Vážení pedagogové mateřských škol, 

   ve spolupráci s našimi autory a lektory jsme připravili základní doporučení S KuliFerdou se těším do školy, jak pracovat s budoucími školáky, které může rodičům i pedagogům pomoci s přípravou, ale zejména s motivací dítěte před vstupem do školy.   Materiál vychází z dokumentu Národního pedagogického institutu „Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy“ pro rodiče dětí předškolního věku. 

Pracovní sešity KuliFerda (5–7 let) pro školní rok 2024-2025 jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5-7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti. 


  • SEBEDŮVĚRA A SAMOSTATNOST 

Posilujte co nejvíce sebedůvěru a emoční stabilitu dítěte - nabízejte různorodé aktivity, ve kterých je dítě úspěšné a teprve postupně zvyšujte jejich náročnost. Pokud se něco nedaří, vraťte se k činnosti později nebo jiným způsobem. Oceňujte i malé nebo dílčí pokroky. Nechte dítě samostatně řešit jednoduché situace i úkoly v pracovním sešitě, oceňujte nápaditost a neobvyklá řešení. Dítě by se mělo dokázat i vyrovnat s drobným neúspěchem a chápat, že chyba je běžnou součástí učení a pro zlepšení je třeba vyvinout určité úsilí.


  • POHYB, JEMNÁ MOTORIKA 

Umožňujte co nejčastější pohyb dítěte venku, ve třídě nebo doma, nechte je zvládat různé překážky, hrát si s míčem i jiným náčiním. Pravidelně zařazujte i cvičení na správné držení těla.  Jemnou motoriku posilujte hrou a tvořením z materiálů (papír, modelovací hmoty, přírodniny), stavebnicemi, drobnými pracemi. Veďte dítě k co největší samostatnosti v sebeobsluze (při zapínaní knoflíků, zipů, stolování, hygieně..). Rozvíjejte motoriku i kreslením, vybarvováním, stříháním. Zkoušejte napodobit různé grafické tvary i psát některá tiskací písmena, číslice, ve vzduchu, v písku nebo na velký papír, později na menší formát a v pracovním sešitě. Vytvářejte dovednost správného držení tužky, pastelky i pomůcek (nůžky, hudební nástrojky). 


  • ROZVÍJENÍ ŘEČI A MYŠLENÍ, PAMĚTI, FANTAZIE 

Často si s dítětem povídejte, vyprávějte si, reagujte na jeho otázky. Pravidelně si čtěte, povídejte si o tom, co bylo v příběhu, v básničce. Prohlížejte a popisujte obrázky v knihách i pracovním sešitě. Dávejte si hádanky, využívejte říkadla, popěvky a jejich rytmizaci, doprovázejte je pohybem.  Pokud má dítě problém s vyslovováním některých hlásek, zapojte je do logopedické péče. Procvičujte třídění (např. předmětů, zvířat) do skupin podle různých znaků.  Využívejte situace, ve které zažívá dítě s humor, legraci a nadsázku a užívejte si je společně. 


  • ROZVÍJENÍ SMYSLŮ 

V přirozených situacích podporujte rozvíjení smyslů dítěte –- hmatu, čichu, ale zejména zraku a sluchu, které jsou velmi důležité při nácviku čtení a psaní v základní škole. Všímejte si i drobných detailů v reálných situacích i na obrázcích, porovnávejte změny kolem sebe, vnímejte a pojmenujte barvy.  Soustřeďte se na směr a intenzitu zvuků (odkud jede auto, odkud slyšíš zpěv ptáka). Rytmizaci doplňte rozkladem slov na slabiky. Postupně zkoušejte sluchem rozlišujte hlásky na začátku a na konci slova i rozlišení drobných rozdílů ve slovech( MÍČ X MYŠ ).


  • POZNÁVÁNÍ SEBE I SVĚTA KOLEM NÁS 

Objevujte společně s dítětem důležité oblasti z jeho poznávání. Začínejte u dítěte - jaké je jeho jméno a věk, členové jeho rodiny, kamarádi.  Objevujte svět přírody (rostlin, zvířat, hmyzu), svět  technik i kultury. Navštěvujte zajímavá místa v okolí, pojmenujte jejich názvy i k čemu slouží (škola, zdravotní středisko, požární zbrojnice, kašna, divadlo..). Procvičujte adresu bydliště dítěte i mateřské školy. Připomínejte si název naší země a některých důležitých míst v ní, symbolů ČR (vlajky, hymny). Všímejte si lidských profesí, povídejte si o jejich významu.  Prohlížejte si encyklopedie, mapy, atlasy, ukazujte, jaké jsou jiné země, vyprávějte si jací lidé v nich žijí a jak. Zapojujte dítě do oslav běžných svátků, přemýšlejte o jejich významu i tradicích. Společně chystejte dárky pro členy rodiny, kamarády nebo známé. Dítě by mělo vědět, jaké je bezpečné a nebezpečné chování (doma, na silnici) i ke komu se obrátit pro případnou pomoc.


  • ROZVÍJENÍ PŘEDMATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ 

V běžných situacích veďte dítě k používání správného počtu předmětů (lidí, zvířat..) v rozmezí 1 -10, porovnávejte, čeho je více, méně nebo stejně. Zkoušejte vyjmenovat číselnou řadu do 10. Procvičujte časovou orientaci (co bylo dříve, později, ráno, večer) i orientaci v prostoru (co je blíž, dál, vedle, nahoře, dole...). Postupně se dítě učí správně označilo pravou a levou na vlastním těle a následně i  v prostoru. Pojmenujte a kreslete základní geometrické tvary.


Chcete motivační a odborně garantované celoroční pracovní sešity pro předškoláky do Vaší mateřské školy, nebopro domácí procvičování? Pracovní sešity KuliFerda (5–7 let) pro školní rok 2024-2025 jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5-7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti. 

Stáhněte si zdarma KuliFerdův e-book >>ZDE<<.