Konflikty ve škole

Konflikty ve škole
Cílem publikace Otevřená komunikace a řešení problémů je představit možnosti, jak lze na konflikt nahlížet, jak s ním pracovat, ale i jak zbytečným konfliktům předcházet, případně je využít ve prospěch celé skupiny, která se při konstruktivním přístupu může mnohému naučit, a posunout tak celou skupinu na vyšší úroveň spolupráce. Konflikt ve skupině je součástí vývoje skupiny a způsobu, jakým jedinci v kolektivu spolu komunikují, proto část textu věnujeme otevřené, nenásilné komunikaci.

Přestože učitelé mají často pocit, že situaci ve třídě mají pod kontrolou díky tomu, že děti sedí v lavici a dávají pozor, opak je pravda. V době krátkých, ale pro děti velmi významných přestávek se odehrává mnoho dějů, které zásadně ovlivňují chod celé třídy, a tudíž i další výuky. Ptáme-li se dětí, co je ve škole baví nejvíce, často dostáváme odpověď: přestávky. O přestávce mají příležitost navazovat sociální kontakty, sdílet se spolužáky informace, které je opravdu zajímají, a v neposlední řadě mohou uspokojovat své základní potřeby – dát si něco dobrého a napít se. O přestávkách ale také vznikají první animozity, které pokud je zanedbáme, mohou vést ke konfliktům a někdy až sociálnímu vyloučení nebo šikaně. Život o přestávkách do velké míry formuje i atmosféru ve škole. To platí pro všechny stupně vzdělávání.

Každá škola řeší problém přestávek jinak. Na 1. a 2. stupni drží učitelé o malých i velkých přestávkách dozor a snaží se, aby děti změnily prostředí a trávily přestávky např. na chodbách, na školním dvoře či v bufetu (především starší děti). Některé školy mají dokonce žákovské kluby a herny, instalují pingpongové stoly a basketbalové koše. Děti v mladším školním věku dost často o přestávkách „hlídá“ asistentka. Přes všechna opatření se někdy nepodaří nepřijatelné a protispolečenské chování včas odhalit. Na jedné střední škole byli učitelé šokováni tím, že šikanu odhalili až po dlouhé době, a to čirou náhodou – ve chvíli, kdy se stal úraz jinému spolužákovi, který chtěl šikanovanému pomoci. Zjistilo se, že šikanátor a jeho suita mají vybudovaný důmyslný systém hlídkování a zastírání šikany. Až zpětně si učitelé uvědomili, že občas viděli na chodbě postávat žáky, kteří hlídali, zda nejde nějaký vyučující, aby mohli včas svého šikanujícího spolužáka varovat. Učitelé dokonce vídali, jak spolu oběť s viníkem sedávají v družném rozhovoru na lavici před školou. Nebýt náhody v podobě úrazu nezúčastněné osoby, šikana mohla trvat ještě podstatně déle. Dlouhotrvající a neodhalené násilí mělo devastující vliv na klima v celé třídě a učitelé se obávají, že by časem na místo šikanátora (byl donucen odejít na jinou školu) mohl nastoupit někdo jiný. Někteří se domnívají, že by to mohla být dokonce i původní oběť. V tomto případě nezbývá, než přizvat ke spolupráci psychologa a s třídním kolektivem dlouhodobě pracovat.

Kromě extrémních případů se ale ve škole často setkáváme s běžnými konflikty, jejichž včasné řešení může zlepšit klima ve třídě.

My sami často vnímáme konflikt jako něco velmi nepříjemného, čemu bychom se raději vyhnuli a co do hodiny ani do školy nepatří. Chceme situaci rychle vyřešit, abychom nebrzdili proces výuky, a sáhneme čas od času po autoritativním řešení. Spor rychle rozhodneme, viníka potrestáme a myslíme si, že tím je problém vyřešen. Opak je pravda. Potlačený, nedořešený konflikt je sice dočasně násilně utlumen, ale po chvíli se přihlásí s větší silou a má ještě horší dopad na atmosféru v třídním kolektivu. Bylo-li nám v prvním případě líto času, který bychom byli museli věnovat důkladnějšímu prozkoumání konfliktu, abychom pochopili, z čeho pramení, musíme napodruhé vyvinout mnohem větší úsilí, abychom situaci rozklíčovali a správně vyhodnotili.

Důležitá je role učitele ve škole nikoliv jako soudce, ale spíše jako mediátora nebo staršího, zkušenějšího partnera. Pro učitele ale není z několika důvodů lehké tuto roli přijmout. Může se obávat ztráty autority, přílišného zahlcení procesem řízení skupiny při řešení konfliktu, namístě jsou i obavy z emoční destabilizace. Část učitelů nedokáže navíc vystoupit z role zkušeného, neomylného pedagoga, který vůči dětem zachovává určitý odstup, má vždy poslední slovo a v případě konfliktu je tím, kdo rozhoduje o vině a trestu. Bojí se, že by se jim situace mohla vymknout z rukou a oni by nad procesy ztratili kontrolu. Raději tedy setrvávají na svých konzervativních pozicích vševědoucích učitelů. Někdy učiteli jeho mocenské postavení dokonce vyhovuje. Z pozice autority může kdykoli zasáhnout, rozhodnout a potrestat či odměnit.

