Krátké a dlouhé samohlásky

Žák-cizinec se od počátku setkává v českém jazyce s délkou samohlásek. Často je to pro něj velmi obtížné, různé jazyky mají různý slovní přízvuk. Děti s odlišným mateřským jazykem potřebují cvičit sluchovou analýzu našich slov.

Pomoci jim může naše správná a přesná výslovnost. Můžeme využít i pomoc bzučáku, kdy na delší hlásku stiskneme zvuk na delší dobu. Místo bzučáku lze použít i pískací hračku. Důležité je tu rozlišení krátkého a dlouhého zvuku.

Pokud dítě slova zapisuje a dělá chyby, je dobré společně si slova přečíst, společně chyby najít.

Při hodnocení samozřejmě bereme ohled na žáka, ceníme si každého pokroku v této oblasti.

Žák-cizinec by měl mít k dispozici českou abecedu, do které může nahlédnout, ujistit se.

Např. zalaminovanou verzi, abecedu vlepenou v sešitě apod.


Hra:

Čteme dětem jednoduchá slova, která jsme si připravili předem. Pokud dítě slyší dlouhou hlásku, zvedá ruce nad hlavu, pokud krátkou, nechá je dole. Je dobré mít slova napsaná na kartičkách a vždy udělat vizuální kontrolu.

Prohlédneme a přečteme si písmena v tabulce, dbáme na správnou výslovnost – rozlišení délky.

Obrázek písmen vybarvíme – každé písmeno jinou barvou.

V rybníčku vybarvíme rybičky dle návodu. Slova správně přečteme.


Ú, nebo ů

Dnes se seznámíme se slovy, která obsahují dlouhou hlásku ú/ů. Vysvětlíme si, že tato hláska se může zapisovat dvěma způsoby – u s čárkou a u s kroužkem.

Připravíme si papírovou žížalu Růženku. Růženka je rozdělena na tři barevné části. Vepředu, kde má hlavičku, máme zapsané ú, v prostřední a zadní části žížaly pak ů. Pomocí této jednoduché pomůcky si dítě snadno vizuálně zapamatuje pravidlo psaní ú na začátku slova, ů uprostřed a na konci slov.

Na papírové kartičky si připravíme několik slov, která písmena ú, ů obsahují.

Dítěti postupně slova ukazujeme, přikládáme k Růžence. Dítě slova čte, opakuje.

Po procvičení pracujeme s přiloženým pracovním listem:

  1. Slova spojujeme se správnými obrázky (procvičíme porozumění slovům).
  2. Ve slovech doplníme písmena ú, ů, spojíme je s obrázkem Růženky. Tím upevníme naučené pravidlo.
  3. Do vět doplníme slova z nabídky. Společně zkontrolujeme.
  4. Ve skrývačce najdeme slova s ú, ů a napíšeme je. Společně si slova přečteme.


Ukázka z publikace Mluvnice pro žáka-cizince na 1. stupni ZŠ, autorka Mgr. Jana Rohová (redakčně zkráceno).