Žáci s dyslexií mají nejen problémy se čtením, ale často i s orientací a zrakovým vnímáním. Britská společnost Dyslexia (2008) dělala výzkum ohledně typů písma a využití barev, které se na internetu nejlépe lidem s dyslexií čtou.

Výsledky poukázaly na to, že se jim čte lépe bezpatkové písmo – doporučuje se Comics Sans či Arial, na jednotné barvě pozadí, která by jim vyhovovala pro čtení. Nevznikla shoda, nicméně jim vyhovuje světlé, ale ne bílé pozadí a na něm kontrastní písmo.

Balharová (2010) uvádí, že žákům s dyslexií se lépe čte černé písmo na žlutém pozadí. Velikost písma Arial 14 vyhovovala převážné většině žáků s dyslexií – malé procento však potřebovalo ještě větší písmo.

Pokud máme ve třídě integrovaného žáka s dyslexií, je vhodné při práci s počítačem:

  1. zvětšit písmo; pokud je nastaven serifový font (např. Times, Times New Roman, Courier),
  2. změnit ho na bezserifový, tj. Sans Serif (např. Helvetica, Arial, Tahoma)
  3. přizpůsobit pozadí plochy světle jednobarevné (nikoli bílé) pozadí a něm černé bezpatkové písmo
  4. zvětšit ikony
  5. zmenšit rozlišení obrazovky (osvědčilo se 800 x 600 pixelů)

Žáci s dyslexií potřebují určitou přehlednost a stereotyp. Pomáhá jim v orientaci. Pokud pokaždé přijdou k jinak nastavené ploše, k pozadí (fotografie, obrázky), na kterém se mohou ztrácet jednotlivé ikony, déle jim trvá, než se na nové ploše zorientují.

 

Zdroje:

Balharová, K.: Specifické poruchy učení, typografie a KamiNet. In sborník z konference Škola jako místo setkávání. Univerzita Karlova: Praha 2010.
British Dyslexia Association. Dyslexia Style Guide [on line]. Bracknell (Velká Británie): British Dyslexia Association, page updated 31 October 2008 [cit. 2008-02-02]. Dostupné z 
http://www.bdadyslexia.org.uk/extra352.html 

 

Ukázka z publikace Matematika a informatika z ediční řady Vzděláváme děti s SPU na 1. st. ZŠ.

 

Tento námět jsem na začátku koncipoval jako jednodenní nebo dvoudenní projekt. Je to z toho důvodu, že samotné dosažení cíle, tedy nalezení cache, sestává ze dvou částí. První část je teoretická nebo také přípravná, část druhá je praktická a spočívá v již samotném vydání se do přírody, do terénu hledat cache.

Teoretickou část realizujeme v počítačové učebně, hlavně proto, že potřebujeme počítač s aktivním připojením k internetu. V této části žáky seznámíme se samotnou hrou, vysvětlíme hlavní principy, smysl a cíle. Důležitým prvkem teoretické části je uplatnění této hry v široké škále mezipředmětových vztahů:

Informační a komunikační technologie

Žáci si procvičí práci s internetem, vyhledávání, filtrování a sumarizaci informací za použití známých vyhledávačů nebo výše zmíněných konkrétních stránek. Seznámí se samotným  přijímačem GPS  signálu jako dalším moderním digitálním zařízením. Naučí se jej obsluhovat, získávat z něj relevantní informace a aplikovat je do praxe. Naleznou geografické souřadnice skryté cache, pokusí se odhadnout její polohu například pomocí známé funkce Plánovač tras na mapách portálu Seznam, naplánují samotnou cestu hledání cache.

Fyzika

Žáci vyhledají informace o samotném principu fungování globálního pozičního systému (GPS), o šíření jeho signálu pomocí satelitních družic, o samotné geostacionární dráze okolo Země, o způsobu vynesení družic na oběžnou dráhu Země, v neposlední řadě o tom, co je to samotná družice a jak to, že nespadne na Zemi.

Zeměpis

Žáci se dozví a osvojí si vše podstatné o navigaci, o principu určování geografické polohy na Zemi, o zeměpisných souřadnicích, procvičí si práci s mapou, určování a plánování tras a jejich směru pomocí buzoly nebo kompasu, určení azimutu.

Přírodopis

Činnost v terénu se nemusí omezit jen na samotné hledání cache. Pobyt v přírodě může navázat na aktuálně probírané učivo v přírodopise se zaměřením na konkrétní příklady a úkazy v přírodě samotné.

Dějepis

Okrajově se tato hra může dotknout i výuky dějepisu. Například v podobě získání co nejvíce historických informací a souvislostí vztahujících se ke konkrétnímu místu úkrytu cache. Navíc se
některé úkryty cache nachází na historicky významných místech v okolí zámků, hradů, bojišť apod.

Tělesná výchova

Pobyt a aktivní pohyb v přírodě rozšíří výuku tělocviku omezující se na prostory školních hřišť a tělocvičen. Cesta k úkrytu cache se dá doplnit nějakou hrou pohybového charakteru.

Anglický jazyk

Geocaching je celosvětová hra a v případě, že se nechceme omezovat jen na území České republiky, bude pro nás znalost světového jazyka takřka nezbytná. Žáci si přinejmenším procvičí angličtinu během vyhledávání informací na stránkách www.geocaching.com.

Na část teoretickou plynule navážeme částí praktickou. V tomto případě se již jedná o samotnou aktivitu v terénu v podobě vydání se se žáky do přírody s cílem nalézt konkrétní úkryt cache.

Proto zároveň tuto hru navrhuji jako jednodenní nebo dvoudenní projekt. Na rozhodnutí konkrétního vyučujícího bude, zda část teoretickou a praktickou rozdělí do jednoho dne na dopolední a odpolední blok, nebo zda se rozhodne v jednou dnu provést část teoretickou a do terénu vyrazit až druhý den.

Navrhovaný projekt napomáhá výuce hlavně ve smyslu rozvoje v úvodu zmíněných kompetencí, napomáhá komunikaci, kooperaci ve skupinové činnosti žáků, v neposlední řadě ve vztahu ke zmíněným mezipředmětovým vztahům.

 

Ukázka z publikace Svět digitálních technologií II. z ediční řady Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ II. 

 

Protisměrné kresby zleva a zprava ve dvojici, zviditelnění komunikace odlišnými charaktery linií.

Poznáme podle různých linií a jejich ostrosti, síly a barev, jak divoké nebo mírné rozhovory dva lidé vedou? Tenké oblé linie jako by celý rozhovor zklidnily. Můžeme si přitom ve dvojici střídavě říkat a kreslit:

„Haló, haló, co se stalo?“
„Prase kozu potrkalo!“
„Nemám rohy, prase brečí!“
„Nevídáno, to je řečí!“
„A tak zase za chvíli,
oba dva se smířili.“

ukázka práce na PC 

 

Ukázka z publikace Tužkou, pastelkami nebo počítačovou myší z ediční řady Náměty na výtvarné a environmentální činnosti.