které žák zaměňuje, gramatické tabulky, přehledy učiva, vlastní slovníky aj.). Dále spolupracuje s učitelem a společně diskutují o metodách výuky a hodnocení, které budou žákovi prospěšné.

Školní psycholog dohlíží na začlenění žáka do kolektivu a v případě potřeby poskytuje individuální nebo skupinovou péči (např. prevence šikany, relaxace, práce se skupinovou dynamikou třídy apod.).


Je-li moje dítě integrované, ovlivní to jeho další vzdělávání?

Integrace žáka nemusí ovlivnit výběr jeho další studijní cesty.

V případě, že je třeba přistoupit k závažnějším úpravám, které by mohly ovlivnit další vzdělávání, vás o tom speciální pedagog z vašeho poradenského centra bude předem podrobně informovat.


Ukázka pochází v publikace Logopedie včas - otázky a odpovědi, autorka: Mgr. Jana Pečarková.