Nakládání s odpady je nedílnou součástí provozu školních jídelen. I když si to někteří zřizovatelé školních jídelen stále nechtějí připustit, je nutno vytvořit odpovídající podmínky, finanční i organizační, pro správnou praxi při nakládání s odpady ve školních jídelnách tak, aby byly splněny povinnosti vyplývající z platné legislativy. Platná legislativa chrání nejen zdraví lidí a zvířat, ale i naše životní prostředí.

 

 Klíčové povinnosti původců odpadů jsou reakcí na tři základní problémy v ochraně životního prostředí: produkce odpadů stále roste a má negativní vliv na životní prostředí, surovinové zdroje jsou vyčerpatelné, postupně se snižuje počet vhodných lokalit pro ukládání odpadu z přírodních důvodů nebo kvůli negativnímu postoji veřejnosti. Zorientovat se v dotčené legislativě, jež se neustále mění, je někdy nad síly odborníků, kteří se nakládáním s odpady zabývají, natož pracovníků z jiných oborů.

 

Zodpovědností vedoucích pracovníků ve školních jídelnách je i to, aby jídelna nebyla vystavena z hlediska nakládání s odpady případným sankcím ze strany kontrolních orgánů. Ale jak na to? Pomoc všem, kteří si nejsou jisti, jak správně nakládat s odpady ve své školní jídelně, nabízí publikace Nakládání s odpady ve školních jídelnách.

 

Významnou změnou pro stravovací provozy včetně školních jídelen byla změna nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ze stravovacích provozů. Ta nastala s nástupem na člověka přenosného onemocnění známého jako „onemocnění šílených krav“. BSE neboli bovinní spongiformní encefalopatie je degenerativní onemocnění nervové tkáně projevující se změnami v chování a poruchami koordinace pohybů. Za původce onemocnění jsou považovány škodlivé bílkoviny (priony), které hostitelský organismus napadají bez imunitní odezvy, hromadí se v mozku a způsobují zde nezvratné patologické změny. Hrozba BSE již dnes není příliš aktuální, poslední případ tohoto onemocnění byl v ČR zaznamenán v roce 2009. Díky příznivé nákazové situaci, která je stále pravidelně sledována, byla většina členských států, včetně ČR, uznána Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) jako země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.

 

 

 

 

Zákon o odpadech v § 12 stanovuje obecné povinnosti při nakládání s odpady. Fyzické osoby i osoby podnikající jsou povinny nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, viz kapitola Přehled právních předpisů. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

 

 

Shromažďování utříděných odpadů ve vhodných nádobách (řádně značených)

V místě vzniku mohou být vhodnými shromažďovacími prostředky např. papírová krabice, PE pytel ve stojanu s víkem, barel, koš a další. Shromažďovacím místem (nádobou) může být např. klec, popelnice, kontejner apod. Musí splňovat obecné technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky, musí svým technickým provedením umožnit bezpečnost při obsluze. Odpad do nich umístěný musí být chráněn před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí. Shromažďovací prostředky na odpad kategorie O, nemusí být speciálně značeny – postačuje vzájemné odlišení nádob barvou, tvarem nebo popisem. Vždy je ale třeba mít na paměti, že nejlépe se zaměstnancům třídí odpad, pokud je barva nádoby, nebo alespoň víka nádoby, shodná stou, kterou známe ze sběrných hnízd v naší obci. Např. pro plast – žluté víko. Barvu nádoby lze nahradit popisem.

 

Pokud ve školní jídelně nejsou shromažďovány odpady utříděné podle výše uvedených katalogových čísel, je nutno mít souhlas úřadu k upuštění od třídění. Tím není myšleno to, že postačí jedna popelnice na směsný komunální odpad a úřad povolí odpady netřídit. Dnes je běžné, že oprávněná osoba – firma, která odpad odváží, má třídicí linku a např. nepožaduje třídit papírové obaly a nápojové obaly nebo plastové obaly a nápojové obaly. Pozor, pokud např. dáváte do jedné nádoby plasty a nápojové (tetrapack) obaly, musíte mít toto povoleno od úřadu. V tomto případě musí školní jídelna požádat odbor životního prostředí na místně příslušné ORP, tj. obce s rozšířenou působností, v Praze – Úřad městské části (ÚMČ), o souhlas k upuštění od třídění podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech. K žádosti je nutno doložit smlouvu s oprávněnou osobou, vysvětlit důvod netřídění a uhradit správní poplatek 1000Kč. Souhlas s upuštěním od třídění je zpravidla časově omezen. Vzor žádosti je uveden v publikaci Nakládání s odpady ve školních jídelnách.

 

 

A jak je to s právními postihy za nedodržení pravidel ekologického zacházení s odpady? Podívejte se na další stránce!

 

 

 

Lahůdky z e-shopu:

Nakládání s odpady ve školních jídelnách
Ediční řada pro školní jídelny
Diety ve školních jídelnách

 

 

Při neplnění povinností může být kontrolními orgány uložena původci odpadů pokuta podle § 66 zákona o odpadech:


§ 66 odst. 1


Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že využívá systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí (školní jídelna má pouze kontejner na směsný odpad, odpad třídí, ukládá jej do nádob obce, ale neplatí obci a nemá s ní smlouvu) nebo že nemá zajištěno využití či odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem (např. není vykazováno kat. č. 200108, kuchyňský odpad je předáván ke zkrmování).

Pokuta do 300 000Kč.

 

§ 66 odst. 2 písm. a) ab)


Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci a) odpadů nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo ji nezašle ve stanovené lhůtě nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje; b) nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Pokuta do 1 000 000Kč.

 

 

§ 66 odst. 3 písm. a) ab)


Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: a) nezařadí odpad podle Katalogu odpadů, b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna.

Pokuta do 10 000 000Kč.

 

 

Jak efektivně nakládat s odpady ve školních jídelnách s minimální námahou a s ohledem na přetěžované životní prostředí, se dozvíte v publikaci Nakládání s odpady ve školních jídelnách od Ing. Jany Königové. Z této publikace také pochází ukázka.

 

 

Kam dál? Přečtěte si také:

 

 Vyšel manuál dietního stravování ve školních jídelnách

 Přijímací zkoušky: jaké jsou nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat? 

 Líný učitel: Zaměření na praxi 

 Šablony, aneb Pomáháme vám naplňovat výzvy OP VVV

  Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

 

Na další články se podívejte do našeho Magazínu!

 

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

 

Líný učitel: Jak učit dobře a efektivněŠkolní zralost a její diagnostikaAsistent pedagoga