Úvodní slovo autorky

Mluvnice pro žáka-cizince na 1. stupni ZŠ je pokračováním mé učebnice Nový žák-cizinec v mé třídě.

Seznamuje žáka-cizince se základní gramatikou, se kterou se setkává na 1. stupni české základní školy.

Kniha je doplněna aktualizovaným návodem na tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro žáka-cizince, metodikou i nápady na ověřené pomůcky a postupy, které můžete při práci s žáky-cizinci využít.

V učebnici používám osvědčený postup. Každý pracovní list (PL) pro žáka je provázen metodikou, jak jej vypracovat. Přináší konkrétní nápady na pomůcky a další podporu pro pochopení a zažití učiva žákem.

Jako učitelé si musíme uvědomit, že český jazyk je pro cizince velmi obtížný. I když dítě zvládne základy a dobře se s ním domluvíme, je schopné s námi komunikovat a ve třídě aktivně pracovat, nemáme vyhráno.

Česká gramatika je těžká, cizinci může trvat několik let, než ji zvládne. Neklaďme na něj proto nepřiměřené nároky. Naše tvrdé a měkké souhlásky, délka hlásek a mnohé další bývá pro cizince velkým oříškem.

Měli bychom stále trpělivě vysvětlovat a postupovat tempem přiměřeným žákovi, poskytnout mu podpůrné pomůcky (přehledy, bzučák…) tak, aby bylo v jeho silách učivo zvládnout.

Navíc stále je tu otázka slovní zásoby, dítě nemusí vůbec rozumět slovu, se kterým má pracovat. To je vždy potřeba si ověřit.

Vždycky říkám: „Uvědomte si, jak je pro vás obtížné učit se jinému jazyku. Představte si, že byste ho museli zvládnout v takových podmínkách a čase jako váš žák-cizinec. Zvládli byste to?“

Přeji vám hodně trpělivosti, pevné nervy a neutuchající odvahu věci zvládnout.

Snad vám svou knížkou budu nápomocná.

Jana Rohová


Kdo vám může pomoci

Nakladatelství Raabe se dlouhodobě věnuje metodickému vedení učitelů a k mé první knížce Nový žák-cizinec v mé třídě pořádá i webinář, který je ke zhlédnutí na webu nakladatelství. V této knize najdete pracovní listy pro prvopočáteční výuku jazyka. Z mé zkušenosti trvá zhruba 3 měsíce, než žák-cizinec základ zvládne a je schopen se s vámi i dětmi domluvit tak, aby se mohl zapojovat do běžného života třídy. Chce to ovšem vaši intenzivní podporu a dobré přijetí dětmi.

Institucí, která může hodně pomoci, je Pedagogický institut (dříve NIDV). V každém kraji najdete koordinátora, který vám poskytne podporu (zajistí tlumočníka, poradí se zákonnou úpravou, doporučí materiály k výuce). Na stránkách Pedagogického institutu si najdete mapu kontaktů a vyberete kontakt pro váš kraj.

Další organizací je META, která již dlouhá léta pracuje s cizinci (dospělými i dětmi), pořádá školení pro učitele. Na jejích stránkách najdete v sekci Inkluzivní škola různé pracovní listy a např. i slovníky k vytištění v mnoha jazycích.

Já vždy doporučuji spolupráci s komunitou cizinců, pokud v místě je. Je schopna nově příchozímu pomoci a být vám nápomocná např. při prvních kontaktech s rodinou (tlumočení, vysvětlení…). Ideálem je váš bývalý žák-cizinec.

Důležitá je samozřejmě spolupráce s rodinou. Zapojení rodiny (společné akce dětí a rodičů apod., konzultace s učitelem a žákem…) vám velice pomůže. I pocit rodiny, že sem patří a je vítána, udělá pro vaši práci mnoho.

Pomohou vám i kolegové učitelé. Např. na Facebooku existují skupiny učitelů, které si navzájem vyměňují rady a zkušenosti, doporučují materiály (Učíme na jihu, Učitelé+, Inkluze v praxi…).

Lze také využít šablony MŠMT – například Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, kde je na žáky-cizince pamatováno.


Ukázka z publikace Mluvnice pro žáka-cizince na 1. stupni ZŠ, autorka Mgr. Jana Rohová (redakčně zkráceno).