Milí pedagogové MŠ, studenti PV, pracovníci předškolních zařízení a fanoušci kvalitního předškolního vzdělávání!

Rádi bychom Vás pozvali na listopadovou konferenci pro předškolní vzdělávání. Věříme, že se máte na co těšit. :) 


Název konference: JDE TO I JINAK ANEB CESTY K AKTIVIZACI DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VSTUP ZDARMA a účastníci obdrží osvědčení o účasti 

Místo: Pedagogická fakulta, Karlova Univerzita, Magdalény Rettigové 4, Praha

Termín: čtvrtek 24. 11. 2022, registrace od 8,30 hodin, zahájení v 9,15 hodin, ukončení v 14,30 hodin

Pro koho: učitelky a učitelé MŠ, asistenti pedagoga MŠ, studenti předškolní pedagogiky, pracovníci dětských skupin a dalších předškolních zařízení


REGISTRACE na konferenci v českém jazyce

REGISTRACE na konferenci v anglickém jazyce


Anotace konference:

Konference představí výstupy projektu Learning by Doing – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy), spolufinancovaného z projektu Erasmus+, který se věnuje zlepšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím projektového a činnostního učení.

PROGRAM

DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKY

9:15–9:30 Úvodní slovo 

9:30–9:45 Představení projektu Learning by Doing – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy

Anotace:

V úvodním vstupu bude představen projekt ABC pro mateřské školy, spolufinancovaný z evropského projektu Erasmus+, jehož se účastní 7 partnerských organizací koordinovaných nakladatelstvím Raabe. Projekt probíhá v letech 2020 – leden 2023 a spojil úsilí 8 organizací ze tří evropských zemí (Česká republika, Slovensko a Slovinsko). Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu předškolního vzdělávání zavedením inovativních přístupů a postupů, zajistit komplexní rozvoj kompetencí dítěte předškolního věku. Toho bude dosaženo podporou učitelů mateřských škol při získávání znalostí o tom, jak efektivně aplikovat projektové učení a činnostní učení v předškolním vzdělávání. Budou představeny dva unikátní výstupy projektu - Metodika ABC pro učitele a ABC kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

9:45–10:35 Pojetí dítěte v současném vzdělávání - přednáška

Anotace:

V rámci vstupu budou akcentovány charakteristické rysy současného předškolního vzdělávání. Bude popsána měnící se role učitele, dítěte i rodiny ve vzdělávacím procesu. Pozornost bude věnována charakteristice učení předškolního dítěte a podmínkám, které jsou v mateřských školách žádoucí nastavit pro jeho optimální rozvoj osobnosti. Na příkladech z praxe v projektových školách bude ukázáno, jak lze v praxi uplatnit strategie, které tento rozvoj podporují.


10:35-11:10 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ

SEMINÁŘE OD 11:10–12:40 A OD 13:00-14:30


PROJEKTOVÉ UČENÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - PROJECT-BASED LEARNING - seminář

Anotace semináře o projektovém učení:

Spoluautorky zásadních projektových výstupů ABC pro mateřské školy představí teoreticky, ale i na příkladech dobré praxe inovativní metodu projektového učení (PBL = Project-Based Learning) vhodnou pro motivaci a aktivizaci dítěte v předškolním vzdělávání. 

Metoda je inovativní, protože si klade za cíl povzbudit učitele k přechodu z role „vedoucích“ na „průvodce“ procesu učení. Na praktických ukázkách zrealizovaných v projektových mateřských školách pedagogové ukážou konkrétní způsob vzdělávací praxe, při kterém děti samostatně pracují na komplexním úkolu, v němž řeší praktický problém spojený s reálným životem. To zahrnuje podporu přístupů zaměřených na děti a rozvoj jejich potřeb, jako je kreativita, samostatnosti, motivace k učení, uvědomění si vlastních práv a povinností, řešení problémů a sebehodnocení. Workshop pedagogy vybaví znalostmi, které podpoří jejich profesionální rozvoj.  


ČINNOSTNÍ UČENÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - TASK-BASED LEARNING - seminář

Anotace semináře o činnostním učení:

Spoluautorky zásadních projektových výstupů ABC pro mateřské školy představí teoreticky, ale i na příkladech dobré praxe inovativní metodu činnostního učení (TBL = Task-Based Learning) vhodnou pro motivaci a aktivizaci dítěte v předškolním vzdělávání. 

Metoda je inovativní, protože si klade za cíl povzbudit učitele k přechodu z role „vedoucího“ na „facilitátora“ procesu učení. V rámci workshopu budou představeny teoretické myšlenky učení založeného na úkolech v předškolním vzdělávání, výhody a výzvy metody TBL, role vzdělávání v TBL a praktické možnosti využití metody TBL v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání (matematika, jazyk, přírodní vědy, dramatická výchova, taneční a hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná a technická výchova). Na ukázkách z praxe projektových mateřských škol pedagogové ukážou konkrétní způsob činnostního učení dětí. Workshop pedagogy vybaví znalostmi, které podpoří jejich profesionální rozvoj.  


S pozdravem projektový tým a Nakladatelství Raabe :) 


"Získat KATALOG RAABE 2022"