V návaznosti na proměňující se společnost se ale bude zvyšovat i tlak na pedagogy, kteří budou muset hledat nové přístupy a jiný komunikační klíč k dětem. Tím klíčem je rovnocenné partnerství, vzájemný respekt, ale i vědomí vzájemného obohacování. Žák v každém věku může učiteli zprostředkovat důležité poznání především v oblasti zpětné vazby.

 

Text pochází z publikace Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě, autorkou je PhDr. Jitka Gabašová. Celou ediční řadu Škola jako (ne)bezpečné místo nabízíme v e-shopu Dobrá škola.

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Školní třída se žákem s SVP - adaptace žáka s SVP v kolektivu

To, jak je žák začleněn do kolektivu školní třídy, je třeba sledovat průběžně. Využívat lze pozorování (i o přestávkách),…

Školní třída se žákem s SVP - příprava třídního kolektivu

Třída musí být na přijetí spolužáka/spolužačky připravena ve smyslu: „Je normální být různí.“

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Učitel v roli diagnostika

Každý učitel je svébytnou osobností. Je jedinečnou osobností. Zjistilo se, že i přesto je možné u určitých skupin…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 3. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Zamrzlá malotřídka

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Edukační sextant

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 2. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Cesta je cílem

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Každý jsme jiný

Začátek května je spjat s Evropou a Evropskou unií. 9. května se slaví Den Evropy a 5. května vznik Rady Evropy.…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 1. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Jak profesně nevyhořet? Pomůže Vám dodržování těchto šesti bodů!

Pro výkon učitelského povolání, které je nepochybně jednou z nejrizikovějších profesí vzhledem k vyhoření, je důležité…

Užitečné tipy pro zdravý spánek

Schopnost spát máme sice vrozenou, ale i tak je užitečné se v tomto směru zdokonalit. Přečtěte si rady od odborníka…

Rozvíjíme jemnou motoriku a grafomotoriku správně?

Pro rozvoj grafomotoriky dětí je třeba vytvářet dostatek příležitostí ke kreslení, využívat všech vhodných spontánně vzniklých…

Rizikové emoce a jejich smysl

Rizikové emoce působí stres a zhoršují sebeovládání i rozumové schopnosti. Neměli bychom je ale chápat jako nějakou…

Péče o hlas učitele

Hlas pro učitele důležitý. Učitel jako hlasový profesionál má skoro povinnost chránit si hlas a pečovat o něj. Proto…

Jak pracovat s hyperaktivním jedincem - prostorová práce s kartonem

Metoda prostorové práce s kartonem má potenciál dohnat deficity a nasměrovat dítě s ADHD pozitivním směrem.…

Jak čelit stresu aneb První pomoc pro učitele

V ukázce z publikace Rozvoj učitele a péče o sebe si uvedeme některé nápady, jak se odreagovat a uvolnit…

Pořádek – základ úspěchu učitele

Přeplněný pracovní stůl, bez viditelného prázdného místa není důkazem vysokého pracovního nasazení a pracovitosti, ale…

Den Země - inspirace pro předškoláky i školáky

Víte, co se slaví 22. 4.? Přece Den Země! Snad nikdy není lepší příležitost si připomenout, jak důležité je dobře se o naši…

Dobré plány – základ úspěchu učení

S úspěchem při učení souvisí také dobrá příprava. Musíme si nejprve vyjasnit, co chceme sebe či ostatní naučit, a pak…

Filipojakubská noc - kouzelné aktivity

Co nás fascinuje na čarodějnicích? Kouzla, tajemno, pohádkové motivy? Vyzkoušejte si s dětmi předškolního a mladšího…

E-book ke stažení zdarma: Může být učitel líný?

Náš v pořadí pátý e-book je složený z textů tzv. Líného učitele alias Mgr. Roberta Čapka, Ph.D. Pročtením získáte…

3 hry a aktivity na velikonoční téma

Pohybová hra, výtvarný námět nebo rytmická aktivita? To vše lze vyzkoušet s předškoláky a mladšími školáky (nejen)…

Model nástupu afektu u dítěte s ADHD

Nástup afektu může být modelován jako pohyb po stráni směrem k vrcholu. Vrchol hory symbolizuje vyhrocení situace, tedy…

Děti a příběhy – proč využívat příběhy (nejen) v mateřské škole

Přinášíme Vám článek s ukázkami z publikace Malé příběhy o velkých věcech, jejíž autorkou je Dana Tvrďochová.…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 2203

Volejte00421 232661850
Zobrazuji stranu 1 z 5
Starší článkyPoslední stránka