Logické uvažování, kladení otázek a hledání souvislostí — to jsou prvky, které výrazně odlišují naše sešity od ostatních na trhu. U malých dětí tyto prvky můžeme shrnout do pojmu dětská zvídavost; u školáků je pak důležité přirozenou zvídavost smysluplně rozvíjet a podporovat. I proto jsme připravili jednoduchý souhrn dovedností, které by měly být vždy součástí vzdělávání dětí.
 

● KLADENÍ OTÁZEK
Dítě, které se naučí správně klást otázky, se naučí i samostatně učit. Potřeba ptát se je pro děti přirozená. Rozvoj schopnosti ptát se je v procesu učení nepostradatelný.
 
● POROZUMĚNÍ
Dítě rozvíjí svoji schopnost porozumět textu, přemýšlet o něm a přečtené vnímat v souvislostech s reálným životem. Dítě se orientuje ve světě financí. Dítě rozvíjí svou matematickou, přírodovědnou a informační gramotnost.
 
● MOTIVACE
Dítě zkouší mnoho nových věcí a mezi nimi nalézá ty, které ho zajímají. Učení ho baví. Učení a aktivity, ve kterých je legrace, nadhled a užitečnost, jsou pro děti přínosné. Dítě učící se se zájmem je vnitřně motivované a není třeba ho k učení nutit.
 
● ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Dítě řeší problémy v běžných situacích. Na základě získaných zkušeností je připravené na reálné situace. Učí se překonávat překážky a nalézat nová řešení. Získává důvěru ve své schopnosti. Dítě samostatně pracuje. Pro svou práci si vytváří vhodné pracovní podmínky.
 
● ROZVOJ
Dítě se všestranně rozvíjí. Dítě získává vědomosti a dovednosti. Rozvíjí své schopnosti. Formuje své postoje a hodnoty. Dítě objevuje své nadání. 
 
● HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ
Dítě pozoruje a zkoumá, jak fungují a jak jsou provázány různé věci a děje v jeho okolí. Učí se přemýšlet v souvislostech. Dítě využívá získané vědomosti a dovednosti ve svém reálném životě.
 
● VÝZNAM UČENÍ
Dítě si uvědomuje, že se učí samo pro sebe, pro svůj budoucí život. Dítě je motivováno k tomu, že je pro něj učení přínosem.
 
● KOMUNIKACE
Dítě rozvíjí své komunikační schopnosti. Dítě rozumí svým nejčastějším pocitům a zvládá je vyjádřit. Dítě chrání sebe i své okolí, nabízí pomoc ostatním.
 
● SEBEHODNOCENÍ
Dítě dokáže ohodnotit svou práci. Je zdravě sebekritické. Dítě rozpoznává své silné a slabé stránky. Dítě je se sebou spokojené.