1316 – 2016 = 700. výročí narození Karla IV. Publikace obsahuje příspěvky, které se zabývají významnými artefakty a tradicemi české historie, např. korunovačními klenoty, které si s dětmi vyrobíte, českou hymnou a vybranými architektonickými památkami. Ve všech příspěvcích najdete podrobný metodický návod na jednotlivé aktivity pro vyučující a pracovní listy pro žáky. 
 

VÍCE O PUBLIKACI

VÍCE O CELÉ CENOVĚ VÝHODNÉ EDIČNÍ ŘADĚ

Publikace obsahuje příspěvky popisující románské, gotické, renesanční a humanistické umění. Příspěvky jsou zpracovány jako projektová výuka s velmi zajímavými aktivitami, jako je např. výroba vlastního erbu a korouhve, stanovení etického kodexu rytíře, uskutečnění rytířského turnaje jako sportovní soutěže, tvorba stránky z dobové knihy, 3D mapa se zámořskými objevy. Ve všech příspěvcích najdete podrobný metodický návod na jednotlivé aktivity pro vyučující a pracovní listy pro žáky.
 

VÍCE O PUBLIKACI

VÍCE O CELÉ CENOVĚ VÝHODNÉ EDIČNÍ ŘADĚV publikaci najdete konkrétní přípravy a materiály pro výuku vlastivědy a přírodovědy u žáků se specifickými poruchami učení. Žáci se seznámí s dobou Karla IV. a s Vyšehradem a jeho pověstmi. Z přírodovědného učiva si osvojí poznatky o vodě.
 

VÍCE O PUBLIKACI

VÍCE O CELÉ CENOVĚ VÝHODNÉ EDIČNÍ ŘADĚ


V publikaci naleznete náměty ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Příspěvky jsou přehledně uspořádány tak, aby se daly bez další přípravy použít v hodině. Žáci se díky nim seznámí s osobností Karla IV., s událostmi, které předcházely bitvě na Bílé hoře, i s bitvou samotnou, poznají lidová řemesla a tradice a naučí se poznávat své okolí z různých pohledů.

VÍCE O PUBLIKACI

VÍCE O CELÉ CENOVĚ VÝHODNÉ EDIČNÍ ŘADĚ

Pracovní sešit je zaměřen na učivo o České republice, její historii, důležitých dějinných událostech, člověku, času, přírodních společenstvích, rostlinách a živočiších.  Prostřednictvím jednotlivých aktivit dítě poznává svou vlast a místo, kde žije. Pracovní sešit pomáhá dítěti porozumět sobě i svému okolí, přemýšlet o dění v souvislostech a orientovat se v reálném životě, a tak vhodně rozvíjí dítě v návaznosti na školní vzdělávání podle RVP ZV.
 

VÍCE O PRACOVNÍM SEŠITU

VÍCE O CENOVĚ VÝHODNÝCH SADÁCH